Vankien vartijat : Ihmislajin psykologia, neuvostosotavangit ja Suomi 1941-1944

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9353-1
Title: Vankien vartijat : Ihmislajin psykologia, neuvostosotavangit ja Suomi 1941-1944
Author: Danielsbacka, Mirkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-12-05
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9353-1
http://hdl.handle.net/10138/41627
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Captors of Prisoners of War. The Psychology of the Human Species, Soviet Prisoners of War and Finland, 1941 1944. This study explores the treatment of Soviet prisoners of war during the Continuation war (1941 1944) fought between Finland and the Soviet Union. The study focuses especially on the mass deaths of Soviet POWs at the hands of Finns and the Finnish POW administration s handling of this crisis. During the Continuation war, Finland captured at least 67,000 Soviet POWs, of which at least 19,000 and probably over 22,000 (i.e. about one third) died. In terms of the death rate of POWs, Finland was closer to totalitarian regimes Germany, Soviet Union and Japan than to other democratic countries such as the UK or USA. Finns captured most of its POWs in the autumn of 1941, and most of the POWs who died perished in the winter of 1941 1942. In most cases, the cause of death was malnutrition. POWs suffered undernourishement mainly because the Finns overworked them and provided them too little food. In addition the poor hygiene and crowding in POW camps exacerbated the spread of infectious diseases. In the exceptionally cold winter the infectious diseases proved fatal to the poorly clothed and underfed POWs. Despite the mass deaths of POWs, memories persist of POWs in Finland who worked on Finnish farms and received reasonably good treatment. This memory knowledge also endures because POWs working in farmhouses were more likely to survive than those working in other workplaces or camps. The basic research questions of this study are: Why did so many Soviet prisoners of war die in Finnish custody during the Continuation war? Why did Finland depart so far from other Western democracies in its treatment of POWs? Why was the treatment of POWs at the hands of Finns so ambivalent? The National Archives of Finland s database of the death POWs is the most important source of the number of Soviet POW deaths during the Continuation war. In addition, I use as a source material the administrative correspondence between departements who were in charge of POW administration, the personal archives of persons in touch with the handling of the POW affairs, and the reports of the inspectors of the POW camps. I argue that to fully understand the reasons for the treatment of POWs, we must observe the phenomenon as an interaction of the psychology of the human species and the culture of wartime Finland. Thus, the theoretical framework of this study is based on evolutionary psychology and social psychology. The main concepts relating to human psychological predispositions are self-deception, the diffusion of responsibility, the bystander effect, categorization tendency, dehumanization, xenophobia, ethnocentrism, empathy, sympathy and reciprocity. This study shows that the psychological predispositions of the human mind especially the predisposition to self-deception and dehumanization make understandable the development of the mass deaths of Soviet POWs and the fact that the Finns took so long to respond to the appalling situation. In addition, I identify the restraints required to render the circumstances of POWs humane, the most important of which were those which motivated the Finns to keep the POWs alive. The main motivating factors were Finland s reputation as a civilized nation, the prolongation of the war together with the weakened belief that Germany would win the war, and the labor needs of local employers. The study also finds that those Finns who were in personal contact with POWs usually treated them fairly well due to the human capacity for empathy and the sympathetic