Poikien ympärileikkauksen sallittavuus erityisesti lapsen itsemääräämisoikeuden kannalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062991
Title: Poikien ympärileikkauksen sallittavuus erityisesti lapsen itsemääräämisoikeuden kannalta
Author: Melaluoto, Liisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062991
http://hdl.handle.net/10138/42120
Thesis level: master's thesis
Discipline: Medical and biolaw
Lääkintä- ja bio-oikeus
Medicinal- och biorätt
Abstract: Poikalasten rituaalinen ympärileikkaus on juutalais- ja muslimiyhteisöjen ikiaikainen perinne, jossa lapselta poistetaan uusiutumatonta esinahan kudosta uskonnollisista ja kulttuurisista syistä vailla lääketieteellistä perustetta. Toimenpiteen oikeutus on modernissa maailmassa problematisoitu lapsen perus- ja ihmisoikeuksia loukkaavana. Ympärileikkauksella puututaan lapsen henkilökohtaiseen ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä tästä koskemattomuudesta määräämiseen eli itsemääräämisoikeuteen ainakin sellaisten lasten kohdalla, jotka eivät voi antaa ikänsä ja kehitystasonsa puolesta toimenpiteeseen suostumustaan. Toisaalta poikien ympärileikkaus on lapsen vanhempien uskonnonharjoittamisen teko, jota tulee tarkastella uskonnonvapauden ja perhe-elämän suojan alaisuuteen kuuluvana kysymyksenä. Tutkimuksessa on selvitetty, millainen suhde lapsen ruumiillisella koskemattomuudella ja tämän vanhempien uskonnonvapaudella on: lapsen koskemattomuus painaa perusoikeuspuntarissa vanhemman uskonnonharjoittamisen vapautta enemmän ja rajoittaa vanhemman uskonnonvapauden ulkoisen puolen toteutusta. Perusoikeuspunninnan ohella tutkimuksessa tehdään perusteellinen arvio siitä, millainen on lapsen itsemääräämisoikeus suhteessa ruumiillisesta koskemattomuudesta päättämiseen eli millaiset ovat lapsen vaikutusmahdollisuudet henkilöään koskevassa asiassa ja erityisesti potilaana. Lapsen itsemääräämisoikeuden edellytyksiä tarkastellaan lapsilainsäädännön ja potilaslain sekä sen tulkinnassa huomioitavan biolääketiedesopimuksen sääntelyn kentässä, minkä perusteella tullaan siihen lopputulokseen, että lapsen itsemäärääminen ei ole vakio-ominaisuus vaan vaihtelee iän ja kehitystason perusteella arvioitavan kypsyyden sekä hoitotoimenpiteen vakavuusasteen mukaan. Lapsipotilaan itsemääräämistä on päädytty arvioimaan tavallista kriittisemmin perustein invasiivisista ja vakavista hoitotapahtumista päätettäessä. Tutkimuksessa määritellään myös lapsen ja huoltajan määräysvallan välistä suhdetta sekä lapsen päätöksenteko-oikeuteen kohdistuvaa huoltajan intervention mahdollisuutta, joka konkretisoituu silloin, kun lapsen itsemääräämisen edellytykset eivät täyty. Lapsen oikeusaseman tarkastelussa tutkitaan lisäksi omana kysymyksenään itsemääräämisen suhdetta lapsen suojeluun ja tämän etuun: lapsen etu voi yksittäistapauksessa merkitä tämän autonomian rajoittamista lapsen erityisen suojelun tarpeen vuoksi. Tutkielmassa analysoidaan poikien rituaalisen ympärileikkauksen tämänhetkistä oikeustilaa oikeuskäytännön valossa ja esitetään perusteltu käsitys lainsäädäntötarpeen puolesta, sillä henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttuminen edellyttää lain säännöstä. Oikeusvertailevassa osiossa luodaan katsaus Ruotsin poikien ympärileikkausta koskevaan lakiin. Lopuksi tuodaan perus- ja ihmisoikeuspunninnan sekä konkreettisen lapsilainsäädännön perusteella esille lapsen itsemääräämisoikeuteen liittyvät poikien ympärileikkauksen yhteydessä esiin tulevat ongelmat sekä ehdotetaan sellaisen ratkaisumallin omaksumista, joka jättäisi sijan lapsen itsemääräämisoikeuden säästämiseksi kutsutulle vaihtoehdolle.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record