Toisin kertoen : Kertomuksen tilallistaminen ja kohtaaminen liikkuvan kuvan installaatiossa

Show simple item record

dc.contributor.author Kivinen, Kati
dc.date.accessioned 2013-12-30T08:30:32Z
dc.date.available 2014-01-15 fi
dc.date.available 2013-12-30T08:30:32Z
dc.date.issued 2014-01-25
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-53-3530-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42396
dc.description.abstract The dissertation focuses on the presentational dimensions of moving image installations and their relationship with other art forms also addressing issues of space, embodiment and temporality. The aim of the study is to examine what kind of spatial narration multi-screen moving image installations produce, and how they are received in an embodied manner. Alongside these main issues, the dissertation also examines the intermedial nature of the moving image installation as a medium located between visual arts and film art, drawing on the traditions of both art forms. Mirroring this duality, the thesis will likewise draw on the academic traditions of both art history and film scholarship in an attempt to stimulate long-craved dialogue between the genres of cinema and art of the moving image. The art works analysed in the dissertation are all Finnish moving image installations dating from the 1990s and early 2000s in which the audiovisual narrative is split between more than one screens in the gallery space. The works have been chosen due to their fragmented spatial format, but equally due to the challenging way they subvert conventions of audiovisual narrative. The art works under dissection here are Eija-Liisa Ahtila s works Consolation Service (1998) and Wind (2002); Pekka Niskanen s works 4 Songs As a Matter of Fat (1998) and Ryokan Mother Tongue (2002); Minna Rainio s and Mark Roberts video installation trilogy If You Could See Me Now (2003-2008; Borderlands, 2003; Angles of Incidence, 2006; Eight Rooms, 2008) and Heli Rekula s works Hotel (1991/2005) and Skein (2000). The study takes a broad-ranging look at multi-screen moving image installations as an intermedium , focusing, within a phenomenological and neo-formalist theoretical framework, on their inherent spatiality, mediality and materiality. Against this theoretical background the thesis looks at the expressive potential of moving image installations in terms of their signification processes, the embodied experience they elicit, and their spatially dispersed audiovisual narrative devices. Visuality does not take absolute precedence in a spatialized audio-visual narrative; the audio material and spatial elements are just as instrumental to how the work is received and the meanings assigned to it. For this reason, Kivinen has chosen a phenomenological-(neo)-formalist theoretical perspective, drawing on two disparate yet mutually complementary schools of theoretical thought. Kivinen s phenomenological understanding of embodied spectatorship is based on Maurice Merleau-Ponty s phenomenological theory and the phenomenological film theory of Vivian Sobchack. The chosen approach endorses a mindset of medium sensitivity rather than pure medium specificity. The thesis draws on the poststructuralist tradition of narrative analysis (e.g. Marie-Laure Ryan) in its exploration of the new modes of narrative practiced by moving image installations, alternatively termed as coming narratives (Jean-Christophe Royoux). Poststructuralist literary theory often speaks of weak narrativity (e.g. Brian McHale) in reference to fragmentary, seemingly unfinished works of art which, despite their ostensible impenetrability, leave the reader with a sense of narrative coherence. In recent film theory, similar fragmentary narratives have been described as complex narratives or puzzle films . The spatially fragmented audiovisual narrative of a multi-screen moving image installation translates bifurcating ideas into the language of the moving image and into a spatial form. Even though such works might have certain elements in common with the vocabulary of conventional, sequential film, perhaps even employing some of its ingrained narrative techniques, the significance of moving image installations lies above all in their ability to challenge the viewer s expectations by substituting a causally motivated plotline with a dynamic mode of narrative inviting the viewer to participate and make independent interpretive choices. Keywords: moving image installation, installation art, spatialization of moving image, embodied experience, fragmented narrative, the coming narrative, phenomenology, neo-/post-formalism, post-structural theory of narration, weak narration, intermediality, Eija-Liisa Ahtila, Pekka Niskanen, Minna Rainio and Mark Roberts, Heli Rekula, gallery film, cinéma d exposition, cinema d autre, medium, mediality, processuality, film, art history, film theory en
