Omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062973
Titel: Omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa
Författare: Vairimaa, Inka
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2013
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062973
http://hdl.handle.net/10138/42102
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Procedural and insolvency law
Prosessi- ja insolvenssioikeus
Process- och insolvensrätt
Abstrakt: Tutkielman tutkimuskohde on velallisen omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa maksukyvyttömyysasetuksen (1346/2000 EY, MKA) mukaan. Tutkimuskohteen tarkastelu on jaettu kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin pyritään selvittämään, millä toimivaltuuksilla selvittäjä voi omatoimisesti ryhtyä haltuunottamaan velallisen omaisuutta toisessa EU-jäsenvaltiossa. Selvittäjän toimivaltaa omaisuuden haltuunottoon ei säädellä erikseen maksukyvyttömyysasetuksessa, joten sitä on tutkittava selvittäjän yleisten toimivaltuuksien tarkastelun kautta. Vapaaehtoisen haltuunoton osalta selvittäjän toimivaltuuksia säätelee asetuksen 18 artikla, joka aiheuttaa erimielisyyttä tulkitsijoiden keskuudessa. Artiklan ristiriitaisuus johtuu siitä, että sekä konkurssimenettelyn aloittamisvaltion laki että selvittäjän toimintamaan laki määrittävät selvittäjän toimivaltuuksia. Selvittäjän omatoimiset valtuudet käsittävät ainoastaan vapaaehtoisen haltuunoton. Näin ollen seuraavaksi tarkastellaan selvittäjän toimintamahdollisuuksia tilanteessa, jossa velallisen omaisuutta hallussaan pitävä ei suostu vapaaehtoisesti luovuttamaan omaisuutta. Lopuksi selvitetään haltuunotto-oikeuden ulottuvuus eli se, mitä omaisuutta asetuksen mukaisiin menettelyihin kuuluu. Näiden kolmen aihealueen lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään mahdollisia vaihtoehtoja voimassa oleville ratkaisuille. Tutkielmassa voimassaolevaa oikeustilaa tulkitaan lainopin keinoin ja lisäksi esitetään de lege ferenda -kannanottoja siitä, miten asetusta on tulkittu, miten se toimii käytännössä ja onko sille muutostarpeita. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että maksukyvyttömyysasetuksen sääntely tutkimuskohteen osalta on aukollista ja paikoitellen myös ristiriitaista. Ongelmien ratkaiseminen jätetään usein kansallisen lainsäädännön varaan. Tutkielmassa esitellyn oikeuskäytännön perusteella voidaan myös päätellä, että jäsenvaltioissa asetusta sovelletaan tutkimuskohteiden osalta vaihtelevasti. Tutkielmassa esitetäänkin muun muassa selvittäjän omatoimisia toimivaltuuksia koskevan artiklan 18 muuttamista sekä omaisuuden ulottuvuuden määrittelyn tarkentamista. Lisäksi pohditaan EU-jäsenvaltioiden konkurssilainsäädännön harmonisoimista.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post