Material culture studies and creative teaching of commodity geographies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251052
Title: Material culture studies and creative teaching of commodity geographies
Author: Kemppainen, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251052
http://hdl.handle.net/10138/42214
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geography
Maantiede
Geografi
Abstract: This thesis introduces material culture studies and encourages creative education. The focus is on commodity geographies that include commodity chain stories, trade justice debates, radical pedagogies and culture activism. The study has been done in response to wider academic calls and it is directed to multiple audiences working in academia, education and ethical world trade. Academics have called for studying materiality and trade but also for revitalising human geography. They have argued that it is important to develop education that connects universities, schools and NGOs. This thesis examines how people in the often separate spheres of academia, education development, NGOs and cultural activism have collaborated on trade justice education in England and Finland. The thesis examines what this kind of education is like for students, teachers and researchers in the network and what kinds of new, useful and creative collaboration work can be undertaken. The research involved fieldwork in England, where commodity and young people's geographies have been extensively developed. The idea was to learn from the research and teaching practise, participate in collaborative projects, bring the knowledge to Finland and share the thesis' findings in public. The thesis is organised in four chapters. Chapter 1 sets the context by reviewing the development of material culture studies, critical economic geographies and the 'Follow The Thing' genre of trade justice scholar activism. Chapter 2 examines how the separate spheres of academia and activism are interlinked. This includes developing trade justice education by joining up creative culture jamming, scholar activism and NGOs' global education projects. Chapters 3 and 4 focus on teaching practise, learning experiences and new collaborations. Chapter 3 outlines the methods of the research and examines three case studies, curriculum change and radical pedagogies. A university geography course and two educational projects were studied by interviewing students and educationalists. In chapter 4, the 'Classroom project' tells about collaboration with educationalists and new geography teachers. The creative ideas and classroom experiences of the teachers were studied and new teaching materials were co-created for public sharing after having a workshop at the Geographical Association conference in 2013. The research also included collaboration with www.followthethings.com, a database of geographical trade justice and culture jamming studies, and creating the first bilingual study about a Finnish commodity. Chapter 4 and Conclusion also examine how this public research and teaching materials enabled networking with Finnish educationalists and the use of the thesis' findings in NGOs' new innovative education projects. The methods and writing style of the research are autoethnographic. Besides conventional research, the thesis describes personal experiences and research of the writer. The writing style stems from doing fieldwork within a network, in which collaboration and enthusiasm are notable. The thesis is a piece of public geographies - a co-created report that works through the networks and making the teaching materials publicly available in both countries. A written documentary of the research practise is important: much collaboration stays unreported, uninspiring or unknown in Finland. The case studies of this thesis reveal important experiences of collaboration, creative teaching and students' powerful learning on trade justice education. The interview data shows how border-crossing projects and scholar activism have linked commodity research, culture jamming, young people's geographies and radical pedagogies usefully together. Collaboration with new teachers gave valuable information about practical classroom experiences and students' course work, which are now shared online and used in a Finnish NGO project. The critical research knowledge and enthusiasm of the