"Yhdessä teemme sen paremmin!" : Monitapaustutkimus luokanopettajien välisestä yhteisopetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097575
Title: "Yhdessä teemme sen paremmin!" : Monitapaustutkimus luokanopettajien välisestä yhteisopetuksesta
Author: Jahkola, Tuuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097575
http://hdl.handle.net/10138/42277
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aim of the study. Traditionally teaching has been lonely work. Demands for towards teaching has been increased during the last decade: need for special education is growing, the contents of the curriculum has grown and there are also new challenges in the co-operation between school and families. Finnish students rank well in international comparison, but feel less comfortable at school. Teachers are tiring themselves out and choose other professions. Lack of resources does not allow smaller class sizes or more input in special education. Interest in a collegial collaboration between teachers has been suggested as a solution. The idea of inclusion and the changing law of special education stating that all pupils would attend the same classes are in the background. Co-teaching aims at avoiding extra special education by using existing resources, by combining two classes and with collaboration of teachers. The aim of the study is to find out the characteristics of co-teaching with two teachers and its added value to the teaching work. Methods. Eight pairs of co-teachers were interviewed, five of them co-teaching full time and in three cases the other teacher joining the class only for certain lessons. Research type was qualitative multi-case study. The study material was collected by observing the classes and by interviewing the pairs. The observations were reported as narratives describing the co-teaching of each teacher pair. The interviews were analysed using qualitative content analysis, which was steered by the theory and the collected material. Results and conclusions. According to this study co-teaching was considered as a means to enhance quality of teaching, reduce teachers' work load, increase professionality, and to increase the motivation of pupils. Nineteen different forms of co-teaching were formulated based on the literature and the material collected at observations and interviews. These forms may be useful in better recognizing the individual needs of pupils and to better use the presence and experience of two teachers. As a conclusion, the didactic triangle was extended to form a didactic-collegial square, where the collegial relationship between the two teachers brings a new dimension to the picture reflecting the many dimensions of co-teaching and difference to the work of a teacher alone.Tavoitteet. Opettajan työ on perinteisesti ollut yksinäistä puurtamista. Viimeisen vuosikymmenen aikana opettajan työhön kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet: erityisopetuksen tarve on suurentunut, opetussuunnitelman sisällöt lisääntyneet, ja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön on tullut uusia haasteita. Suomalaiset oppilaat pärjäävät hyvin kansainvälisissä osaamistesteissä, mutta viihtyvät koulussa huonosti. Opettajat uupuvat kuormittavan työtaakan alle ja vaihtavat alaa. Resurssit eivät riitä pienempiin luokkakokoihin eivätkä erityisopetuksen tehostamiseen. Ratkaisuna näihin opettajille on herännyt kiinnostus kollegiaaliseen yhteistyöhön. Taustalla ovat myös inkluusio ja erityisopetusta koskevat lakimuutokset, joissa kaikki oppilaat halutaan saada lähtökohtaisesti samalle luokalle. Yhteisopetuksella tähdätään siihen, että olemassa olevilla voimavaroilla, yhdistämällä luokkia ja tekemällä opettajien välistä yhteistyötä, voidaan välttää erityisopetuksen lisäresursointi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista kahden luokanopettajan välinen yhteisopetus on, ja mitä lisäarvoa opettajaparit kokevat sen tuovan opetukseen. Menetelmät. Tutkittavina oli kahdeksan yhteisopettajaparia, joista viisi opettaa yhteisopetusta kokoaikaisesti kahden luokanopettajan voimin ja kolmessa luokanopettajan parina on tietyille oppitunneille resursoitu tuntiopettaja. Tutkimusote oli laadullinen monitapaustutkimus. Aineisto kerättiin havainnoimalla ja haastattelemalla opettajapareja. Havainnoinneista kirjoitettiin narratiiveja kuvaamaan kunkin opettajaparin toteuttamaa yhteisopetusta. Haastattelut puolestaan analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä, jota tehtiin sekä teoriaohjaavasti että aineistolähtöisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen mukaan yhteisopetus koettiin opetuksen laatua parantavana, opettajan työtä keventävänä, opettajan professionaalisuutta kasvattavana ja oppilaiden motivoitumista lisäävänä keinona. Tutkimuskirjallisuuden sekä havainnointi- ja haastatteluaineiston perusteella yhteisopetuksesta löydettiin 19 erilaista muotoa. Niiden avulla opetuksessa voidaan huomioida paremmin oppilaiden yksilölliset tarpeet ja hyödyntää kahden opettajan läsnäoloa ja kokemustaustaa. Tutkimuksen johtopäätöksenä didaktinen kolmio laajennettiin didaktis-kollegiaaliseksi neliöksi, jossa kahden opettajan välinen kollegiaalinen suhde tuo kuvioon uuden ulottuvuuden, mikä kuvastaa yhteisopetuksen moniulotteisuutta verrattuna yhden opettajan toteuttamaan opetukseen.
Subject: co-teaching
elementary school
classroom teacher
yhteisopetus
samanaikaisopetus
alakoulu
luokanopettaja
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yhdessat.pdf 2.626Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record