Johdon kannustamiseksi perustettujen management-yhtiöiden veroasema : erityisesti johdon verotuksen kannalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062994
Title: Johdon kannustamiseksi perustettujen management-yhtiöiden veroasema : erityisesti johdon verotuksen kannalta
Author: Merikoski, Rikhard
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062994
http://hdl.handle.net/10138/42123
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fiscal law
Finanssioikeus
Finansrätt
Abstract: Johdon management-yhtiöllä kannustinjärjestelmänä tarkoitetaan sellaista pörssiyhtiön johdolle perustettua osakeperusteista kannustinjärjestelmää, jossa johto ei kuitenkaan suoraan omista kohdeyhtiön osakkeita. Järjestelyssä suoran osakkeiden omistamisen sijaan perustetaan erillinen management-yhtiö, jonka omistajiksi johto tulee. Perustettava yhtiö on yleensä niin sanottu kertakäyttöyhtiö, ja se on tarkoitettu purettavaksi kun järjestelyn tavoite on saavutettu tai sovittu aika on kulunut järjestelyn perustamisesta. Työn aiheeseen eivät kuulu sellaiset järjestelyt, joissa johto on perustanut holdingyhtiön osakkeiden omistamista varten itsenäisesti ilman kohdeyhtiön myötävaikutusta. Tutkimuskysymyksen ylätasona on tässä tutkielmassa kyseisen kannustinjärjestelmän ve-roasema. Järjestelyn veroasemaa tutkittaessa kysymyksenä on ensinnäkin se, minkä tulolajin tulona kyseisestä kannustinjärjestelmästä saatavaa tuloa tulisi pitää. Tämän jälkeen tulisi ratkaista mikä on verotettavan tulon määrä. Näiden lisäksi pohdittavaksi kysymykseksi tulee mahdollisten erikoistilanteiden, kuten management-yhtiön konkurssin verotus. Näihin tutkimuskysymyksiin vastausta etsittäessä joudutaan myös ottamaan kantaa siihen, kuinka pitkälle verolainsäädäntöä voidaan tulkita ja milloin veronkiertonormeja voidaan soveltaa. Johdon management-yhtiön, ja varsinkin sen omistajina olevien johtajien, veroasemaa voidaan lähtökohtaisesti tarkastella monelta eri suunnalta. Johdon kannalta olennaista on ensinnäkin mitä tulolajia syntynyt tulo on, eli katsotaanko tulo ansiotuloksi vai pääomatuloksi. Tämän jälkeen joudutaan miettimään arvostamisongelmaa eli sitä, kuinka paljon verotettavaa tuloa syntyy kannustinjärjestelmän osallisena olevalle johdolle. Viimeiseksi tulee ratkaista jaksotukseen liittyvät kysymykset. Lopputuloksena tutkielmassani päädyin siihen, että tulon jakamisella ansiotuloksi ja pääomatu-loksi tavoitetaan parhaiten lainsäätäjän tarkoitus siitä, että varallisuuden kartuttamaa tuloa vero-tetaan pääomatulona ja muu tulo on pääsääntöisesti ansiotuloa. Siten näen, että tulon jakaminen TVL 61 §:n ja 32 §:n kesken vastaa parhaiten järjestelyn taloudellisia realiteetteja, ja siten toi-menpiteen oikeaa muotoa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record