”Tietenkin täytyy osallistua, se on maahanmuuttajan asia!” : Ay-toiminnan ja työn merkitykset peruspalvelualoilla työskentelevien korkeakoulutettujen maahanmuuttajien asettautumisen kokemuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272555
Title: ”Tietenkin täytyy osallistua, se on maahanmuuttajan asia!” : Ay-toiminnan ja työn merkitykset peruspalvelualoilla työskentelevien korkeakoulutettujen maahanmuuttajien asettautumisen kokemuksissa
Author: Takolander, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272555
http://hdl.handle.net/10138/41842
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työelämän ja ammattiyhdistystoiminnan merkitystä maahanmuuttajan asettautumisprosessissa, ja sitä millainen resurssi sosiaalinen pääoma asettautumisessa on. Lisäksi analysoidaan sosiaalisen pääoman osuutta osallisuuden eli kuulumisen tai jäsenyyden (belonging) ja omanarvontunnon (dignity) kokemisessa. Päämääränä on saada uutta, syvällisempää tietoa maahanmuuttajien asettautumiskokemuksista, työelämän ja ay-jäsenyyden merkityksestä tuossa prosessissa sekä sosiaalisen pääoman vaikutuksesta tyydyttävän sosiaalisen statuksen saavuttamisessa. Maahanmuuton lisääntymisen myötä on enenevässä määrin alettu tukia siihen liittyviä ilmiöitä eri näkökulmista. Tässä tutkimuksessa on tavoiteltu sosiologisesti syvempää ymmärrystä maahanmuuttajien omien kokemusten näkökulmasta, analysoiden heidän asettautumisprosessejaan ja omia elämäntarinoitaan sekä merkityksenantojaan sosiaalisen pääoman, kuulumisen ja omanarvontunnon käsitteiden kautta. Tutkimuksen keskiössä on sosiaalisen pääoman resurssin hyödyntäminen ja uusintaminen työn ja ammattiyhdistysaktiivisuuden kautta sekä kysymys siitä, millainen on työelämän ja ammattiyhdistystoiminnan merkitys peruspalvelualoilla työskentelevien korkeakoulutettujen maahanmuuttajien asettautumisprosesseissa. Tutkimus tarkastelee myös työelämään ja ammattiyhdistystoimintaan osallistumisen vaikutuksia jäsenyyden ja omanarvontunnon kokemiseen sekä yksilön sosiaalisen pääoman merkitystä ja sosiaalisen kompetenssin osuutta koko integroitumis- ja asettautumisprosessissa. Asettautuminen ymmärretään tässä onnistuneen integroitumisen optimaaliseksi lopputulokseksi. Tutkimusta varten haastateltiin matalapalkka- tai peruspalvelualoilla työskenteleviä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joista yli puolet oli kotimaassaan korkea-asteen koulutuksen saaneita. Aineisto kerättiin temaattisin biografisin haastatteluin, ja analyysi keskittyy etsimään tiettyjä teemoja haastateltavien tarinoissaan kuvailemista kokemuksista, heidän asettautumisprosesseihinsa vaikuttaneiden seikkojen näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sosiaalinen pääoma on maahanmuuttajalle tärkeä resurssi paitsi asettautumisessa ja integroitumisessa, myös kuulumisen ja omanarvontunnon kokemuksen vahvistamisessa. Sosiaalista pääomaa tässä tutkimuksessa määrittää erityisesti koulutustaso, ja tulosten perusteella aktiivisimmin yhteiskunnan ja muiden yhteisöjen toimintaan osallistuvilla on taustallaan korkeampi koulutustaso. Sosiaalinen pääoma vahvistaa myös kuulumisen ja omanarvontunnon kokemusta. Tulosten perusteella aktiivisuus ammattiliitossa edesauttaa myös muun yhteiskunnallisen osallisuuden ja sosiaalisen kuulumisen tunnetta. Myös itse työnteko vaikuttaa positiivisesti kuulumisen ja jäsenyyden omantunnonarvon kokemiseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat lisäksi, että aloilleen asettautunut ihminen kokee laaja-alaista osallisuutta ja sosiaalista vastuuta uuden kotimaansa yhteiskunnallisista asioista.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Takolander HJ Pro Gradu.pdf 499.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record