Pohjavesien laadullisen turvaamisen ja puhdistamisen hyödyt Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/42360

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_34_2013.pdf 2.320Mb PDF View/Open
Title: Pohjavesien laadullisen turvaamisen ja puhdistamisen hyödyt Suomessa
Author: Kitti, Hanna
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 34/2013
ISBN: 978-952-11-4234-5
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/42360
Abstract: Suomessa on runsaat pohjavesivarannot ja pohjaveden osuus yhdyskuntien vedenhankinnassa on noin 65 %. Pohjavesi vaikuttaa merkittävästi veden kiertoon ja osallistuu useiden ekosysteemipalveluiden tuottamiseen. Pohjavesi tuottaa ihmisille tarpeellisia hyödykkeitä ja palveluita, joilla on merkittävää taloudellista arvoa. Ihmistoiminta on kuitenkin heikentänyt tai uhkaa heikentää pohjaveden tilaa paikallisesti eri puolilla Suomea. Vesipuitedirektiivi velvoittaa jäsenmaita laatimaan taloudellisen analyysin vedenkäytöstä. Velvoitteen tarkoituksena on taata vesihuollon kustannusten kattaminen, saastuttaja maksaa -periaatteen toteutuminen, vesien hyvään tilaan tähtäävien vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuus ja annetussa määräajassa tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden kustannusten kohtuullisuuden tavoite. Etenkin vesiensuojelutoimenpiteiden kustannusten kohtuullisuuden arviointi edellyttää pohjavesien kunnostus- ja suojelutoimenpiteiden hyötyjen arvioimista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen perusteella selvittää aikaisemmin tehtyä pohjavesiin kohdistuvaa taloudellista arvottamistutkimusta sekä antaa suosituksia arvottamistutkimuksen toteuttamiseen Suomessa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on suositeltavaa, että pohjavesien tilamuutoksen rahallisten hyötyvaikutusten selvittämiseksi Suomessa toteutettaisiin taloudellinen arvottamistutkimus kysyntämenetelmien ja erityisesti lausuttujen preferenssien menetelmillä. Näitä ovat esimerkiksi ehdollisen arvottamisen menetelmä tai valintakoemenetelmä. Näiden menetelmien lisäksi voidaan soveltaa myös tuotantofunktioon perustuvaa hinnoittelumenetelmää. Tutkimus olisi syytä toteuttaa paikallisella tasolla kohteessa, jossa pohjavesiesiintymän tilaa on heikentänyt jokin valtakunnallisesti tyypillinen tekijä, kuten torjunta-aineet, kloridi tai nitraatti. Etenkin kustannusten kohtuullisuuden arvioimisen kannalta soveltuva olisi kohde, jossa pohjavesi on luokiteltu riskialueeksi, jossa veden tila on joko huono tai toistaiseksi hyvä ja jossa on ehdotettu tai suunnitteilla pohjaveden kunnostustoimenpiteitä.
Subject (ysa): pohjavesi
vedenlaatu
vesienhoito
vesiensuojelu
arvottaminen
taloudelliset vaikutukset
ympäristötalous


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record