Ympäristön tila Suomessa 2013

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/42264

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEju1_Ympariston_tila_Suomessa_2013.pdf 14.22Mb PDF View/Open
Title: Ympäristön tila Suomessa 2013
Author: Putkuri, Eija; Lindholm, Matti; Peltonen, Aino
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013
Language: fi
Belongs to series: SYKEn julkaisuja 1
ISBN: 978-952-11-4239-0
ISSN: 2323-8909
URI: http://hdl.handle.net/10138/42264
Abstract: Tämä julkaisu on tiivis yleistajuinen katsaus Suomen ympäristön tilaan vuonna 2013. Siihen on koottu tärkeimpiä indikaattoreita, joiden perusteella voi arvioida Suomen ympäristön tilaa, sen kehityssuuntia ja suojelutoimien riittävyyttä. Indikaattorit edustavat kahdeksaa eri teemaa: Luonnonvarat, Ilmastonmuutos ja energia, Yhdyskuntarakenne, Ilman epäpuhtaudet, Makea vesi ja meri, Luonnon monimuotoisuus, Kemikaalit ja haitalliset aineet sekä Vihreä talous. Moni julkaisun indikaattoreista osoittaa, että Suomen ympäristön tila on menossa parempaan suuntaan. Esimerkiksi päästöt ilmaan ja vesiin ovat vähentyneet selvästi viime vuosikymmeninä. Monet kuormitukselle asetetuista tavoitteista on joko jo saavutettu tai saavuttaminen vaikuttaa mahdolliselta tavoitevuoteen mennessä. Myönteistä kuvaa synkentää se, että kaikkein vakavimmat ongelmat – ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen – ovat yhä ratkaisematta. Näiden osalta on myös suurimmat ongelmat tavoitteiden saavuttamisessa. Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttäminen on ollut pyrkimyksenä jo useana vuotena, mutta toistaiseksi tavoitetta on aina jouduttu siirtämään eteenpäin. Ilmastonmuutokseen liittyen tavoitteena on ollut, että maapallon keskilämpötila nousisi korkeintaan kaksi astetta vuoteen 2100 mennessä. Nykyisillä toimilla tämän tavoitteen saavuttaminen vaikuttaa mahdottomalta. Viime vuosina ympäristön tilaan on vaikuttanut vuonna 2008 alkanut talouskriisien jatkumo. Vaikutukset ovat olleet sekä myönteisiä että kielteisiä; samalla kun taantuma on vähentänyt luonnonvarojen käyttöä ja muuta ympäristön kuormitusta, se on myös hidastanut monia ympäristöpolitiikan prosesseja, kuten kansainvälistä ilmastonsuojelua. Euroopan unionin ympäristötietodirektiivi velvoittaa jäsenmaat tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta. Tämä julkaisu on osa tuon velvoitteen täyttämistä.Den här publikationen är en kompakt översikt över miljöns tillstånd i Finland 2013. Den består av en mängd indikatorer, med hjälp av vilka var och en kan bedöma miljöns tillstånd, trender och effekten av miljöskyddsåtgärder. Indikatorerna representerar åtta olika teman: Naturresurser, Klimatförändring och energi, Samhällsstruktur, Luftföroreningar, Sötvatten och havet, Naturens mångfald, Kemikalier och skadliga ämnen samt Grön ekonomi. Flera av indikatorerna visar, att miljöns tillstånd i Finland är på väg mot en positiv riktning. Till exempel utsläppen i luft och vatten har minskat betydligt under de senaste årtionden. Många mål som man ställt till förminskningar av miljöbelastningar har antingen redan nåtts eller det verkar fullt möjligt att nå dem vid de målsatta åren. Den positiva bilden skyms av det faktum att de allvarligaste problemen – klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald – är fortfarande olösta. Med dem har man också de största svårigheterna att nå tillsätta miljömål. I flera år har man strävat efter att stoppa utarmningen av den finska naturen, men tillsvidare har man varit tvungen att alltid skjuta upp på den målsättningen. Angående klimatförändringen har man fastställt som ett globalt mål, att jordens medeltemperatur inte borde få stiga mer än två grader fram till år 2100. Den målsättningen verkar omöjlig att nå med nuvarande insatser. Under de senaste åren har miljöns tillstånd påverkats av den ekonomiska krisen. Effekterna har varit både positiva och negativa. Å ena sidan har lågkonjunkturen minskat användningen av naturresurser och annan belastning av miljön. Å andra sidan har den bromsat på ett antal miljöpolitiska processer, såsom det internationella klimatskyddet. EU:s medlemsstater är enligt miljödirektiven förpliktade att erbjuda sina medborgare information om miljöns tillstånd. Den här publikationen är en del av denna uppgörelse.This publication is a compact review of the state of the environment in Finland 2013. It brings together the most important indicators, which can be used to assess the state of the Finnish environment, reveal trends and evaluate the effectiveness of actions taken. The indicators represent eight different themes: Natural resources, Climate change and energy, Urban form, Air pollutants, Fresh waters and the sea, Biodiversity, Chemicals and hazardous substances and Green economy. Many of the presented indicators show that the state of the environment in Finland is improving. Emissions into the air and water have clearly reduced over the last few decades. Many goals set for environmental pressures have either already been met or it seems likely that the pursued reductions can be achieved by the targeted years. However, some environmental status indicators show a worrying trend with the most severe problems – climate change and loss of biodiversity – remaining unsolved. For these, there also appear to be the most difficulties in achieving goals. Halting the loss of biodiversity has been a set target in Finland for several years, but so far the goal has always been necessary to move forward. On climate change, a common aim is to restrict the increase of the global temperature to a maximum of two degrees by 2100. With existing policies, it seems almost impossible to achieve this limitation. In recent years, the state of the environment has been affected by the economic crisis starting in 2008. The effects have been both positive and negative; on one hand the recession has reduced the use of natural resources and other environmental pressures, on the other hand it has also slowed down a number of environmental policy processes, such as the international climate protection. European Union Environmental Information Directive requires member states to provide the public with information of the state of the environment. This publication is part of that settlement.
Subject: ilmastonmuutos
miljöns tillstånd
naturresurser
klimatförändring
energi
samhällsstruktur
luftföroreningar
ytvatten
biologisk mångfald
skadliga ämnen
grön ekonomi
state of the environment
natural resources
climate change
energy
urban form
air pollutans
surface water
biodiversity
hazardous substances
green economy
Subject (ysa): ympäristön tila
luonnonvarat
ilmastonmuutokset
energia
yhdyskuntarakenne
ilman epäpuhtaudet
pintavesi
luonnon monimuotoisuus
haitalliset aineet
vihreä talous


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record