Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö varhaiskasvatustyössä : tutkimus varhaiskasvatuksen ammattilaisten kasvatuskumppanuutta koskevasta haastattelupuheesta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201311117325
Julkaisun nimi: Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö varhaiskasvatustyössä : tutkimus varhaiskasvatuksen ammattilaisten kasvatuskumppanuutta koskevasta haastattelupuheesta
Toissijainen nimi: Cooperation with parents in the early childhood education and care : Study on the early childhood professionals talk in the context of interviews related to educational partnership
Tekijä: Multala, Maarit
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2013
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201311117325
http://hdl.handle.net/10138/41892
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Educational partnership is a working concept introduced in 2003 for the Finnish early childhood edu-cation services. The objective of my research is to study how early child-hood educators describe in their talks cooperation with parents in the context of educational partner-ship. I try to answer to the following questions by analyzing mutual shared cultural concepts used by the educators to structure their daily actions: What is the role of educational partnership in respect to the nature of their relationship with parents, their subject position, scope of their work, objectives of their work and their agency? I collected the research material by means of group interviews carried out in eight day-care centers located in the metropolitan area. The methodology of the research is based on social constructionism and discourse analysis. The analysis is qualitative, material based, detailed analyses of the early childhood educators discourse. The educators described their work through efforts towards equality with parents as well as occupational and professional expertise. Working as equal partners with parents means balancing between conflicting ways of working, thus a change in the professional and expert-focused way of working. The aim to support the growth and development of a child was viewed mainly through the aspects of structure of day care, parental, family, customer orientation and interaction. In the educational partnership talk seems not to have much room for the pedagogy deliberation when the language resources are directing educators attention away from child. Working according to the ideal of educational partnership was interpreted as a change to the early childhood care whereby the customer- and help-oriented as well as unofficial and trust-building cooperation has got foothold. Thus, the educational partnership gives room for expansion of the tasks of the workers. The contextual factors were seen as limiting as well as enabling aspects of educators agency. The responsibility of the education and interfere to the activities of parents was seen problematic, limiting the agency of the workers. On the other hand working as partner was seen as acceptable way to get access to the educational questions concerning families.Kasvatuskumppanuus on varhaiskasvatustyöhön vuonna 2003 lanseerattu varhaiskasvattajien ja vanhempien välistä yhteistyötä ohjaava käsite. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miltä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö näyttäytyy varhaiskasvatuksen ammattilaisen silmin silloin, kun kasvatuskumppanuus on työntekijän toimintaa määrittävä käsite. Erittelemällä yhteisesti jaettuja kulttuurisia käsityksiä, joiden varassa varhaiskasvattajat jäsentävät toimintaansa, etsin vastausta siihen, mitä kasvatuskumppanuus merkitsee päivähoidon arjessa yhteistyösuhteen luonteen, työntekijän toimija-aseman, varhaiskasvattajan tehtäväkentän, työn tavoitteiston sekä työntekijän toimijuuden näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksasta pääkaupunkiseudun päiväkodissa toteuteuttamastani ryhmähaastattelusta. Haastattelut olivat luonteeltaan vapaamuotoisia ja etenivät kasvatuskumppanuuteen liittyvien avoimien haastattelukysymysten ja haastateltavien esille nostamien näkökulmien suuntaamana. Tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen viitekehys rakentui sosiaalisen konstruktionismin ja diskurssianalyysin lähtökohdille. Aineiston analyysi oli laadullista, aineistolähtöistä, varhaiskasvattajien kielen käytön yksityiskohtaiseen erittelyyn keskittyvää, diskurssianalyyttistä tutkimusta. Työntekijät jäsensivät toimintaansa tasavertaisuuden, ammatillisuuden ja asiantuntijajohtoisuuden pyrkimysten avulla. Tasavertaisessa kumppanuussuhteessa toimiminen sekä tasavertaisuuden ja asiantuntijajohtoisuuden että tasavertaisuuden ja ammatillisuuden välisen ristiriidan ratkominen näyttää merkitsevän työntekijälle muutosta asiantuntijajohtoisessa ja ammatillisessa toiminnassa. Lapsen kasvun ja kehityksen tukemisen tehtävää jäsennettiin pääosin päivähoidon rakenteiden, vanhemmuuden, perheen, asiakkuuden ja vuorovaikutukseen liittyvien odotusten näkökulmasta. Kasvatuskumppanuuspuheessa ei näytä olevan paljoakaan mahdollisuuksia pedagogiselle pohdinnalle, kielellisten resurssien ohjatessa varhaiskasvattajien huomiota pois lapsesta. Kasvatuskumppanuuden ihanteiden mukaan toimiminen kuvautui yhteistyötä ja varhaiskasvatutyötä vahvasti muovaavana prosessina, tuottaen kasvatustyön rinnalle vanhempaan ja perheeseen liittyvää asiakas- ja auttamistyötä, sekä epävirallista ja luottamuksen rakentamiseen keskittyvää kanssakäymistä. Kasvatuskumppanuus tarjoaa hyvän kasvualustan varhaiskasvattajan tehtäväkentän laajenemiselle. Kontekstuaaliset tekijät kuvautuivat kasvatuskumppanuussuhteen rakentumista ja yhteistyösuhteen luonteeseen liittyvien pyrkimysten mukaan toimimista rajoittavina ja mahdollistavina näkökulmina. Puheessa kasvatuksellisen vastuun kantaminen ja vanhempien toimintaan puuttuminen näyttäytyivät ongelmallisilta, rajoittuneilta ja piilossa olevilta rajaten työntekijän toimijuutta. Toisaalta kasvatuskumpaanuuteen liittyvä humanistin rooli antaa hyväksyttävän ja helpon pääsyn tarttua kodin kasvatusellisiin asioihin.
Avainsanat: early childhood education
co-operation
educational partnership
day care
varhaiskasvatus
yhteistyö
kasvatuskumppanuus
päivähoito
Tekijänoikeustiedot: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
vanhempi.pdf 1.172MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot