Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2006-2012

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41754

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_35_2013.pdf 2.973Mb PDF View/Open
Title: Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2006-2012
Author: Tuomainen, Jouko; Retkin, Risto; Knuutila, Jaakko; Pennanen, Jaana; Mäenpää, Milla; Särkkä, Ella
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013-11-04
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2013
ISBN: 978-952-11-4237-6
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/41754
Abstract: Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ympäristövahinkojen lukumäärästä, vahinkojen seurannasta ja merkityksestä Suomessa vuosina 2006–2012. Tarkastelu kohdistui ympäristövastuudirektiivin tarkoittamiin merkittäviin ympäristövahinkoihin sekä öljy- ja kemikaalivahinkoihin. Lisäksi selvitettiin, onko tapahtunut isännättömiä vahinkoja. Selvityksen ulkopuolelle rajattiin säteilyn, hajakuormituksen ja luonnonmullistusten aiheuttamat vahingot. Selvitys on jatkoa kolmelle aiemmalle selvitykselle vuosien 1989–1994, 1995–1999 ja 2000–2005 ympäristöonnettomuuksista. Selvitys tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa. Aineistoon valittiin vuosilta 2006–2012 yhteensä noin 900 päästöjen ja niiden vaikutusten perusteella huomattavinta ympäristövahinkoa noin 20 000 öljy- ja kemikaalivahingon kokonaismäärästä. Selvityksen ulkopuolelle rajattiin tapaukset, joissa ympäristön pilaantumista ei ollut tapahtunut ja joissa päästö on ollut vähäinen. Aineistoa koottiin sisäasiainministeriön PRONTO-järjestelmästä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin VARO-rekisteristä, Suomen ympäristökeskuksen vahinkopäivystyksestä sekä tiedostusvälineistä. Lisäksi tehtiin kysely elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ympäristövastuudirektiivissä tarkoitettujen vahinkotapausten kartoittamiseksi. Eri lähteiden kattavuus vaihteli, mutta PRONTO-järjestelmä on kattavin ja luotettavin yksittäinen tiedonlähde. Selvityksen aineistosta ilmenee, että noin 90 % ympäristövahingoista on öljyvahinkoja ja loput lähinnä teollisuuskemikaalien käytössä syntyneitä. Onnettomuuksia tapahtuu varsinkin liikenteessä, kuljetustoiminnassa sekä jätevedenpuhdistamoilla, ja syynä niihin ovat erityisesti tekniset viat ja inhimilliset erehdykset. Öljyn aiheuttamia isännättömiä vahinkoja tapahtui vuosittain 15–25 kappaletta. Muiden kemikaalien aiheuttamia isännättömiä vahinkoja tapahtui vain kaksi. Vahinkotapauksissa syntyy jonkun verran uusia pilaantuneita maa-alueita. Öljyvahinkojen yhteydessä syntyy myös saastuneita maamassoja, mutta niiden aiheuttama kuormitus jätehuollolle on kokonaisuudessaan vähäistä. Mahdollisia ympäristövahinkodirektiivissä tarkoitettuja merkittäviä ympäristövahinkoja havaittiin kaksi, kummatkin kaivostoiminnan yhteydessä.
Subject (ysa): ympäristöonnettomuudet
ympäristövahingot
öljyvahingot
kemikaalionnettomuudet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record