Omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062973
Julkaisun nimi: Omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa
Tekijä: Vairimaa, Inka
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2013
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062973
http://hdl.handle.net/10138/42102
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Procedural and insolvency law
Prosessi- ja insolvenssioikeus
Process- och insolvensrätt
Tiivistelmä: Tutkielman tutkimuskohde on velallisen omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa maksukyvyttömyysasetuksen (1346/2000 EY, MKA) mukaan. Tutkimuskohteen tarkastelu on jaettu kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin pyritään selvittämään, millä toimivaltuuksilla selvittäjä voi omatoimisesti ryhtyä haltuunottamaan velallisen omaisuutta toisessa EU-jäsenvaltiossa. Selvittäjän toimivaltaa omaisuuden haltuunottoon ei säädellä erikseen maksukyvyttömyysasetuksessa, joten sitä on tutkittava selvittäjän yleisten toimivaltuuksien tarkastelun kautta. Vapaaehtoisen haltuunoton osalta selvittäjän toimivaltuuksia säätelee asetuksen 18 artikla, joka aiheuttaa erimielisyyttä tulkitsijoiden keskuudessa. Artiklan ristiriitaisuus johtuu siitä, että sekä konkurssimenettelyn aloittamisvaltion laki että selvittäjän toimintamaan laki määrittävät selvittäjän toimivaltuuksia. Selvittäjän omatoimiset valtuudet käsittävät ainoastaan vapaaehtoisen haltuunoton. Näin ollen seuraavaksi tarkastellaan selvittäjän toimintamahdollisuuksia tilanteessa, jossa velallisen omaisuutta hallussaan pitävä ei suostu vapaaehtoisesti luovuttamaan omaisuutta. Lopuksi selvitetään haltuunotto-oikeuden ulottuvuus eli se, mitä omaisuutta asetuksen mukaisiin menettelyihin kuuluu. Näiden kolmen aihealueen lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään mahdollisia vaihtoehtoja voimassa oleville ratkaisuille. Tutkielmassa voimassaolevaa oikeustilaa tulkitaan lainopin keinoin ja lisäksi esitetään de lege ferenda -kannanottoja siitä, miten asetusta on tulkittu, miten se toimii käytännössä ja onko sille muutostarpeita. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että maksukyvyttömyysasetuksen sääntely tutkimuskohteen osalta on aukollista ja paikoitellen myös ristiriitaista. Ongelmien ratkaiseminen jätetään usein kansallisen lainsäädännön varaan. Tutkielmassa esitellyn oikeuskäytännön perusteella voidaan myös päätellä, että jäsenvaltioissa asetusta sovelletaan tutkimuskohteiden osalta vaihtelevasti. Tutkielmassa esitetäänkin muun muassa selvittäjän omatoimisia toimivaltuuksia koskevan artiklan 18 muuttamista sekä omaisuuden ulottuvuuden määrittelyn tarkentamista. Lisäksi pohditaan EU-jäsenvaltioiden konkurssilainsäädännön harmonisoimista.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot