Sijaisvanhemman vaitiolovelvollisuus vuorovaikutuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097577
Title: Sijaisvanhemman vaitiolovelvollisuus vuorovaikutuksessa
Author: Säles, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097577
http://hdl.handle.net/10138/42279
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: The Finnish legislation states that foster parents have an obligation of non-disclosure. This Master's Thesis discusses the conceptions and experiences foster parents have regarding the role of the obligation of non-disclosure in interaction. The study was carried out by the in-depth interviews of six foster parents during the year 2012. Before the interviews foster parents kept a small-scale interaction diary the purpose of which was to prepare foster parents for the forthcoming interviews. Transcribed interview data was analyzed and compressed into one main theme (the interest/need of the child ) and two sub themes (challenges of the obligation of non-disclosure and the means of interaction). The conceptions and experiences foster parents had on the obligation of non disclosure and the ways by which foster parents executed the obligation of non-disclosure or managed private information was presented with Communication Privacy Management Theory. Attachment Theory was also utilized in the interpretation of the conceptions and experiences of the foster parents. In this study executing the obligation of non-disclosure presented itself as an active managing of private information by the foster parents, the purpose of which was to take care of foster child's interests and needs. Foster parents strived for sensitive responsiveness in spite of the obligation of non-disclosure. Disclosure as well as non-disclosure of private information was seen as protecting the child depending on the situation. Foster parents viewed that the obligation of non-disclosure should primarily protect foster children. In the foster parent's point of view too strict interpretation of the obligation of non-disclosure had opposite effects on foster children's well-being. Most of the interviewees disclosed thoughts and feelings on fostering with their close friends or relatives because they felt they received support needed in fostering from these relationships. The interpretations that authorities have on the obligation of non-disclosure and the instructions given to the foster parents should be defined in order to insure foster parent's possibilities for executing sensitive interaction needed in taking care of foster children and their needs. The foster parent's views on the obligation of non-disclosure should be researched further. In order to receive a full picture on the phenomenon the views of the foster children and social services authorities should also be researched.Vaitiolovelvollisuus on Suomen laissa määritelty sijaisvanhempia koskeva vaatimus, jonka rikkomisesta on säädetty rikoslain mukainen rangaistus. Tässä tutkimuksessa on selvitetty sijaisvanhempien käsityksiä ja kokemuksia vaitiolovelvollisuuden roolista vuorovaikutuksessa. Tutkimus toteutettiin syvähaastattelemalla kuutta sijaisvanhempaa vuoden 2012 aikana. Ennen haastatteluja kohdehenkilöt pitivät pienimuotoista vuorovaikutuspäiväkirjaa, jonka tarkoituksena oli orientoida kohdehenkilöitä tulevaan haastatteluun. Kertynyt aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti. Teemoitteluprosessissa aineisto oli tiivistettävissä yhteen pääteemaan (lapsen etu/tarve) ja kahteen alateemaan (vaitiolovelvollisuuden haasteet ja vuorovaikutuksen keinot). Sijaisvanhempien vuorovaikutuksessa toteuttamaa vaitiolovelvollisuutta/yksityisen tiedon hallintaa ja heidän käsityksiään ja kokemuksiaan siitä kuvattiin Communication Privacy Management -teorian avulla. Lisäksi sijaisvanhempien käsityksien ja kokemuksien tulkinnassa hyödynnettiin muun muassa kiintymyssuhdeteorian tuottamaa tietoa lapsen kiintymyskehitystä tukevasta aikuisen hyvästä vuorovaikutuksesta. Tässä tutkimuksessa vaitiolovelvollisuuden toteuttaminen näyttäytyi sijaisvanhemman aktiivisena yksityisen tiedon hallintana, jonka pääasiallisena motiivina oli lapsen edusta ja tarpeista huolehtiminen. Lapsen viesteihin pyrittiin vastamaan sensitiivisesti vaitiolovelvollisuudesta huolimatta. Sekä yksityisen tiedon kertominen että kertomatta jättäminen näyttäytyivät kuitenkin tilanteesta riippuen lapsen suojelemisena. Haastateltujen sijaisvanhempien käsityksien mukaan vaitiolovelvollisuuden tulisi ensisijaisesti suojata sijoitettua lasta ja liian tiukalla vaitiolovelvollisuuden tulkinnalla nähtiin olevan päinvastaisia seurauksia. Suurin osa haastateltavista jakoi sijaisvanhemmuuteen liittyviä asioita läheisten ystävien tai sukulaisten kanssa, sillä he kokivat saavansa näistä suhteista vanhemmuuteen tarvitsemaansa tukea. Viranomaisten vaitiolovelvollisuuteen liittyviä tulkintoja ja tulkintaohjeita tulisi tarkentaa siten, että ne mahdollistavat sijoitetun lapsen ja sijaisvanhemman välistä kiintymyssuhdetta tukevan, sensitiivisen vuorovaikutuksen toteuttamisen ja siten lapsen edun toteutumisen vaitiolovelvollisuudesta huolimatta. Vaitiolovelvollisuutta vuorovaikutuksen ilmiönä tulisi sijaisvanhempien näkökulmasta tutkia edelleen, mutta kokonaiskuvan saaminen edellyttää myös sijoitettujen lasten ja sijoittavan tahon näkökulmien tutkimista.
Subject: interaction
obligation of non-disclosure
foster parenting
managing private information
Communication Privacy Management Theory
attachment
sensitivity
responsiveness
vuorovaikutus
vaitiolovelvollisuus
sijaisvanhemmuus
yksityisen tiedon hallinta
kiintymyssuhteet
sensitiivisyys
responsiivisuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sijaisva.pdf 1.268Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record