”Ingen kollar från topp till tå: där kommer en ung alkis igen” : en kvalitativ undersökning om värderingarna i vården för unga vuxna vid Helsingfors ungdomsstation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272573
Title: ”Ingen kollar från topp till tå: där kommer en ung alkis igen” : en kvalitativ undersökning om värderingarna i vården för unga vuxna vid Helsingfors ungdomsstation
Author: Wejberg, Jonna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272573
http://hdl.handle.net/10138/41867
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Syftet med denna avhandling är att granska värderingarna i vården vid Helsingfors ungdomsstation. Mitt intresse ligger i att undersöka om vården baserar sig på värderingar som stöder de unga klienterna i det livsskede de genomgår, eller om verksamheten de facto understryker det avvikande hos personerna, dvs. deras missbruksproblem. Jag har därför valt att granska både personalens och de unga klienternas upplevelser utgående från teorier om avvikande beteende och stämpling. Målgruppen för avhandlingen är unga vuxna missbrukare mellan åldern 18-24 som tar del av missbrukarvården vid Helsingfors ungdomsstation på frivilligbasis. Materialet i avhandlingen består av en kvalitativ enkätundersökning samt temaintervjuer. Enkätundersökningen består av nio (9) enkäter som är besvarade av personalen vid Helsingfors ungdomsstation. Intervjumaterialet består av 11 temaintervjuer som är utförda med 10 unga mellan åldern 19–24, som är klienter vid Helsingfors ungdomsstation. Materialet är analyserat med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visar att klienterna vid Helsingfors ungdomsstation definieras och bemöts utgående från deras livsskede och inte deras problem. Detta anses vara centralt och viktigt av såväl personalen som klienterna. Klientelet vid ungdomsstationen är heterogent, vilket kan anses ha den inverkan att det har varit svårt att skapa en klar definition av ungdomarna som tar del av vården. Verksamheten verkar på basis av resultatet fungera enligt principer av låg tröskel verksamhet, vilket syns i att ungdomarna själva har möjlighet att avgöra deras behov av vård samt vårdens längd. Både personalen och klienterna poängterar betydelsen av att verksamheten fungerar med låg tröskel. Även ungdomarnas egen delaktighet och självbestämmanderätt i relation till avgörandet av vårdbehovet och vårdens innehåll uppfattas vara viktigt. I resultatet poängteras betydelsen av ett gott bemötande och en god och tillitsfull relation till den egna arbetaren av ungdomarna. Ett gott bemötande består enligt ungdomarna av att den egna arbetaren är intresserad över ungdomens situation och att personalen inte fördömer ungdomarna utgående från deras problem eller handlingar. En god och öppen relation till terapeuten vid ungdomsstationen beskrivs som central med tanke på målsättningen med vården. Ett respektfullt bemötande av klienterna framkommer som centralt även i personalens svar. Genom en god, öppen och tillitsfull relation till den egna arbetaren skapas möjligheten till att öppet kunna reflektera över sin situation med anställda. Möjligheten till reflektion uppskattas av ungdomarna och uppfattas som centralt med tanke på vårdens målsättning. Reflektionen möjliggör ett annorlunda perspektiv på sin egen situation vilket kan anses föra ungdomen framåt i sin vårdprocess. För att reflektionen ska vara möjlig krävs dock att ungdomen har en upplevelse av att hon inte blir dömd, fastän hon ärligt berättar om sig själva och sitt liv. I arbete med missbrukande unga vuxna kan stämplingsteoretiska aspekter anses vara centrala och viktiga att känna till och ta i beaktande. Ungdomarna upplever det som viktigt att de kan berätta om sin verkliga situation, utan att bli stämplad eller dömd. Upplevelser av att bli bortvisad eller dömd utgående från sin situation eller sina problem minskar ungdomarnas möjlighet att söka och få hjälp för sina problem. Även ett bemötande av unga som avvikande kan ka konsekvenser för ungdomarnas vilja att ta del av vården. Därmed är det även betydelsefullt att deltagande i vården är möjlig med låg tröskel och att ungdomarna har själva möjlighet att definiera sitt vårdbehov.Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tarkastella arvoja joihin Helsingin nuorisoaseman hoito perustuu. Palveluita tarkastellaan leimaamisen näkökulmasta ja fokus on tutkia sitä, tukevatko palvelut nuoria asiakkaita heidän elämänvaiheeseen liittyvissä asioissa, vai alleviivaavatko palvelut nuorten päihdeongelmaa ja sitä kautta heidän poikkeavuuttaan. Lähtökohtana tutkimuskysymyksen tarkastelussa käytän teorioita poikkeavuudesta, identiteetin sekä leimaamisesta. Kohderyhmä on nuoret aikuiset päihteidenkäyttäjät ikähaarukassa 18–24, jotka omasta tahdostaan osallistuvat Helsingin nuorisoaseman tarjoamiin avopäihdepalveluihin. Tutkielman aineisto koostuu kvalitatiivisesta kyselytutkimuksesta sekä teemahaastatteluista. Kyselytutkimus sisältää yhdeksän lomaketta, joihin Helsingin nuorisoaseman henkilökunta on vastannut. Haastatteluaineisto koostuu yhteensä 11 teemahaastattelusta, jotka on tehty 10 nuoren kanssa. Haastateltavien ikähaarukka on 19–24. Aineisto on analysoitu sisällön analyysin keinoin. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että Helsingin nuorisoaseman asiakkaat määritellään ja kohdataan elämäntilanteen, eikä ongelmien mukaan. Kohtaaminen elämäntilanteen mukaan nousee tuloksissa tärkeäksi sekä nuorten, että työntekijöiden vastauksissa. Nuorisoaseman asiakaskunta on heterogeeninen, jonka johdosta yksiselitteistä asiakasmääritelmää ei ole. Nuorisoaseman toiminta vaikuttaa tulosten valossa toimivan hyvin matalalla kynnyksellä. Tulosten pohjalta vaikuttaa siltä, että nuorilla on mahdollisuus itse arvioida oma hoidon tarve sekä pituus, joka katsotaan tärkeäksi osaksi hoitoon pääsyä ja hoidon sisältöä. Tärkeäksi osaksi hoidon toimivuutta nousee myös nuorten mahdollisuus itse osallistua ja vaikuttaa arviointiin hoidon tarpeesta, hoidon tavoitteista ja sen sisällöstä. Nuorten näkökulmasta on tärkeää, että henkilökunta kohtaa asiakkaat hyvin ja että suhde omaan työntekijään on hyvä sekä luottamuksellinen. Hyvän kohtaamisen perustana on, että työntekijät osoittavat kiinnostusta nuoren tilanteesta, eivätkä tuomitse häntä hänen elämäntilanteen tai tekojen perusteella. Hyvä ja luottamuksellinen suhde omaan työntekijään on tulosten mukaan keskeinen asia hoidon tavoitetta ajatellen. Asiakkaan kunnioittaminen ja hyvä kohtaaminen nousee esiin tärkeänä osana hoitoa myös työntekijöiden vastauksissa. Hyvä, avoin ja luottamukseen perustuva hoitosuhde luo pohjan pohdiskelevalle hoitosuhteelle. Mahdollisuus oman elämän reflektoimiseen ulkopuolisen ihmisen kanssa on nuorten näkemyksen mukaan tärkeä osa hoitoa ja mahdollisuutta saavuttaa hoidon tavoite. Pohdinta mahdollistaa uusien näkökulmien syntymisen, joka voi viedä nuorta eteenpäin hänen henkilökohtaisissa tavoitteissaan. Jotta pohdiskeleva hoitosuhde voi syntyä, tulee nuorella olla kokemus siitä, ettei häntä tuomita, vaikka hän kertoo rehellisesti itsestään ja elämästään hoidon yhteydessä. Tutkimustulosten pohjalta voi todeta, että tieto poikkeavuudesta sekä leimaamisesta on tärkeää nuorten päihdepalveluissa. Tulosten mukaan hoidon kannalta on keskeistä, että nuori kokee voivansa kertoa omasta tilanteestaan avoimesti, ilman että se johtaa siihen, että hänelle tulee tunne leimaamisesta ja tuomitsemisesta työntekijöiden taholta. Nuorten kokemus siitä, että heidät määritellään poikkeaviksi haittaa nuoren mahdollisuutta hakeutua hoidon piiriin ja ottaa osaa hoitoon. Myös kokemus siitä, että ei sovi asiakasmääritelmään, johon palvelut perustuvat luo esteen hoitoon hakeutumiselle. Näin ollen avun saaminen matalalla kynnyksellä on erityisen tärkeää. Osana matalan kynnyksen palveluita on merkityksellistä, että nuorella on mahdollisuus itse olla mukana määrittelemässä omaa hoidon tarvetta.
Subject: ungdom
unga vuxna
missbruk
missbrukarvård


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record