"Työntekijä työntekijöiden joukossa, mutta…" : Erojen jäsennyksiä romanitaustaisten koulunkäyntiavustajien puheessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312207693
Titel: "Työntekijä työntekijöiden joukossa, mutta…" : Erojen jäsennyksiä romanitaustaisten koulunkäyntiavustajien puheessa
Författare: Helakorpi, Jenni
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2013
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312207693
http://hdl.handle.net/10138/42378
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstrakt: There is an assumption of self-evident difference between people with a Roma background and others. The difference is seen as natural and apolitical. Once the difference is seen as natural it makes the phenomena related to the schooling of pupils with Roma background, such as dropping out, absences or the low number of applications for secondary education, seem natural. In the Finnish discourse of multiculturalism these phenomena tend to be explained with cultures and cultural differences. The inequalities produced in the social structures are left aside. In this master's thesis I study the ways in which teaching assistants with a Roma background organize and outline differences in their speech. I conducted five ethnographic interviews and two thematic interviews. The ethnographic interviews took place over the workdays of the interviewees in the period of 16 days. I analyzed the interviews by drawing from discursive studies and theories. I explored the interview talk as constituted in the available discourses. I studied the ways in which the interviewees talked, and asked how the narration is constituted in discourses. I explored contradictions in their talk and their ways to resist discourses and the ways to negotiate with and within them. In my analysis I asked how the subjectification becomes possible in the existing discourses and what kind of talk and understanding becomes possible in them. With this analysis I was able to understand how the discourse of difference works in everyday life of schools. The difference constituted in schools seemed fixed. Meanings given for the difference were drawn from racializing discourses and they formed conditions of possibilities for my interviewees to become subjects. In school, the interviewees had a position of the tolerated ones. Therein, they were obliged to deal with prejudices and to deconstruct them. Discourses of culturalism, cultural difference and categorization were strongly present in schools and my interviewees both challenged and used them in their work. They negotiated about the difference and for the conditions of becoming subjects by using racializing humour and by emphasizing similarities. Being visibly Roma was seen self-evidently problematic in school settings: the more visibly Roma one was, more likely one was to meet prejudices and racism. The understanding that schools are self-evidently places of prejudices and racism legitimates them as such. By analyzing the discourses of difference in schools, it becomes possible to study the positions constituted there for people with a Roma background.Romanitaustaisten henkilöiden ja muiden välille oletetaan itsestään selvä ero. Ero näyttäytyy luonnollisena ja epäpoliittisena. Luonnolliseksi nähdyn eron myötä myös asiantilat kuten romanitaustaisten oppilaiden runsaat koulun keskeytykset, poissaolot ja vähäinen jatkokoulutukseen hakeutuminen, aletaan nähdä luonnollisina. Suomalaisessa monikulttuurisuuspuheessa asiaintiloja selitetään usein kulttuurilla ja kulttuurieroilla jättäen huomaamatta eriarvoisuuksien tuottamisen rakenteelliset ulottuvuudet. Tässä tutkielmassa tutkin, millä tavoin romanitaustaiset koulunkäyntiavustajat jäsentelivät eroja puheessaan. Tein viisi etnografista haastattelua sekä kaksi teemahaastattelua. Etnografisia haastatteluja tein romanitaustaisten koulunkäyntiavustajien työn arjessa kaiken kaikkiaan 16 päivän ajan. Analysoin haastatteluja diskursiivisten lukutapojen keinoin. Käsitin, että romanitaustaisten koulunkäyntiavustajien on pakko puhua ja tehdä selkoa työstään olemassa olevissa diskursseissa. Tarkastelin, miten he puhuivat ja kysyin, mistä kerronta kertoo. Tarkastelin puheen ristiriitaisuuksia, diskurssien vastustamista ja niissä neuvottelemista. Kysyin analyysissa, minkälaista puhetta ja minkälaisia subjektiksi tulemisen mahdollisuuksia olemassa olevat diskurssit mahdollistavat, rajoittavat ja tuottavat. Pääsin näin ymmärtämään, kuinka eron-diskurssi ottaa muotoja koulun arjessa. Koulun diskursseissa tuottuva ero näyttäytyi jähmeänä ja pysähtyneenä. Eron merkityksiä ammennettiin rodullistavista diskursseista ja ne mahdollistivat ja rajoittivat haastateltavieni subjektiksi tulemista. Haastateltavilleni muotoutui arkeen suvaitun paikka: heidän kuului kestää ja yhtäaikaisesti purkaa ennakkoluuloja. Haastateltavani haastoivat puheessaan koulun kategorisia rodullistavia käsityksiä. Kulttuuristamisen ja kulttuurieropuheen diskurssit olivat koulussa voimakkaasti läsnä. Haastateltavani haastoivat sekä samanaikaisesti käyttivät niitä työssään. Erosta ja subjektiksi tulemisesta he neuvottelivat rodullistavan huumorin avulla sekä korostamalla samanlaisuuksia. Näkyvä romanius puhuttiin itsestään selvästi ongelmalliseksi. Mitä näkyvämpää romanius oli, sitä todennäköisemmin jouduttiin kohtaamaan ennakkoluuloja ja rasismia. Ongelmallista on, jos koulun nähdään olevan itsestään selvästi paikka, jossa on ennakkoluuloja ja rasismia. Itsestäänselvyys legitimoi ennakkoluulot ja rasismi saaden ne näyttäytymään kouluun kuuluvilta. Eron diskurssien analyysin avulla on mahdollista tarkastella koulussa romanitaustaisille oppilaille, perheille ja työntekijöille mahdollistuvia olemisen tapoja.
Licens: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
tyonteki.pdf 600.5Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post