From a mine to you : Sustainability of the Finnish mining sector in the context of global supply chains of metals

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9458-3
Title: From a mine to you : Sustainability of the Finnish mining sector in the context of global supply chains of metals
Author: Tuusjärvi, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography, Geology
Geological Survey of Finland
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-12-13
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9458-3
http://hdl.handle.net/10138/42173
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The metal mining industry has experienced a marked boom in Finland since the beginning of the 21st century, driven by the general rise in the price levels of base metals, iron and gold, in particular. The boom started with increased exploration and mine development activity, and from 2007 onwards has increased the mined ore levels to all-time highs. Before the current boom, the industry had been suffering a gradual downturn during the 1990s, and was considered as a minor branch in the economic structure of the country. Furthermore, the strong domestic metals industry started to lean increasingly on imported mineral raw materials. The rapid growth in exploration and mining activity in the country has now raised expectations of increased socio-economic benefits, but also fears of environmental degradation and negative effects on other lines of business, such as nature tourism. Reflecting this, the mining industry has already faced more intensive opposition than ever in its history in Finland. The opposition reflects the changed values of civil society in Finland in the 21st century, and the expectations towards the good environmental and socioeconomic performance of the mining industry. In this thesis study, the future directions of the Finnish metals mining industry and the related environmental and expected socio-economic effects were examined, as well as the trade of minerals to Finland and its environmental effects and governance context in origin countries. The focus was also on considering the environmental pressures and material flows of production chains of metals (e.g. life cycle assessment and material flow analysis), and on investigating the roles of governance, industry and academia in striving towards increased sustainability of the metal mining industry in Finland. The results suggest that in the context of international production chains of metals in Finland, the environmental pressures abroad related to mining and mineral processing are higher than domestic pressures. However, the domestic effects are increasing, as the mining industry in Finland will most probably continue to grow in the future. This growth has the potential to bring socio-economic prosperity to the country, but also increases in environmental pressures. In reaching towards a more sustainable mining industry, the co-operation between governance, industry and academia has to be profound. Environmental protection has to be strengthened and preventing further environmental accidents in mines needs to be the key goal. Further developments in environmentally sound mining and processing technologies will help to both steer environmental performance and enhance the competitiveness of the Finnish mining technology branch. Additionally, transparent CSR and communication strategies in mining companies will help to raise common knowledge and acceptance of mining. Finally, careful legislation and solid project feasibility planning support the continuation of mining activity in a climate of economic fluctuation.Yleinen metallien hintojen nousu 2000-luvun alkupuoliskolla on johtanut kaivostoiminnan kasvuun Suomessa. Alkuvaiheessa lisääntyi erityisesti kiinnostus malminetsintää kohtaan ja vuodesta 2007 alkaen uusien kaivosten vaikutuksesta kasvu on näkynyt myös kaivostoiminnan konkreettisena kasvuna. Ennen 2000-luvun vaihdetta kaivosteollisuus oli laskusuhdanteinen ala, jonka kansantaloudellinen merkitys oli pieni. Kotimaisten kaivostuotteiden saatavuuden vähyyden vuoksi myös metalliteollisuus turvautui yhä enemmän ulkomailta tuotuihin mineraaliraaka-aineisiin. Kaivostoiminnan nopea kasvu on nostanut odotuksia kasvavista yhteiskunnallisista ja taloudellisista hyödyistä, mutta myös pelkoa mahdollisten ympäristöhaittojen laajuudesta. Myös mahdolliset muihin elinkeinoihin, kuten matkailuun ja porotalouteen, kohdistuvat vaikutukset ovat olleet esillä, ja kaivostoiminta onkin viimeaikoina kohdannut Suomessa määrätietoisempaa vastustusta kuin ennen. Vastustus heijastaa 2000-luvun suomalaisten muuttunutta arvomaailmaa sekä kaivostoiminnan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toteutumisen tärkeyttä tässä yhteydessä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään suomalaisen metallikaivostoiminnan ympäristö- sekä yhteiskunnallisten vaikutusten laajuutta tulevaisuusperspektiivissä. Lisäksi tarkasteltiin ulkomailta Suomeen tuotujen mineraalirikasteiden tuotantoketjun ympäristövaikutuksia sekä hyvän hallinnon toteutumista tuottajamaissa. Tarkastelun kohteena oli myös tuotantoketjujen ympäristövaikutusten arvioinnin metodiikka kohdistuen erityisesti elinkaariarviointiin ja materiaalivirtaanalyysiin, sekä hallinnon, kaivosteollisuuden ja tiedemaailman roolit metallikaivostoiminnan kestävän kehityksen edistämisessä. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että Suomessa jalostettavien mineraaliraaka-aineiden hankinnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat suuremmat ulkomailla kuin Suomessa, pohjautuen suomalaisen metalliteollisuuden voimakkaaseen riippuvuuteen tuontiraaka-aineista. Kaivostoiminnasta Suomessa aiheutuvat kokonaisympäristövaikutukset ovat kuitenkin kasvaneet selvästi 2010-luvulle tultaessa ja tulevat todennäköisesti edelleen kasvamaan, jos nykyinen kehitys kaivostoiminnassa jatkuu. Toisaalta toiminnan kasvu luo edellytyksiä myös työllistymiselle ja yleiselle taloudelliselle toimeliaisuudelle erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kaivostoiminnan mahdollinen kasvu tuo siis potentiaalisesti sekä yhteiskunnallisia hyötyjä että kasvavaa painetta ympäristöä kohtaan. Jotta tästä kasvusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman vähäisin haitoin, on kiinteä yhteistyö hallinnon, kaivosteollisuuden ja tiedeyhteisön välillä välttämätöntä. Ympäristön suojelu ja onnettomuuksien välttäminen on keskiössä, mutta myös kaivos-, rikastus- ja jalostusteknologian jatkokehitys parantaa kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä. Läpinäkyvyyden ja kommunikaation vahvistaminen auttavat yleisen tiedon kasvattamisessa ja kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan vahvistamisessa ja huolellinen lainsäädäntö sekä kannattavuusarvioinnit kaivostoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa vaihtelevassa taloudellisessa ympäristössä.
Subject: geology
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tuusjarvi_dissertation.pdf 512.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record