The well-being of the body as metaphor for society and mind : A corpus-based comparison of Early Modern and Present-day English

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9040-47-9
Title: The well-being of the body as metaphor for society and mind : A corpus-based comparison of Early Modern and Present-day English
Author: Hintikka, Marianna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk
Publisher: Uusfilologinen yhdistys r.y.
Date: 2013-11-30
Language: eng
Belongs to series: Mémoires de la Société Néophilologique - URN:ISSN:0355-0192
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-9040-47-9
http://hdl.handle.net/10138/41769
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: It is a well-established fact that the human body and its various aspects have provided a source domain for metaphor throughout recorded history. One of the most salient instantiations of the body-metaphor is the concept of the Body Politic, the idea that society is analogous to the human body. In addition to society, however, the body can stand as a model for other, more abstract, target domains, too. One of these is the human mind and other facets of what could be characterised as inner life . This dissertation is a corpus-based study of metaphors that draw from the human body and corporeality in Early Modern and Present-day English texts. The focus is on the development of conceptual mappings between source and target domains from the EModE to the PDE period. The primary research questions concern metaphor extendedness and SOCIETY AS BODY and MIND AS BODY mappings. By extendedness I mean instances of metaphor use which consist of more than one instantiation of metaphor in a given context. By SOCIETY AS BODY and MIND AS BODY mappings I mean instances of metaphor where the target domain is either the society or the mind. Using electronic corpora I have compared metaphor use in the two periods in order to establish whether there are notable differences in these two above mentioned respects. As key concepts I have adopted metaphor strength (the clustering of source domain items in given contexts to form systematic extended metaphors) and metaphor productivity (the occurrence of many terms with similar meanings, i.e. items pertaining to the same source concept, in metaphor across the language) so that I view metaphor extendedness as indicative of metaphor strength, and the proliferation of source domain items in either target domain (SOCIETY or MIND) as indicative of metaphor productivity within that target domain. My findings indicate that there are significant differences between the two periods studied as regards both these aspects. In terms of metaphor extendedness (and strength), the material shows a marked decline from EModE to PDE. This might be due to a more faithful adherence to the idea of the Body Politic (governed by more formulaic rhetorical conventions) in the Early Modern period as compared to the present. This would have made an extended analogy drawn between these particular source and target domains to be felt as meaningful. In terms of SOCIETY AS BODY and MIND AS BODY mappings, the material indicates a shift towards less SOCIETY-dominated metaphorical network: while the SOCIETY AS BODY mapping is clearly more common in both periods, the difference in strength and productivity is less pronounced in the PDE material. This seems to be in keeping with the modern, foregrounded role of the individual, as opposed to a group of people, as the basic social unit.Väitöskirjani aiheena ovat varhaisuus- ja nykyenglannin ihmisruumismetaforat sekä näissä tapahtuneet muutokset varhaisuusenglannin kaudelta nykyaikaan. Tutkimus on korpuslingvistinen ja aineistona on käytetty kahta varhaisuusenglannin ja kahta nykyenglannin elektronista tekstikorpusta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on kognitiivinen metaforatutkimus. Lähtökohtana väitöskirjatutkimukselle on ollut oletus, että käsitys ihmisruumiista maailmankaikkeuden mallina on käynyt läpi merkittäviä muutoksia kahden tutkittavan aikakauden välillä ja että nämä muutokset heijastuvat figuratiiviseen kieleen. Varhaisuusenglannin kaudella, joka karkeasti ottaen ajoittuu välille 1400-1700, nähtiin yhteiskunnan ja koko maailman olevan analogisessa suhteessa ihmisruumiiseen siten, että ruumiinosilla, elimillä, ruumiintoiminnoilla ja sairauksilla oli yhteiskunnalliset ja maailmankaikkeudelliset, mutta myös mikrokosmiset , ihmisen mieleen sijoittuvat vastineensa. Jäänteitä tällaisesta maailmankuvasta on kielessä runsaasti, kuten sellaiset käsitteet kuin valtion pää tai lain koura esimerkiksi suomen kielessä osoittavat. Koska ihmisruumiin ja maailmankaikkeuden väliset vastaavuudet nähdään nykyaikana pikemmin retorisina kuin aktuaalisina, tuntuu luontevalta olettaa, että ihmisruumiista ammentava metafora-apparaatti on nykykielessä kevyempi kuin se on ollut aiemmin. Tulokseni viittaavat siihen, että ihmisruumismetaforan käytössä on tapahtunut laadullisia ja määrällisiä muutoksia, jotka ovat yhteneväisiä yllämainitun maailmankuvan muutoksen kanssa. Varhaisuusenglannin kaudelta nykyenglantiin tultaessa ihmisruumismetaforan ketjuuntumisessa on tapahtunut selkeää vähenemistä. Tämä merkitsee, että pitkien, samaan lähdealueeseen perustuvien, loogisten metaforaketjujen sijaan kielessä ovat yleisempiä yksittäiset metaforiset ilmaisut, joiden funktio vaikuttaa enemmän esteettiseltä kuin kohesiiviselta tai argumentoivalta. Samaten on muuttunut metaforisesti käytettyjen lekseemien lukumäärä: varhaisuusenglannin kaudella käytettiin kapeampaa sanastoa erittäin runsaasti (metaforinen vahvuus), kun taas nykyenglannin korpuksista löytyy rikkaampi metaforisessa käytössä oleva sanasto, joka puolestaan on suurelta osin melko ohuelti käytössä, i.e. josta löytyy verraten vähän esimerkkejä per lekseemi (metaforinen produktiivisuus). Myös yhteiskunnan ja mielen suhde metaforan kohdealueina on muuttunut. Vaikka valtaosa ihmisruumismetaforista löytyy molempina aikakausina yhteiskunnallisista konteksteista, on mielen kontekstien osuus kuitenkin suurempi nykyenglannin korpuksista löydetyssä aineistossa kuin varhaisuusenglannin aineistossa.
Subject: englantilainen filologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record