Yksityismetsätalouden edistämisorganisaatioiden kaksoisrooli

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212142
Title: Yksityismetsätalouden edistämisorganisaatioiden kaksoisrooli
Alternative title: The complex role of the Finnish private forestry organisations
Author: Halkonen, Vuokko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212142
http://hdl.handle.net/10138/42329
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring (skoglig miljö- och naturresursekonomi)
Forest Economics and Marketing (Forest Resource and Environmental Economics)
Metsäekonomia ja markkinointi (metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede)
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä kantelu Euroopan komissiolle sääntöjenvastaisista valtiontuista metsäorganisaatioille kertoo yksityismetsätalouden organisaatiojärjestelmästä suomalaisessa metsätaloudessa. Yksityismetsätalouden edistämisorganisaatioilla tarkoitetaan metsäkeskuksia ja metsänhoitoyhdistyksiä. Kantelussa näiden organisaatioiden asema kuvataan ongelmallisena ja kilpailun epäkohdat metsäpalveluiden markkinoilla merkittävinä. Tätä varten tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan organisaatioiden roolia osana metsähallintoa ja metsäpalveluiden markkinoita kantelun argumentteihin nähden. Tutkimusmenetelmänä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa tutkittava ilmiö ja sen ominaisuudet pyritään kuvaamaan mahdollisimman laajasti ja liittämään ilmiö käsiteltävän aiheen historiaan ja kehityskulkuun Aineistona on edistämisorganisaatioita koskevaa kirjallisuutta, virallisia asiakirjoja ja muita dokumentteja sekä tiedotusvälinemateriaalia. Aihetta lähestytään kilpailuoikeuden viitekehyksessä erityisesti valtiontukia koskevan sääntelyn osalta. Tapauksessa yksityishenkilön tyytymättömyys kanavoitiin kansalliseksi ongelmaksi viemällä se EU-tasolle. EU-säännöstön ja valvontamenettelyn avulla pystyttiin vaikuttamaan kansallisiin instituutioihin, joihin ilman kantelun mahdollistamaa kanavaa olisi ollut keinojen ja tuloksellisuuden puolesta mahdoton tai ainakin hidas vaikuttaa. Taustoittamalla tarkastelua historian sekä nykyisen toimintaympäristön kuvauksella esiin nousi monia säännönmukaisuuksia, jotka tukivat kantelun argumentointia. Tulokset osoittivat, että metsätaloudessa vallitsevat ajatusmallit ja toimintatavat sekä organisaatioiden hallinnolliset ja toiminnalliset yhteydet tuntuvan ohjaavan voimakkaasti sitä, miten metsätalouden markkinaehtoinen toiminta on kehittynyt ja toimintaympäristön haasteisiin on vastattu. Itse asiassa organisaatiojärjestelmään ja kilpailuasetelmaan liittyvien ongelmien voi nähdä ilmenneen neljässä eri muodossa, joita on havainnollistettu seuraavin teemoin: yleinen etu, vakiintuneet toimintamallit, oman edun tavoittelu sekä passiivisuus.The aim of this study is to outline what does the complaint for the European Commission concerning unlawful state aids for the forestry organisations reveal about Finnish forestry. In the complaint the competitive position of the Finnish Forestry Centre and Forest Management Associations is described unfair and the flaws of competition in the forest management services are shown serious. The focus of the thesis is to analyse the complex role of the Finnish private forestry organisations through the issues of governance and competition. The research method is a descriptive literature review. The case is described as detailed as possible through its history and political and economic circumstances. The literature consists of books, documents and articles. The topic is approached in the competition legislation framework, in particular, within the control of state aids. In the case the discontent with dominant forestry practices of a private forest owner was converted into a national issue by taking it to the EU level. Through the EU’s state aid regulation and monitoring it was possible to influence the national institutions, which, without complaint, would have been impossible or, at least, slow. Looking at the background of the organisation and state aid system in the Finnish forestry emerged much regularity, which supported the complaint argumentation. The results showed that the established practices and, as well as, organisations’ administrative and operational connections have strongly influenced on how the forestry market activities have evolved and the challenges in operating environment have been addressed. In fact, the problems related to the organisational system and competition setup can be seen occurred in four different forms, which are illustrated with the following themes: general interest, long-established operations models, self-interest and passivity.
Subject: forestry organisations
complaint
state aid
competition
forest management services
metsäorganisaatiot
kantelu
valtiontuki
kilpailu
metsäpalvelumarkkinat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Halkonen.pdf 707.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record