Julkisten hankintojen ympäristöopas

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41745

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_113.pdf 1.632Mb PDF View/Open
Title: Julkisten hankintojen ympäristöopas
Author: Nissinen, Ari
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2004
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 113
ISBN: 952-11-1626-9
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41745
Abstract: Valtioiden ja kuntien hankintapolitiikan ympäristöpäämääriin on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota, ja ympäristönäkökohtien merkitys kasvaa entisestään EU:n yhdennetyn tuotepolitiikan sekä YK:n kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintaohjelman myötä. EU:n uudistettujen hankintadirektiivien myötä myös oikeudellinen perusta on nyt entistä selkeämpi. Tämän oppaan pyrkimyksenä on edistää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa. Opas sisältää neljä lukua, joiden tavoitteet ovat: 1. Perustella, miksi julkisissa hankinnoissa on tärkeää ottaa huomioon ympäristönäkökohtia. 2. Kuvata työpaikan toimia, jotka edistävät hankintojen ympäristönäkökulmia. 3. Kertoa, miten tavaroiden ja palvelujen erilaiset ympäristönäkökohdat voidaan ottaa huomioon hankintamenettelyissä ja tarjouspyynnöissä. 4. Tarjota tietoa ympäristöä säästävien tuotteiden tunnistamisesta ja tuotekohtaisten ympäristötietojen ja ympäristökriteerien lähteistä. Ympäristönäkökulmasta tärkeimpiä hankinnan vaiheita ovat tarveharkinta, tarjouspyynnön laatiminen, ja tarjousten vertailu. Tarveharkinta on tärkeä vaihe, koska siinä tehdään usein ympäristön kannalta suurimmat valinnat, eivätkä hankintadirektiivit ja muu hankintalainsäädäntö juurikaan rajoita tarveharkintaa ja tarjouksen kohteen määrittelyä. Tarjouspyyntö tulee suunnitella huolellisesti, koska se määrää varsin pitkälle hankinnan lopputuloksen. Sen tulee sisältää kaikki ne tiedot ja kysymykset, joilla hankittava tuote rajataan ja joilla tarjouksista valitaan hankintayksikön kannalta paras hankinta. Ympäristönäkökohdat voidaan ottaa huomioon teknisissä eritelmissä, vaihtoehdoissa, tarjoajan teknisessä kelpoisuudessa, sopimusehdoissa, sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteissa (eli tarjousten vertailuperusteissa). Näistä kolme ensimmäistä kohtaa sisältävät luonteeltaan ehdottomia vaatimuksia, eli tarjous pääsee mukaan kilpailuun vain jos se täyttää mm. tekniset eritelmät. Erityistä huomiota kiinnitetään ympäristömerkintöjen, ympäristöjärjestelmien ja tavaranvalmistuksen ympäristövaikutusten huomioimiseen hankintamenettelyissä. Oppaassa kerrotaan, millainen on ympäristöä säästävä tuote, miten sen voi tunnistaa ympäristökriteerien ja ympäristömerkkien avulla, ja mitä muita menetelmiä on tuotteen ympäristömyötäisyyden arviointiin. Edelleen kerrotaan, mistä löytää ympäristökriteerejä eri tuotteille.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record