Equity Premium and Consumption Disasters : Lucas-tree Model with Power Utility

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272556
Title: Equity Premium and Consumption Disasters : Lucas-tree Model with Power Utility
Author: Pursiainen, Tero
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272556
http://hdl.handle.net/10138/41843
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economics
Taloustiede
Ekonomi
Abstract: The long-run average return on equities shows a sizable premium with respect to their relatively riskless alternatives, the short-run government bonds. The dominant explanation is that the excess return is compensation for rare but severe consumption disasters which result in heavy losses on equities. This thesis studies the plausibility of this explanation in a common theoretical framework. The consumption disasters hypothesis is studied in the conventional Lucas-tree model with two assets and with constant relative risk aversion preferences, captured by the power utility function. The thesis argues that this oft-used model is unable to account for the high premium, and a simulation experiment is conducted to find evidence for the argument. The consumption process is modelled by the threshold autoregressive process, which offers a simple and powerful way to describe the equity premium as a result of a peso problem. Two statistics, the arithmetic average and the standard deviation, are used to estimate the long-run average and the volatility of the returns. The simulated data is analyzed and compared to the real world financial market data. The results confirm that the potential for consumption disasters produces a lower equity premium than the case without disasters in the Lucas-tree model with power utility. The disaster potential lowers the average return on equity instead of increasing it. This result comes from the reciprocal connection between the coefficient of relative risk aversion and the elasticity of intertemporal substitution, and from the special nature of the equity asset, which is a claim on the consumption process itself. The risk-free asset remains unaffected by the disaster potential. The equity premium remains a puzzle in this framework. The advantage of the threshold autoregressive consumption process is to show this result with clarity. Breaking the link between aversion to risk and intertemporal substitution is indeed one possible direction to take. Changing the assumptions about expected consumption or about the equity asset might offer another way forward. Another form of utility or another model is needed if the equity premium is to be explained in financial markets that are free of frictions.Pitkän aikavälin keskimääräinen osaketuotto on huomattavasti korkeampi kuin lyhytaikaisten valtion velkakirjojen, jotka tarjoavat suhteellisen riskittömän vaihtoehdon. Vallitsevan selityksen mukaan havaittu tuottoero on korvausta harvinaisista ja vakavista kulutuskatastrofeista, jotka esiintyessään aiheuttavat merkittäviä tappioita osakkeille. Tämä työ tutkii selityksen uskottavuutta yleisesti käytetyssä teoreettisessa viitekehyksessä. Kulutuskatastofihypoteesia tutkitaan kahden arvopaperin Lucas-puu-mallissa. Agenttien mieltymyksiä kuvaa potenssihyötyfunktio, jolle on ominaista vakioinen suhteellinen riskin kaihtaminen. Tutkielmassa argumentoidaan, että malli ei kykene selittämään havaittua korkeaa preemiota, ja esitetään simulointikoe väitteen tueksi. Kulutusprosessia kuvataan autoregressiivisellä kynnysmallilla, jonka avulla osakeriskipreemion määräytyminen voidaan sujuvasti kuvata peso-ongelmana. Tuottojen pitkän aikavälin odotusarvoa ja volatiliteettia estimoidaan kahdella tunnusluvulla: aritmeettisella keskiarvolla ja keskihajonnalla. Simuloidun aineiston analyysia verrataan myös todellisiin havaittuihin tuottoaineistoihin. Tulokset vahvistavat, että kulutuskatastrofien mahdollisuus johtaa alhaisempaan osakeriskipreemioon käytetyssä Lucas-puumallissa. Katastrofipotentiaali alentaa keskimääräistä osaketuottoa sen sijaan, että se nostaisi sitä. Tulos johtuu hyötyfunktion määräämien suhteellisen riskinkaihtamisen kertoimen ja intertemporaalisen substituutiojouston välillä olevasta yhteydestä, ja toisaalta osakearvopaperin luonteesta. Mallissa osakearvopaperi kuvaa oikeutta kokonaiskulutusvirran osuuteen. Riskittömään korkoon kulutuskatastrofien mahdollisuus ei vaikuta millään tavalla. Osakeriskipreemio jää selittämättä tässä viitekehyksessä. Autoregressiivisen kynnysmallin ansiona on kyky osoittaa tämä tulos selkeästi. Riskin kaihtamisen ja intertemporaalisen substituution kaihtamisen välillä vallitsevan yhteyden rikkominen on yksi mahdollinen etenemissuunta. Muita vaihtoehtoja ovat kulutusprosessin odotusarvojen tai osakearvopaperia koskevien oletusten muuttaminen. Toinen hyötyfunktio tai toinen malli on tarpeen mikäli osakeriskipreemio pyritään selittämään täydellisesti toimivilla rahoitusmarkkinoilla.
Subject: equity premium
asset pricing
consumption
simulation
macro finance
osakkeet
arvopaperit
hinnoittelu
kulutus
simulointi
osakeriskipreemio
makrorahoitus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu.pdf 1.229Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record