Hyväntekeväisyyskäsityöt

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097571
Title: Hyväntekeväisyyskäsityöt
Author: Laukkanen, Minttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097571
http://hdl.handle.net/10138/42273
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aim: The aim of this study was to investigate what kind of meanings charity craft makers associate in their craft making processes. The research problem was formed through reading up on theoretical studies about craft making processes. In earlier studies meanings attached to craft making that have emerged are the planning and making process of crafts, communality of crafts and the joy produced by crafts. According to researchers, motives behind taking part in charity are the will to help and desire to participate in sociological activity. The object of this study is to analyze how these meanings attached to crafts and charity are connected to the making processes of makers of charity crafts and how the objects of charity are selected. Method: I collected my data by using qualitative and quantitative approaches, yet qualitative was my study's main method of approach. My data was collected by a questionnaire, which was published on the internet. The questionnaire had structured statements and one open question, which were used to gather information on the meanings attached to charity crafts. The questionnaire got 488 answers. From the statements I gathered quantitative data concerning the typicality of meanings and from the open answers I gathered qualitative data on the thoughts of individual respondents. The research methods complemented each other and I got diverse information on the subject. The analysis of the statements was descriptive and the analysis of the open answers was theoretical. Results and conclusions: The meanings attached to crafts received many characteristics in the making process of the respondents. The object of charity was chosen according to the respondent's ideologies and views. Some felt that they made a sociological difference by taking part in charity crafts. The feeling of making a difference depended on the charity object and project. Helping was viewed as important, which stood out in the results. Helping via crafts was natural for craft hobbyists and its tangibility was viewed as important. In the designing process respondents emphasized the planning of colors, which gave way to creativity. Most of the products were made according to ready instructions, which suited the ready products. Although most respondents made crafts alone, communality was felt by participating in shared projects. On the internet following projects and joining discussions brought up communal feelings. Making crafts was greatly enjoyed and it was viewed as relaxing and joy bringing. The respondents made lots of crafts frequently.Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida minkälaisia käsityön merkityksiä hyväntekeväisyyskäsitöiden tekijät liittävät omaan tekemiseensä. Tutkimusongelma muodostui käsitöiden tekemisen teoriaan perehtymisen kautta. Aiemmissa tutkimuksissa käsitöiden tekemiseen liitettyjä merkityksiä ovat olleet käsitöiden suunnittelu- ja valmistusprosessi, yhteisöllisyys ja käsitöiden tuottama ilo. Hyväntekeväisyyteen osallistumisen taustalla on tutkijoiden mukaan auttamisen halu ja halu osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida miten nämä käsityön ja hyväntekeväisyyden merkitykset liittyvät hyväntekeväisyyskäsitöiden tekijöiden tekemisprosessiin ja miten hyväntekeväisyyskohde valikoitui. Menetelmä: Keräsin aineistoni käyttäen laadullisia ja määrällisiä lähestymistapoja, kuitenkin laadullisen ollen tutkimukseni päälähestymistapa. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jonka julkaisin internetissä. Kyselyssä oli strukturoituja väittämiä ja yksi avoin kirjoitelmapyyntö, joiden avulla saatiin tietoa hyväntekeväisyyskäsitöihin liitetyistä merkityksistä. Kyselyyn tuli 488 vastausta. Sain väittämistä määrällistä aineistoa merkitysten tyypillisyydestä ja kirjoitelmista laadullista aineistoa yksittäisten vastaajien ajatuksista. Tutkimusmenetelmät täydensivät toisiaan ja sain teemasta monipuolisesti tietoa. Väittämien analysointi oli kuvailevaa ja kirjoitelmien analysointi oli teoriasidonnaista. Tulokset ja johtopäätökset: Käsityön merkitykset saivat monenlaisia piirteitä vastaajien tekemisessä. Hyväntekeväisyyskohde valikoitui vastaajien aatteiden ja ajatusten mukaan. Osa koki vaikuttavansa yhteiskunnallisesti osallistuessaan hyväntekeväisyyskäsityötoimintaan. Tunne vaikuttamisesta riippui kohteen ja projektin mukaan. Auttaminen koettiin tärkeäksi ja se korostui tuloksissa. Käsitöiden kautta auttaminen oli luonnollista käsityön harrastajille ja sen konkreettisuutta pidettiin tärkeänä. Suunnitteluprosessissa korostui värien suunnittelu, jossa pystyi käyttämään luovuutta. Suurin osa tuotteista tehtiin valmiin ohjeen mukaan, mikä sopi toteutettuihin tuotteisiin. Vaikka suurinosa teki käsitöitä usein yksin, yhteisöllisyyttä tunnettiin osallistumalla yhteiseen projektiin. Internetissä projektin seuraaminen ja keskuteluun osallistuminen toi yhteisöllisyyden tunnetta. Käsitöiden tekemisestä nautittiin paljon ja sen koettiin rentouttavan ja tuovat iloa. Vastaajat valmistivat paljon käsitöitä ja tekivät niitä usein.
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hyvantek.pdf 505.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record