need to help others that stems from either moral anger or reciprocity.Tutkin tässä työssä suomalaisten toimintaa sotavankikysymyksessä jatkosodan (1941 1944) aikana. Keskityn erityisesti neuvostosotavankien joukkokuolleisuuteen ja sen käsittelyyn suomalaisessa sotavankihallinnossa. Suomalaisten hallussa oli jatkosodan aikana vähintään 67 000 neuvostosotavankia, joista ainakin 19 000 ja todennäköisesti yli 22 000 eli noin kolmasosa menehtyi. Sotavankien kuolleisuusprosentin puolesta Suomi lähestyy ennemmin toisen maailmansodan totalitaarisia valtioita Saksaa, Neuvostoliittoa ja Japania kuin muita demokraattisia sotijaosapuolia kuten Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja. Suurin osa suomalaisten saamista sotavangeista vangittiin sodan hyökkäysvaiheessa syksyllä 1941 ja valtaosa menehtyneistä kuoli talvella 1941 1942. Kuolinsyiden taustalla oli suurimman osan kohdalla aliravitsemuksen aiheuttama nääntyminen ja sen edesauttamat taudit. Sotavankien aliravitsemus johtui pääasiassa siitä, että heillä teetettiin raskaita töitä liian vähällä ravinnolla. Lisäksi sotavankileirien huono hygienia ja ahtaat majoitusolot pahensivat infektiotautien leviämistä, jotka olivat aliravituille ja huonosti vaatetetuille sotavangeille poikkeuksellisen kylmänä talvena 1941 1942 kohtalokkaita. Joukkokuolleisuudesta huolimatta Suomessa on vahva muistitietoperinne maatiloilla työskennelleistä sotavangeista, joita kohdeltiin hyvin. Muistitieto myös pitää paikkansa, sillä maatiloilla työskennelleet vangit selvisivät vankeusajastaan todennäköisemmin kuin muilla työpisteillä ja leireillä työskennelleet sotavangit. Tutkimukseni perusproblematiikan muodostavat kysymykset: Miksi neuvostosotavankeja kuoli niin paljon Suomessa jatkosodan aikana? Miksi Suomi poikkesi niin paljon muista länsimaisista demokratioista sotavankien kohtelussa? Miksi sotavankien kohtelu oli Suomessa niin kaksijakoista? Tutkimuksen tärkeimpiä lähdeaineistoja ovat Kansallisarkiston tietokanta jatkosodan aikana kuolleista sotavangeista sekä sotavankiasioista vastanneiden hallinnollisten tahojen välinen kirjeenvaihto, sotavankiasioiden kanssa tekemisissä olleiden henkilöiden yksityisarkistot ja sotavankileirien tarkastuskertomukset. Väitän, että sotavankien kohteluun vaikuttavien syiden ymmärtämiseksi on tilannetta tarkasteltava sodan ja aikakauden kulttuurin luoman viitekehyksen sekä ihmismielen erilaisten psykologisten käyttäytymisvalmiuksien vuorovaikutuksena. Käytän työssäni evoluutio- ja sosiaalipsykologista viitekehystä, jonka avulla tarkastelen sotavankien kohteluun ja joukkokuolleisuuteen liittyviä aikaisemmassa tutkimuksessa selittämättä jääneitä seikkoja. Keskeisimpiä psykologisiin valmiuksiin liittyviä käsitteitä ovat: itsepetos, vastuun hajauttaminen, sivustakatsojavaikutus, kategorisointitaipumus, epäinhimillistäminen, ksenofobia, etnosentrismi, empatiakyky, myötätunto ja vastavuoroisuus. Väitöskirjassani osoitan, että ihmismielen psykologiset alttiudet, erityisesti alttius itsepetokseen ja toisten ihmisten epäinhimillistämiseen, tekevät ymmärrettäväksi sotavankien kuolleisuuskatastrofin kehittymisen ja siihen reagoimattomuuden. Lisäksi selvitän, mitä pidäkkeitä tarvittiin siihen, että sotavankien olosuhteisiin saatiin tehtyä tarvittavia parannuksia. Pidäkkeistä tärkeimpiä olivat ne, jotka antoivat suomalaisille motiivin säilyttää sotavangit hengissä. Tällaisia motivoivia tekijöitä olivat Suomen kansainvälinen maine demokraattisena sivistysvaltiona, sodan pitkittymisen aiheuttama vähentynyt usko Saksan voittoon suursodassa sekä paikallisten työnantajien sotavankityövoiman tarve. Tutkimuksessa selviää myös, että sotavankien kanssa henkilökohtaisissa kosketuksissa olleiden suomalaisten parissa ihmisille tyypillinen kyky empatiaan ja myötätuntoiseen auttamiseen joko moraalisen suuttumuksen tai vastavuoroisuuden motivoimana vaikuttivat sotavankien kohteluun.
Subject: Suomen ja Pohjoismaiden historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Danielsbacka_vaitoskirja.pdf 2.018Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record