dc.description.abstract Kuinka kertomus muotoutuu tilalliseen muotoon nykytaiteen liikkuvan kuvan installaatioissa? FM Kati Kivisen 25. tammikuuta tarkastettava väitöskirjatyö käsittelee kertomuksen ja liikkuvan kuvan tilallistamisen problematiikkaa kotimaisessa nykytaiteessa. Kati Kivisen väitöskirja "Toisin kertoen Kertomuksen tilallistaminen ja kohtaaminen liikkuvan kuvan installaatiossa" tarkastelee liikkuvan kuvan installaatioiden esitystilallisia ja kerronnallisia ulottuvuuksia sekä niiden vastaanottoa suhteessa muihin tilaan, ruumiillisuuteen ja ajallisuuteen avautuviin taiteenlajeihin. Tutkimuksessa etsitään vastauksia muun muassa siihen, minkälaista totutuista audiovisuaalisen kerronnan muodoista eroavaa tilallista kerrontaa monikuvaiset liikkuvan kuvan installaatiot tuottavat ja kuinka näitä kertomuksia otetaan vastaan ruumiillisella tavalla installaation tilassa. Näiden pääkysymysten rinnalla tutkimuksessa pohditaan myös liikkuvan kuvan installaation intermediaalista luonnetta spatiaalisen kuvataiteen ja elokuvan välimaastossa toimivana kertovana mediumina, joka ammentaa kahden eri taidelajin traditiosta, pyrkien luomaan kaivattua keskusteluyhteyttä liikkuvaa kuvaa käyttävän kuvataiteen ja elokuvataiteen välille. Väitöskirjaan analysoitaviksi valikoidut nykytaiteen teokset ovat kaikki 1990-luvun aikana ja 2000-luvun alussa valmistuneita liikkuvan kuvan installaatiomuotoisia teoksia, joissa audiovisuaalinen kerronta on hajautettu useampaan kuin yhteen kuvalähteeseen näyttelytilassa. Tutkimuksen kohdetaiteilijoita ovat Eija-Liisa Ahtila, Pekka Niskanen, Minna Rainio, Mark Roberts ja Heli Rekula. Tutkimuksen kohdeteosten valintaan on vaikuttanut yhtälailla teosten tilallinen muoto ja sen ruumiillinen vastaanottaminen, kuin myös teosten tarjoama haaste audiovisuaaliselle kerronnalle. Kivisen tutkimuskohteen vastaanotossa visuaalisuudella ei ole ehdotonta etusijaa; yhtä merkityksellisiä seikkoja liikkuvan kuvan installaation vastaanottokokemuksen ja merkityksenannon kannalta ovat myös teokseen kuuluva auditiivinen materiaali sekä teoksen tilalliset ulottuvuudet. Tästä johtuen tutkimukseen on valittu fenomenologis-(uus-)formalistinen lähestymistapa, joka ammentaa kahdesta keskenään melko erilaisesta, mutta kuitenkin toisiaan hyvin täydentävästä tutkimussuuntauksesta. Tutkimus tukeutuu nk. jälkistrukturalistiseen kerronnan tutkimukseen tarkastellessaan liikkuvan kuvan installaatioiden harjoittamaa kerronnan uutta mallia , jota on kutsuttu mm. tuloillaan oleviksi kertomuksiksi . Jälkistrukturalistinen kirjallisuuden tutkimus puhuu tällaisten kertomusten kohdalla usein heikosta kerronnallisuudesta , joka viittaa usein fragmentaarisiin ja vailinaiselta vaikuttaviin teoksiin, jotka näennäisestä hankaluudestaan huolimatta onnistuvat aikaansaamaan lukijassaan vaikutelman kerronnallisesta koherenssista. Väitöskirjatutkimus ehdottaa, että 1990-luvun ja 2000-luvun alun monikuvaisten liikkuvan kuvan installaatioiden voi katsoa edustavan eräänlaista ei-lineaarista elokuvallisuutta , joka lainaa elokuvista tuttuja kerronnallisia strategioita, mutta käyttää niitä kyseenalaistaen ja muokaten niiden tapaa esittää todellisuutta. Samalla on kuitenkin paikallaan huomauttaa, että vaikka tutkimuksessa korostetaankin tiettyä teosmuotoa, nykypäivän videotaiteilijoille tai liikkuvaa kuvaa teoksissaan käyttäville kuvataiteilijoille video teknisenä välineenä on enää harvoin teoksen varsinainen aihe tai edes kovin vahva lähtökohta teokselle. Videosta tai liikkuvasta kuvasta on nykypäivänä tullut pikemminkin sopiva medium, jonka avulla on mahdollista lähteä käsittelemään kiinnostavia aiheita tavoilla, jotka haastavat ja/tai kommentoivat tehokkaalla tavalla totuttuja audiovisuaalisen kerronnan ja esittämisen keinoja ja tapoja. Hakusanat: liikkuvan kuvan installaatio, installaatiotaide, liikkuvan kuvan tilallistaminen, ruumiillinen kokemus, hajautettu kerronta, tuloillaan oleva kertomus, fenomenologia, uus-/jälkiformalismi, poststrukturalistinen kerronnan teoria, heikko kerronnallisuus, intermediaalisuus, Eija-Liisa Ahtila, Pekka Niskanen, Minna Rainio ja Mark Roberts, Heli Rekula, galleriaelokuva, näyttelyelokuva, toinen elokuva, medium, mediaalisuus, prosessuaalisuus, elokuva, taidehistoria, elokuvateoria fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-53-3529-6 fi
dc.relation.isformatof Nord Print Oy, Helsinki: Valtion taidemuseo / Kuvataiteen keskusarkisto, 2013, Kuvataiteen keskusarkiston julkaisuja, 26. 1238-4100 fi
dc.relation.ispartof Kuvataiteen keskusarkiston julkaisuja, 26 fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1238-4100 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject taidehistoria fi
dc.title Toisin kertoen : Kertomuksen tilallistaminen ja kohtaaminen liikkuvan kuvan installaatiossa fi
dc.title.alternative Stories Told Differently : The spatialization of narrative and encountering the story in moving image installations en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Monografiaväitöskirja fi
dc.type.ontasot Monografiavhandling sv
dc.ths Stewen, Riikka
dc.ths Bacon, Henry
dc.opn Heikkilä, Martta
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Taidehistoria fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kivinen_vaitoskirja.pdf 3.379Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record