Omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Vairimaa, Inka
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508062973
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42102
dc.description.abstract Tutkielman tutkimuskohde on velallisen omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa maksukyvyttömyysasetuksen (1346/2000 EY, MKA) mukaan. Tutkimuskohteen tarkastelu on jaettu kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin pyritään selvittämään, millä toimivaltuuksilla selvittäjä voi omatoimisesti ryhtyä haltuunottamaan velallisen omaisuutta toisessa EU-jäsenvaltiossa. Selvittäjän toimivaltaa omaisuuden haltuunottoon ei säädellä erikseen maksukyvyttömyysasetuksessa, joten sitä on tutkittava selvittäjän yleisten toimivaltuuksien tarkastelun kautta. Vapaaehtoisen haltuunoton osalta selvittäjän toimivaltuuksia säätelee asetuksen 18 artikla, joka aiheuttaa erimielisyyttä tulkitsijoiden keskuudessa. Artiklan ristiriitaisuus johtuu siitä, että sekä konkurssimenettelyn aloittamisvaltion laki että selvittäjän toimintamaan laki määrittävät selvittäjän toimivaltuuksia. Selvittäjän omatoimiset valtuudet käsittävät ainoastaan vapaaehtoisen haltuunoton. Näin ollen seuraavaksi tarkastellaan selvittäjän toimintamahdollisuuksia tilanteessa, jossa velallisen omaisuutta hallussaan pitävä ei suostu vapaaehtoisesti luovuttamaan omaisuutta. Lopuksi selvitetään haltuunotto-oikeuden ulottuvuus eli se, mitä omaisuutta asetuksen mukaisiin menettelyihin kuuluu. Näiden kolmen aihealueen lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään mahdollisia vaihtoehtoja voimassa oleville ratkaisuille. Tutkielmassa voimassaolevaa oikeustilaa tulkitaan lainopin keinoin ja lisäksi esitetään de lege ferenda -kannanottoja siitä, miten asetusta on tulkittu, miten se toimii käytännössä ja onko sille muutostarpeita. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että maksukyvyttömyysasetuksen sääntely tutkimuskohteen osalta on aukollista ja paikoitellen myös ristiriitaista. Ongelmien ratkaiseminen jätetään usein kansallisen lainsäädännön varaan. Tutkielmassa esitellyn oikeuskäytännön perusteella voidaan myös päätellä, että jäsenvaltioissa asetusta sovelletaan tutkimuskohteiden osalta vaihtelevasti. Tutkielmassa esitetäänkin muun muassa selvittäjän omatoimisia toimivaltuuksia koskevan artiklan 18 muuttamista sekä omaisuuden ulottuvuuden määrittelyn tarkentamista. Lisäksi pohditaan EU-jäsenvaltioiden konkurssilainsäädännön harmonisoimista. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Omaisuuden haltuunotto eurooppalaisessa konkurssissa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Procedural and insolvency law en
dc.subject.discipline Prosessi- ja insolvenssioikeus fi
dc.subject.discipline Process- och insolvensrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062973

Files in this item

Files Size Format View
Omaisuuden halt ... alaisessa konkurssissa.pdf 693.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record