Regional Markets for Non-timber Forest Products in Eastern Brazilian Amazon

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper sv
dc.contributor.author Vuola, Matleena
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507212124
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/41787
dc.description.abstract While export of non-timber forest products (NTFPs) has been promoted as a sustainable development strategy, the literature suggests that local and regional markets are also potentially important, not only for producers but also for traders and consumers (Shackleton et al. 2007). For producers, regional markets are thought to offer more accessible and more stable markets, while for traders, these markets offer employment, and for consumers, reasonably priced, diverse, fresh food. Consumption habits are changing in developing countries primarily due to urbanization and commercialized food systems as described by Johns and Maundu (2006). One result is the so-called “nutrition transition,” in which people adopt diets that are higher in energy (more added sugar and fat) but have less nutritional quality (Popkin, 2004). In this context, Johns and Sthapit (2004) argue that it should be a policy priority to promote a diverse diet including a lot of indigenous foods (fruits, vegetables and whole grain products) and a proper amount of animal products. In addition to their potential dietary contributions, forests also offer a diversity of traditional medicinal plants. Many people rely on these plants as a health care option because they are cheap, efficient and have cultural meaning. Medicinal plants are important for both the rural and urban poor in the Brazilian Amazon where the healthcare system is weak and unemployment is increasing (Shanley & Luz, 2003). In this thesis, I characterize the market for NTFPs in a major regional market in the Brazilian Amazon (the city of Belém), drawing on a survey of consumers in 2006 through 2009 (overall sample n=2635 consumers) that focused on seven popular NTFPs native to the area: a?ai palm fruit, medicinal oils (andiroba and copaiba), fruits (piquía, uxí, bacuri), and Brazil nut. In the first section, I describe who is buying NTFPs and identify trends in consumption across the four years of the survey. In the second section, I develop a market segmentation analysis, identifying, characterizing, and describing trends among different types of NTFP consumers. The market segments are identified based on two-step cluster analysis in SPSS. The results confirm that people in Belém use a wide variety of NTFPs, with fruits being the most commonly consumed. The seven focal NTFPs were popular during the study period, with over 95% of respondents reporting use of at least one of these products. However, the people who use NTFPs are not necessarily aware that they are consuming products from the native forest: according to the cluster analysis, half of the consumers fall into market segments that either do not consider themselves as NTFP consumers or are not aware that they consume NTFPs. These segments are comprised of people with less education and lower income, more females, and more long-term urban residents including natives of Belém. The other consumer segments, characterized by higher income and education and more recent migration to Belém, have greater awareness of NTFPs. If these segments grow, that could imply growth in demand for forest products. However, over the four years of the study, there was actually a decreasing trend in consumption of NTFPs, indicated by declining average counts of NTFPs and declining proportions of respondents who consume the focal products. This could be due to increasing prices, also observed in the data, which in turn may be due to the on-going forest degradation that is well-documented in the literature on the Brazilian Amazon. en
