Hulausjärven kuormitusselvitys ja Rikalan kanavan avaamisen vesistövaikutukset

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42518

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PIRra03_2008Hulausjärven.pdf 3.855Mb PDF View/Open
Title: Hulausjärven kuormitusselvitys ja Rikalan kanavan avaamisen vesistövaikutukset
Author: Paananen, Arto; Kaipainen, Heikki; Bilaletdin, Ämer
Publisher: Pirkanmaan ympäristökeskus
Date: 2008-05-22
Language: fi
Belongs to series: PIRra 3/2008
ISBN: 978-952-11-3127-1
ISSN: 1796-1807
URI: http://hdl.handle.net/10138/42518
Abstract: Kuormitusselvityksessä määritettiin Hulausjärveen tuleva kokonaisfosforin vuotuinen ravinnekuormitus ja eri kuormitusläheet sekä niiden osuus kokonaiskuormituksesta. Raportissa tarkasteltiin mallilaskelman avulla myös Rikalan kanavan avaamisen seurauksena Rikalanjärveen ja edelleen Hulausjärveen virtaavan veden vaikutusta kokonaisfosforipitoisuuteen. Valmisteilla olevan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteena on vesien hyvän ekologisen tilan saavuttaminen ja sen säilytäminen. Tyydyttävässä ja huonossa laatuluokassa olevien vesimuodostumien tilaa heikentävät erityisesti hajakuormituksesta tulevat ravinteet sekä vesistössä tehdyt hydro­morfologiset muutokset. Nykykäytännön toimenpiteillä voidaan vaikuttaa vesistöihin tulevaan ravinne­ ja kiintoainekuormitukseen.Erityisesti peltoviljelyn, karja­ ja metsätalouden osalta tarvitaan monipuolisia lisätoimenpiteitä ravinne­ ja kiintoaineskuormituksen vähentämiseen. Jotta Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman mukainen tavoite saavutettaisiin, tulisi kokonaisfosforikuormitusta vähentää noin 50 %. Järven hyvän ekologisen tilan kokonaisfosforipitoisuus Hulausjärven tyyppiselle järvelle on alle 40 µg l­1. Tämän saavuttaminen vaatisi kokonaisfosforikuormituksen vähenemisen noin puolella, 1400 kg:aan vuodessa. Lisävedenjohtaminen Rikalan kanavan kautta pudottaisi Hulausjärven kokonaisfosforipitoisuuksia lähelle hyvän tilan rajaa (40 µg l­1). Kanavasta johdetun lisäveden vaikutus olisivat suurimmillaan kuivaan aikaan, jolloin myös sinileväkukinnot ovat yleisimpiä. Kanavan avaamisen vaikutus kohdistuisi kuitenkin vain Hulausjärveen, joten Mantereenjärven ja Heinälahden pitoisuuksiin sillä ei olisi vaikutusta.
Subject (ysa): kuormitus
ympäristökuormitus
fosfori
ravinnepitoisuus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record