thesis aims to encourage creative education and give important advice for new educational projects.Tämä pro gradu -tutkielma esittelee materiaalikulttuuritutkimusta ja kannustaa luovaan opetukseen. Painopiste on kulutustuotteiden maantieteessä, joka sisältää tuoteketjutarinoita, kysymyksiä kaupan oikeudenmukaisuudesta, radikaalipedagogiikkaa ja kulttuuriaktivismia. Tutkielma vastaa tutkimuskysyntään, ja se on suunnattu eri toimijoille akatemian, opetuksen ja eettisen maailmankaupan parissa. Akatemiassa on ollut kysyntää materiaalikulttuurin ja kaupan tutkimukselle, mutta myös kulttuurimaantieteen elävöittämiselle. Erityisesti yliopistoja, kouluja ja kansalaisjärjestöjä yhdistävän opetuksen kehittämiselle on kysyntää. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten kaupan oikeudenmukaisuusopetuksessa on tehty yhteistyötä usein erillisinä toimivien akatemian, opetuksen kehittämisen, kansalaisjärjestöjen ja kulttuuriaktivismin välillä Englannissa ja Suomessa. Työssä tutkitaan, minkälaista tämäntyyppinen opetus on oppilaille, opettajille ja tutkijoille sekä minkälaista uutta, hyödyllistä ja luovaa yhteistyötä olisi mahdollista toteuttaa. Tutkimus sisälsi kenttätyötä Englannissa, missä kulutustuotteiden ja nuorten maantiedettä on kehitetty laajalti. Ideana oli oppia tutkimuksesta ja opetuksesta, osallistua yhteistyöprojekteihin, tuoda tämä tieto Suomeen ja jakaa materiaali julkisesti. Tutkielma on järjestetty neljään osaan. Osassa 1 asetetaan tutkimuskonteksti esittelemällä materiaalikulttuuritutkimuksen ja kriittisen talousmaantieteen kehitystä sekä kaupan oikeudenmukaisuutta tutkivaa 'Follow The Thing' -alaa. Osassa 2 tarkastellaan, miten akatemia ja aktivismi ovat kytköksissä toisiinsa. Tutkimuksen lisäksi kaupan oikeudenmukaisuusopetusta kehitetään yhdistämällä luovaa kulttuurihäirintää, tutkija-aktivismia ja järjestöjen globaalikasvatusta. Osissa 3 ja 4 keskitytään opetukseen, oppimiskokemuksiin ja uuteen yhteistyöhön. Osassa 3 esitellään tutkimusmetodit ja tarkastellaan kolmea tapaustutkimusta, opetussuunnitelmamuutoksia ja radikaalipedagogiikkaa. Yhtä maantieteen yliopistokurssia ja kahta opetusprojektia tutkittiin haastattelemalla opiskelijoita ja pedagogeja. Osassa 4 'Classroom project' kertoo yhteistyöstä pedagogien ja uusien maantieteen opettajien kanssa. Projektissa tutkittiin opettajien luovia ideoita ja opetuskokemuksia. Uusia opetusmateriaaleja luotiin yhdessä julkista levitystä varten vuoden 2013 Geographical Association -konferenssissa pidetyn työpajan tuloksena. Tutkielmassa tarkastellaan myös kaupan oikeudenmukaisuutta ja kulttuurihäirintää tutkivaa www.followthethings.com -sivustoa ja esitellään ensimmäinen yhteistyönä tehty kaksikielinen tutkimus suomalaisesta tuotteesta. Osassa 4 ja yhteenvedossa tarkastellaan myös, miten julkinen maantiede ja opetusmateriaalien jakaminen mahdollistivat verkostoitumisen suomalaisten pedagogien kanssa ja miten työtä hyödynnetään kansalaisjärjestöjen uusissa innovatiivisissa opetusprojekteissa. Tutkimuksen metodit ja kirjoitustyyli ovat autoetnografisia. Perinteisen tutkimuksen lisäksi tutkielmassa kuvataan kirjoittajan henkilökohtaisia kokemuksia ja tutkimusta molemmissa maissa. Tyylivalinta perustui kenttätyöhön verkostossa, jossa yhteistyö ja innostus ovat huomattavia. Työ on myös julkista maantiedettä - yhdessä luotu raportti syntyi verkostoitumisen ja opetusmateriaalien levityksen kautta. Tutkimusprosessin dokumentointi oli tärkeää, sillä moni yhteistyö jää epäinspiroivaksi lukijalle tai tuntemattomaksi Suomessa. Tutkielman tapaustutkimukset paljastavat tärkeitä kokemuksia yhteistyöstä, luovasta opetuksesta ja vahvoista oppimiskokemuksista kaupan oikeudenmukaisuuden opettamisessa. Haastattelut osoittavat, miten rajoja ylittävät yhteistyöprojektit ja tutkija-aktivismi ovat yhdistäneet tuotetutkimusta, kulttuurihäirintää, nuorten maantiedettä ja radikaalipedagogiikkaa hyödyllisellä tavalla. Yhteistyö opettajien kanssa antaa arvokasta tietoa käytännön opetuskokemuksista ja oppilaiden töistä, joita nyt jaetaan Internetissä ja suomalaisen kansalaisjärjestön opetusprojektissa. Tutkielmasta välittyvä kriittinen tutkimustieto ja innostus kannustavat luovaan opetukseen ja antavat tärkeitä ohjeita uusiin opetusprojekteihin.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Thesis_Kemppainen.pdf 5.804Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record