dc.description.abstract Metsien muiden tuotteiden (non-timber forest products) vientimarkkinat ovat saaneet paljon huomiota, mutta tuotteiden paikalliset markkinat ovat myös erittäin tärkeitä, sillä ne tarjoavat tuottajille helpomman pääsyn markkinoille sekä vakaammat markkinat, kauppiaille työllisyyttä ja kuluttajille monipuolista, kohtuuhintaista ja tuoretta ruokaa (Shackleton et al. 2007). Kulutustottumukset ovat muuttumassa kehitysmaissa, mikä johtuu pääasiassa kaupungistumisesta ja kaupallisista ruoan jakelusysteemeistä (Johns & Maundu, 2006). Yksi seuraus tästä on niin sanottu ”nutrition transition”, jonka myötä ihmiset siirtyvät ruokavalioihin, jotka ovat energiapitoisempia, mutta vähäravinteikkaampia kuin perinteiset ruokavaliot (Popkin, 2004). Tässä yhteydessä Johns ja Sthapit (2004) painottavat, että monipuolisen ruokavalion (joka pitävät sisällään paljon perinteisiä tuotteita kuten hedelmiä, kasviksia ja viljoja) merkitystä pitäisi korostaa. Ravinnon lisäksi metsät tarjoavat paljon erilaisia perinteisiä lääkekasveja. Monille ihmisille nämä kasvit tarjoavat ”terveydenhuollon”, sillä ne ovat halpoja, tehokkaita ja niillä on kulttuurinen merkitys. Lääkekasvit ovat tärkeitä sekä maaseudun että kaupungin asukkaille Brasilian Amazonialla, jossa terveydenhuolto on heikko ja työllisyys on nousussa (Shanley & Luz, 2003). Tässä Pro gradu työssä tarkoitukseni on kuvailla metsien muiden tuotteiden markkinoita Brasilian Amazonialla Belémin kaupungissa. Työni pohjautuu kuluttajakyselyyn, joka toteutettiin vuosittain välillä 2006 – 2009 (kokonaisotanta n=2635 kuluttajaa) ja painottui seitsemään eri tutkimustuotteeseen: a?ai palmuun, lääkeöljyihin (copaiba ja andiroba), hedelmiin (piquia, uxi ja bacuri) ja parapähkinään. Ensimmäisessä osiossa kuvailen kuka ostaa metsien muita tuotteita ja identifioin kulutustrendejä tutkimuksen neljän vuoden ajalta. Toisessa osiossa teen markkinointisegmentointianalyysin, jossa identifioin ja kuvailen erilaisia metsien muiden tuotteiden kuluttajia. Käytän analyysissä SPSS:n two-step clusterianalyysiä. Tutkimukseni tulokset vahvistavat, että Belémin asukkaat käyttävät monenlaisia metsien tuotteita, joista hedelmät ovat ehdottomasti yleisimpiä. Tutkimustuotteet olivat suosittuja, sillä yli 95% vastaajista sanoi käyttävänsä ainakin yhtä tuotetta. Tutkimuksemme osoitti kuitenkin, että vastaajat eivät välttämättä olleet tietoisia kuluttavansa metsien tuotteita. Tämä ilmeni clusterianalyysissä, jossa noin puolet vastaajista kuului segmentteihin, jotka eivät pidä itseään metsien tuotteiden kuluttajina tai eivät ole tietoisia että kuluttavat tuotteita. Nämä kaksi segmenttiä koostuivat yksilöistä, joilla oli keskimäärin alempi koulutus- ja palkkataso kuin muilla segmenteillä sekä enemmän naisia ja yksilöitä, jotka raportoivat etteivät ole koskaan käyneet metsässä. Toisissa segmenteissä, joissa oli korkeampi koulutus- ja palkkataso oli myös enemmän tietoisuutta metsien tuotteista. Jos nämä segmentit kasvavat, se saattaisi tarkoittaa metsien tuotteiden kasvavaa kysyntää. Tutkimuksemme aikana (neljä vuotta) havaitsimme kuitenkin laskevan trendin tuotteiden kysynnässä. Vastaajat listasivat tuotteita vähenevissä määrin ja ilmoittivat myös kuluttavansa tutkimustuotteita vähemmän vuosien saatossa. Tämä saattaa johtua nousevista hinnoista (johon tutkimuksemme antaa myös viitettä). Nousevat hinnat saattavat puolestaan johtua meneillään olevasta metsien tuhoamisesta, joka on hyvin dokumentoitu Brasilian Amazonian kirjallisuudessa. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject non-timber forest products en
dc.subject regional markets en
dc.subject Brazilian Amazon en
dc.title Regional Markets for Non-timber Forest Products in Eastern Brazilian Amazon en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Marknadsföring av skogsprodukter sv
dc.subject.discipline Forest Products Marketing en
dc.subject.discipline Puumarkkinatiede (ATLANTIS) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507212124

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vuola.pdf 2.286Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record