"Kaksi kieltä, kaksi mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus identiteettien rakentumisesta koulukielikeskustelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097574
Title: "Kaksi kieltä, kaksi mieltä" : Diskurssianalyyttinen tutkimus identiteettien rakentumisesta koulukielikeskustelussa
Author: From, Tuuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097574
http://hdl.handle.net/10138/42276
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Aim. The idea of a Finnish-Swedish bilingual school has been a popular topic in the Finnish media since September 2011. The aim of this study was to analyse the construction of cultural identities in the discourses emerging in the debate and thus to increase comprehension of the cultural context of the debate. Identity was examined as a cultural and discursive construction in a post-structural framework. Cultural identity was defined in relation to memberships in ethnic, linguistic and national cultures. The construction of identities was examined in relation to difference and representations of otherness and, moreover, as connected to the descriptions of a postmodern society. Methods. The data consisted of 127 texts in four different newspapers and was analysed within a critical discourse analytical framework influenced by Foucault and combined with elements of Laclau's ideology and discourse analysis and Derrida's deconstructive reading. Conclusions. The link between language and identity was mainly comprehended as straightforward. Belonging to the Swedish minority was linked to an essential, collective identity that can be considered as an essentialist strategy for increasing the cohesion within the minority. Cultural identities were constructed in a discourse based on an established dichotomy, by producing difference and otherness. The dichotomy was however challenged in a discourse that stood up for bilingualism by talking back .Tavoite. Suomen- ja ruotsinkielisistä kaksikielisistä kouluista on keskusteltu aktiivisesti suomalaisissa medioissa syyskuusta 2011 saakka. Tutkimuksen tavoite oli tarkastella kulttuuristen identiteettien rakentumista niissä diskursseissa, joita keskustelussa näyttäytyy, ja siten lisätä ymmärrystä siitä kulttuurisesta kontekstista, jossa keskustelua käydään. Identiteetti ymmärrettiin jälkistrukturalistisessa viitekehyksessä kulttuuriseksi ja diskursiiviseksi konstruktioksi. Kulttuuri-identiteetin määriteltiin liittyvän jäsenyyksiin etnisissä, kielellisissä ja kansallisissa kulttuureissa. Identiteetin rakentumista tarkasteltiin suhteessa erontekoihin ja toiseuden tuottamiseen sekä postmodernin yhteiskunnan kuvauksiin. Menetelmät. Aineisto koostui 127 kirjoituksesta neljässä eri sanomalehdessä. Analyysi toteutettiin Foucault-vaikutteisessa kriittisessä diskurssianalyyttisessä viitekehyksessä, johon yhdistettiin osia Laclaun ideologia- ja diskurssinanalyyttisestä lähestymistavasta ja derridalaisesta dekonstruktiivisesta luennasta. Johtopäätökset. Identiteetin ja kielen suhde ymmärrettiin aineistossa monin paikoin suoraviivaiseksi. Kuuluminen ruotsinkieliseen vähemmistöön yhdistettiin essentialistiseen, kollektiiviseen identiteettiin, jota voidaan tarkastella myös essentialistisena strategiana, jonka tarkoitus on vahvistaa yhteisöllisyyttä vähemmistössä. Kulttuurisia identiteettejä rakennettiin vakiintunutta dikotomiaa ylläpitävässä diskurssissa, erontekoa ja toiseutta tuottamalla. Dikotomiaa kuitenkin kyseenalaistettiin diskurssissa, jossa puolustettiin kaksikielisyyttä vastapuhetta tuottamalla.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kaksikie.pdf 600.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record