Ympäristönsuojelun tulevaisuuskatsaus

Show simple item record

dc.contributor.author Ilomäki, Mika
dc.contributor.author Hildén, Mikael
dc.date.accessioned 2013-10-31T11:21:33Z
dc.date.available 2013-10-31T11:21:33Z
dc.date.issued 2006-07-17
dc.identifier.isbn 978-952-11-2336-2 fi
dc.identifier.issn 1796-170X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/41743
dc.description.abstract Katsauksessa tarkastellaan ympäristönsuojelua koskevan ympäristöpolitiikan lähivuosien avainkysymyksiä ja niiden kehitystä muuttuvassa toimintaympäristössä lähimmän viiden vuoden aikana. Vastauksia haetaan kysymyksiin: (1) Miten nykyiset ympäristöhaasteet kehittyvät ja mitä uusia haasteita saattaa nousta esiin seuraavan viiden vuoden aikana? (2) Mitä tehtäviä EU:n strategiatyöstä ja lainsäädännöstä sekä kansainvälisten sopimusten velvoitteista on odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana? Tarkastelun pääpaino on poliittisissa toimissa ja ohjauskeinojen kehittämisessä sekä ympäristönsuojelun eri osa-alueiden priorisoinnissa. Tarkastelua varten analysoitiin tulevaisuuskysymyksiä käsittelevää kirjallista aineistoa sekä haastateltiin ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston virkamiehiä. Yleisellä tasolla tällä hetkellä tärkeät aihealueet kuten ilmastopolitiikka, kestävä tuotanto ja kulutus, Itämeri ja muiden vesien suojelu sekä ympäristöterveys säilyttävät asemansa noin viiden vuoden aikajänteellä. Sisällöllisesti ne voivat muuttua mm. uusien innovaatioiden seurauksena. Itse ympäristöpolitiikka muuttuu tulevaisuudessa edelleen kohti politiikkaa, jonka tulee integroitua entistä syvemmin muihin politiikka aloihin. Tähän liittyy ongelmien syy-yhteyksien monimutkaistuminen ja globalisoitumisen korostuminen. Samalla ympäristöhallinto joutuu entistä tarkemmin kohdistamaan niukkenevat voimavaransa kohteisiin, joissa ympäristöhallinnon vaikuttavuus on kaikkein suurin. Ministeriö on ollut mukana laatimassa suuren joukon ohjelmia, jotka toteutuvat vain mikäli ympäristönsuojelun ja -politiikan integraation syventämisessä onnistutaan. Ohjauskeinovalikoima ja eri ohjauskeinojen suhteellinen painoarvo voivat edelleen muuttua. Monille uusille ohjauskeinoille on ominaista, että ympäristöhallinnolla ei ole päävastuuta niiden kehittämisessä. Tämän takia ministeriön on järjestelmällisesti tarkasteltava ja arvioitava vaikuttamiskeinojaan sekä tehokkaan vaikuttamisen edellyttämää osaamista. Ympäristöpolitiikassa korostuu innovaatioiden todennäköisyyttä lisäävien kannustimien merkitys. Innovaatioihin kannustaminen edellyttää rakenteellista joustavuutta ja myös julkisen vallan ja yksityisen toiminnan välisten rajojen uudelleenarviointia. Uuden ohjauksen kehittäminen ja toimeenpano edellyttää tiivistä yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa. Taloudellisen ohjauksen merkitys korostuu yhdistettynä vapaaehtoiseen ohjaukseen. Tuotannon ja kulutuksen sekä ilmastomuutoksen kaltaiset laajaa integrointia edellyttävät tavoitteet asettavat haasteita myös perinteiselle sääntelylle, jonka ajankohtaisuus säilyy mm. EU:n vaatiman paremman sääntelyn johdosta. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 14/2006 fi
dc.title Ympäristönsuojelun tulevaisuuskatsaus fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa ympäristönsuojelu fi
dc.subject.ysa ympäristöpolitiikka fi
dc.subject.ysa ilmastopolitiikka fi
dc.subject.ysa tulevaisuus fi
dc.subject.ysa integraatio fi
dc.subject.ysa kestävä kulutus fi
dc.subject.ysa ympäristöterveys fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_14_2006.pdf 1.646Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record