Interactions and Exclusions : Studies on Causal Explanation in Naturalistic Philosophy of Mind

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9440-8
Julkaisun nimi: Interactions and Exclusions : Studies on Causal Explanation in Naturalistic Philosophy of Mind
Tekijä: Pernu, Tuomas
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2013-11-30
Kieli: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9440-8
http://hdl.handle.net/10138/42035
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: The notion of causal explanation is an essential element of the naturalistic world view. This view is typically interpreted to claim that we are only licensed to postulate entities that make a causal difference , or have causal power . The rest are epiphenomena and hence eliminable from the correct view of reality. The worry that some entities and phenomena that we take for granted mental properties in particular turn out to be epiphenomenal, can be seen as stemming from this sort of naturalistic attitude. This thesis reviews the issue of causal explanation within the context of the naturalistic philosophy of mind. It is argued that there is no single monolithic, unanimously accepted notion of causation that the naturalist should be committed to. Views vary on what this notion amounts to exactly, and fields of science vary with respect to their causal commitments. However, the naturalist can still presume that a scientifically informed philosophical account of causation exists, an account that is fundamentally philosophical, but also sensitive to actual scientific practice and its view of reality. The central issue of the current naturalistic philosophy of mind is the so-called problem of causal exclusion. According to this, the assumption that mental states could have genuine and autonomous effects on the physical world is inconsistent with physical commitments, namely the idea that mental states are necessarily neurally based and the idea that the physical world is causally complete. The causal exclusion argument claims that mental causes must be reduced to physical causes, as there remains no role for independent mental causes. The thesis reviews some central responses to the causal exclusion argument. It is shown that within the context of the interventionist notion of causation, inter-level causation can be ruled out. The causal exclusion argument would thus find support, contrary to what the proponents of the interventionist view typically claim. However, the result is also shown to have the corollary that purely higher-level, mental-to-mental causation is possible. The thesis suggests that this offers a consistent view of mental causation for a naturalist to hold.Kausaalinen selittäminen on oleellista kokeellisille tieteille nojaavalle naturalistiselle maailmankuvalle. Tälle näkemykselle voidaan pitää luonteenomaisena, että oletetaan vain sellaisia olioita ja tapahtumia, joilla on kausaalista voimaa . Kaikki muu on epifenomenaalista vailla fyysistä vaikuttavuutta ja täten eliminoitavissa tieteellisesti perustellusta todellisuuskäsityksestä. Huolen siitä, että jotkut meille tutut oliot tai tapahtumat kuten mentaaliset ilmiöt jäävät epifenomeeneiksi, voidaan nähdä juontuvan tällaisesta naturalistisesta asenteesta. Tämä väitöskirja on tutkimus kausaalisen selittämisen kysymyksestä naturalistisen mielenfilosofian kontekstissa. Tutkimuksessa esitetään, että ei ole olemassa yhtä monoliittista, yleisesti hyväksyttyä kausaalikäsitystä, johon naturalistin tulisi sitoutua. Yhtäältä filosofiset käsitykset kausaliteetin tarkasta luonteesta vaihtelevat, ja toisaalta eri tieteenaloilla on merkittävästi erilaisia kausaalisia sitoumuksia. Naturalisti voi kuitenkin olettaa, että tieteellisesti perusteltu kausaliteettikäsitys on hahmoteltavissa. Tällainen käsitys olisi perustavalla tavalla filosofinen, mutta samalla kuitenkin todellisen tieteellisen käytännön ja sen todellisuuskäsityksen tiedostava. Nykyisen mielenfilosofian keskeinen kysymys on niin sanottu kausaalisen ekskluusion ongelma. Tämän mukaan oletus, että mentaalisilla tiloilla voi olla aitoa ja autonomista vaikutusta fysikaaliseen maailmaan, on ristiriidassa fysikalististen sitoumuksiemme kanssa: ajatuksen, että mentaaliset tilat ovat aivotiloista riippuvaisia, sekä sen ajatuksen, että fysikaalinen todellisuus on kausaalisesti täydellinen. Kausaalisen ekskluusion argumentti väittää, että mentaaliset syyt on palautettava fysikaalisiin syihin, sillä puhtaasti mentaalisille syille ei löydy itsenäistä roolia. Tutkimus käy läpi keskeisiä vastauksia kausaalisen ekskluusion argumenttiin. Työssä esitetään, että interventionistisen kausaalikäsityksen kontekstissa tasojen välinen kausaalinen vuorovaikutus voidaan sulkea pois. Ekskluusioargumentin voidaan näin nähdä saavan tukea, toisin kuin tämän kausaalikäsityksen kannattajat usein väittävät. Tämän tuloksen seurauksena voidaan kuitenkin osoittaa puhtaasti ylemmän tason (mentaalisten ilmiöiden sisäisen) kausaalisen vuorovaikutuksen olevan mahdollista. Tutkimuksessa esitetään, että naturalistin on johdonmukaista hyväksyä tällainen käsitys mentaalisesta kausaatiosta.
Avainsanat: filosofia
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
pernu_dissertation.pdf 1.214MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot