Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisia tulevaisuudenkuvia

Show simple item record

dc.contributor.author Soini-Salomaa, Kristiina
dc.date.accessioned 2013-10-31T09:16:43Z
dc.date.available 2013-11-19 fi
dc.date.available 2013-10-31T09:16:43Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-9433-0 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/41734
dc.description.abstract The field of Arts and Crafts is undergoing a transformation that parallels the change in the so-called creative economy. The role of culture professionals is being reshaped from the perspectives of future work, production, and well-being. Arts and Crafts professionals, designers, and craftsmen are largely self-employed as entrepreneurs, yet simultaneously they handle many tasks such as designing, manufacturing, marketing, teaching, and jobs in other fields. Their professional identities are built on multi-skilled competence and specialized expertise in various combinations. This study focuses on future professional images in the field of craft and design. Alter-native images are approached from four viewpoints: the operational environment, key professional competencies, the operational model, and professional identity. The operational environment refers to working environments and conditions. Key professional competencies include the skills and knowledge needed for the work. The operational model refers to practical working habits (activities), and professional identity is defined as consist-ing of working attitudes and personal characteristics. First, the interdisciplinary research phenomenon and related core concepts are described along with previous research in the field. Key informant interviews, future work-shops, future storytelling, and the Delphi Expert Panel are used as research methods. The object of the data collecting has been to determine future orientations in the field of Arts and Crafts from different perspectives. The research combines the results of changes in direction and the impact on future professional images. Alternative images of professional futures based on the research data and the results are also presented. The research results indicated that the Arts and Crafts sector is undergoing a transformation, which, driven by strong sustainable development objectives, is changing operational models and professional identities. The role of vocational training is important in coaching future experts. Even more important is the transformation from product-oriented thinking to process-oriented and user-centered thinking. Stronger future orientation and systematic future education are needed in vocational training. New opportunities for design and arts and crafts can be found in new interfaces with other sectors, such as well-being services. The empowerment influence of making things by hand as well as professional choice as part of the well-being and experience service is emerging as a significant force. The strong rise of maker culture and the new developing 3D-technology will revolutionize design and manufacturing practices on the local as well as the global level in the near future. Key words: arts and crafts, design, craft entrepreneurship, creative industries, future stud-ies, images of the future  en
dc.description.abstract Käsi- ja taideteollisuusala on mukana luovan talouden muutoskehityksessä, jossa kulttuurialan ammattilaisten rooli tulevaisuuden työn, tuotannon ja hyvinvoinnin näkökulmista on muotoutumassa uudelleen. Käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaiset; muotoilijat ja käsityöläiset, työllistyvät pääosin yrittäjinä tehden samanaikaisesti monenlaisia työtehtäviä kuten tuotteiden suunnittelua, valmistusta, markkinointia, opetustehtäviä sekä työtehtäviä muilta toimialoilta. Ammatillinen identiteetti rakentuu erikoisosaamisen ja moniosaamisen erilaisina yhdistelminä. Tämän tutkimuksen kohteena ovat käsi- ja taideteollisuusalan ammatilliset tulevaisuudenkuvat. Tulevaisuudenkuvia lähestytään neljästä näkökulmasta: toimintaympäristö, toimintamallit, ammatillinen osaaminen ja ammatillisen identiteetti. Toimintaympäristö kuvaa toimialan ammattilaisen työympäristöjä ja työolosuhteita. Ammatillinen osaaminen on avaintaitoja ja tietoja, joita ammattityön tekemisessä tarvitaan. Toimintamalli kuvaa toimialan ammattilaisen käytännön työtehtäviä, työtapoja ja toiminnan organisoitumisen muotoja. Ammatillinen identiteetti kuvaa ammattilaisen orientaatiota, motivaatiota ja henkilökohtaisia ominaisuuksia. Aluksi kuvataan monitieteinen tutkimusilmiö, keskeiset käsitteet sekä aiempi tutkimus. Tutkimusmenetelminä käytetään avaininformanttien haastatteluita, tulevaisuustyöpajaa, tulevaisuustarinoita sekä Delfoi-asiantuntijapaneelityöskentelyä. Aineiston keruun tavoit-teena on ollut selvittää käsi- ja taideteollisuusalan tulevaisuusorientaatioita eri näkökulmista. Tutkimustuloksissa kootaan yhteen tulevaisuudenkuviin vaikuttavia muutossuuntia ja esitetään vaihtoehtoisia ammatillisia tulevaisuudenkuvia, jotka perustuvat tutkimusaineistoon ja -tuloksiin. Tutkimustuloksien perusteella käsi- ja taideteollisuusalalla on käynnissä toimintamallien ja ammatillisten identiteettien muutosprosessi, jota ohjaa kestävän kehityksen tavoitteet. Ammatillisen koulutuksen rooli tulevaisuuden osaajien valmentamisessa on merkittävä ja muutos produktikeskeisestä prosessikeskeiseen ja käyttäjälähtöiseen ajatteluun on entistä tärkeämpää. Ammatillisen koulutukseen tarvitaan vahvempaa tulevaisuusorientaatiota ja systemaattista tulevaisuuskasvatusta. Muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden uudet mahdollisuudet löytyvät toimialoja ylittäviltä rajapinnoilta kuten hyvinvointipalveluista. Käsin tekemisen voimaannuttava merkitys ammatillisena valintana ja osana elämys- ja hyvinvointipalveluita, on nousemassa merkittäväksi tulevaisuuden muutosvoimaksi. Itse tekemisen vahva nousu ja uusi kehittyvä 3D-teknologia tulevat mullistamaan tuotteiden suunnittelu- ja valmistustapoja sekä lokaalilla että globaalilla tasolla lähitulevaisuudessa. Asiasanat: käsi- ja taideteollisuus, muotoilu, käsityöyrittäjyys, luovat alat, tulevaisuuksien-tutkimus, tulevaisuudenkuvat  fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-9432-3 fi
dc.relation.isformatof Lahti: Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, 2013, Kotitalous- ja käsityötieteen julkaisuja 32. 1798-713X fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject käsityötiede fi
dc.title Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisia tulevaisuudenkuvia fi
dc.title.alternative Professional Images of the Future in the Field of Craft and Design en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Monografiaväitöskirja fi
dc.type.ontasot Monografiavhandling sv
dc.ths Seitamaa-Hakkarainen, Pirita
dc.ths Rubin, Anita
dc.opn Luutonen, Marketta
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
soini-salomaa_vaitoskirja.pdf 4.659Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record