Säätiöissä tapahtuvat väärinkäytökset, erityisesti rikoslain 36 luvun 5 § mukaisen luottamusaseman väärinkäytön kannalta tarkasteltuna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062965
Title: Säätiöissä tapahtuvat väärinkäytökset, erityisesti rikoslain 36 luvun 5 § mukaisen luottamusaseman väärinkäytön kannalta tarkasteltuna
Author: Salovaara, Hannes
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062965
http://hdl.handle.net/10138/42094
Thesis level: master's thesis
Discipline: Criminal law
Rikosoikeus
Straffrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan säätiöissä tapahtuvia väärinkäytöksiä erityisesti rikoslain 36 luvun 5 § mukaisen luottamusaseman väärinkäytön kannalta. Tutkielman lähtökohtana on selvittää luottamusaseman väärinkäytön sisältöä ja kartoittaa lain soveltamiseen liittyviä ongelmia säätiöiden toiminnassa tapahtuvien väärinkäytösten suhteen. Tutkielmassa käsitellään tunnusmerkistön täyttymisen edellytyksiä sekä yleisesti että erityisesti säätiöissä tapahtuvien väärinkäytösten yhteydessä. Siinä luodaan myös katsaus säätiöiden valvontaan ja siihen, miten säätiöissä tapahtuvat väärinkäytökset voivat tulla ilmi valvonnan yhteydessä ja minkälaisin keinoin niihin voidaan puuttua. Tutkimusote on lähtökohtaisesti lainopillinen eli oikeusjärjestystä ja -järjestelmää pyritään systematisoimaan ja tulkitsemaan rikosoikeuden näkökulmasta. Tutkielman ensisijaisena lähdeaineistona on voimassa oleva lainsäädäntö ja siihen liittyvä valmisteluaineisto. Toissijaisena lähteenä on oikeuskirjallisuus sekä otanta tuomioistuinkäytäntöä. Myös uuden säätiölain valmisteluun liittyvää aineistoa on hyödynnetty siinä määrin kuin sitä on ollut saatavilla. Viimeaikaista luottamusaseman väärinkäyttöä koskevaa oikeuskäytäntöä tarkastelemalla pyritään tunnistamaan ja konkretisoimaan säätiöympäristössä tapahtuvaan luottamusaseman väärinkäyttöön liittyvät oleelliset soveltamiskysymykset ja ongelmat. Luottamusaseman väärinkäyttö voi toteutua joko aktiivisella tekemisellä tai laiminlyönnillä. Luottamusaseman väärinkäytön tunnusmerkistö on määritelty rikoslaissa, mutta luottamusasemaan liittyvien velvollisuuksien sisältö tulee pääsääntöisesti hakea rikoslain ulkopuolisesta normistosta tai luottamusasemassa olevan ja päämiehen välisen sopimuksen sisällöstä. Säätiöiden toiminnassa ensisijainen oikeuslähde tässä suhteessa on säätiölaki. Säätiöiden toimielinten vastuiden ja velvollisuuksien perustuessa säätiön sääntöihin sekä säätiölakiin, tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten rikosvastuun edellytykset voivat täyttyä tätä normipohjaa rikkomalla. Erityisinä säätiöihin liittyvinä kysymyksinä käsitellään säätiön sääntöjen noudattamista, sääntöihin liittyvää tulkintaa, säätiön sijoitustoimintaa sekä esteellisyyssääntelyä. Tutkielmassa käsitellään myös rikosvastuun perustavan vahingon ja sen vaaran syntymisen edellytyksiä, sekä mahdollisen rikosoikeudellisesti merkittävän loukatun suostumuksen merkitystä rikoksen täyttymiseen. Säätiöiden valvonnan katsotaan toteutuvan kahdella tasolla: säätiön toimielimet suorittavat sisäistä valvontaa ja säätiöitä valvova viranomainen ulkoista valvontaa. Säätiöissä suoritettavalla tilintarkastuksella on olennainen merkitys säätiöiden viranomaisvalvonnan toteutumisen kannalta. Tutkielmassa todetaan, että säätiössä tapahtuvat väärinkäytökset eivät kuitenkaan välttämättä käy ilmi tilintarkastuksen yhteydessä, jolloin ne voivat asianmukaisesta tilintarkastuksesta huolimatta jäädä tulematta valvontaviranomaisen tietoon. Lopuksi käsitellään sitä, onko säätiölakiin tarvetta lisätä erillistä säätiörikosta koskevaa kriminalisointia. Tutkimuksessa omaksutun kannan mukaan tälle erilliskriminalisoinnille ei ole tarvetta luottamusaseman väärinkäytön kattaessa myös säätiörikoksen mukaisen menettelyn.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record