Pakkaussääntely Suomessa ja EU:ssa : Suomen pakkausverotuksen uudistamisen näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062998
Title: Pakkaussääntely Suomessa ja EU:ssa : Suomen pakkausverotuksen uudistamisen näkökulma
Author: Salonen, Heini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062998
http://hdl.handle.net/10138/42128
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fiscal law
Finanssioikeus
Finansrätt
Abstract: Tutkielmassa selvitetään pakkausten verotusta ja muuta pakkauksiin ja pakkausjätteisiin kohdistuvaa sääntelyä Suomessa ja Euroopan unionissa. Suomen lisäksi tarkastellaan yksityiskohtaisemmin EU-maista Tanskaa ja Hollantia. Lähtökohdan muodostaa Suomen juomapakkauksiin kohdistuva kansallinen valmistevero, joka on määriteltävissä ohjaavaksi ympäristöveroksi. Suomessa ei ole voimassa muihin pakkauksiin kohdistuen veroja, ja kantavana tutkimusteemana onkin Suomen juomapakkausverotuksen kehittäminen edelleen. Muita tutkielman keskeisiä teemoja ovat ympäristöverotus sekä pakkausverotuksen uudistamiseen liittyvien lainsäädäntömuutoksen kansallisten ja EU-oikeudellisten reunaehtojen selvittely. Suomen juomapakkausverotus on nähtävissä osana laajempaa kokonaisuutta, johon kytkeytyvät pakkaus- ja jätelainsäädäntö sekä muun muassa Suomen ja EU:n ympäristö- ja jätepolitiikan tavoitteet kaikenlaisen jätteen määrän vähentämisestä. Tutkielmassa ensiksi käsitellään Suomen juomapakkausverotusta ja muuta pakkauksiin kohdistuvaa kansallista sääntelyä. Juomapakkausveroon liittyy läheisesti pakkausten ympäristöohjausjärjestelmä, so. kierrätysjärjestelmä ja sen alaisten pantillisten pakkausten verottomuussäännökset. Seuraavassa pääkappaleessa siirrytään tarkastelemaan Euroopan unionin oikeuden reunaehtoja pakkausten kansalliselle sääntelylle. Selvittelyn kohteena olevia teemoja ovat muun ohella unionin perussopimusten ja eurooppaoikeuden rajoitukset kansalliselle sääntelylle ja verolakien säätämiselle, kuten myös EU:n ympäristöpolitiikka ja sekundaarinen pakkaussääntely: viimeksi mainitusta keskeinen tutkielman kannalta on kaikkia pakkauksia ja pakkausjätteitä sääntelevä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (94/62/EY). Seuraavassa pääkappaleessa tarkastellaan EU-maista erityisesti Tanskan ja Hollannin pakkauksiin kohdistuvaa verotusta sekä aihetta sivuavaa muuta sääntelyä. Kyseiset maat ovat valikoituneet käsittelyn kohteiksi, sillä ne ovat harvoja Eu-roopan maita, joissa on ollut tutkielman teon aikaan voimassa pakkauksiin kohdistuvia veroja: tarkoituksena onkin selvittää näiden pakkausverotuksessa edistyneiden maiden oikeusjärjestelmien hyödynnettävyyttä kansallista pakkausverotusta uudistettaessa. Yhtenä tutkimuskysymyksenä on myös maiden verojen ja järjestelmien vaikuttavuuden arviointi. Viimeisessä pääkappaleessa huomion kohteena on se, miten Suomen juomapakkausten valmisteverotusta tulisi uudistaa. Kappaleessa pohditaan säädösmuutoksen yhteydessä huomioon otettavia seikkoja ja ympäristöveron asettamista muun ohella verolle asetettavien tavoitteiden ja verotuottojen näkökulmasta, kuten myös veron määräytymisperusteen ja sääntelyteorian sääntelystandardien näkökulmasta. Tutkielma päätetään vaihtoehtojen punnintaan ja pohdintaan ehdotukseksi uudesta laajemmasta ympäristöperusteisesta pakkausverosta.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OTM_Tutkielma_Heini_Salonen.pdf 827.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record