Luokanopettajien käsityksiä alakoulun juhlaperinteestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201401021012
Title: Luokanopettajien käsityksiä alakoulun juhlaperinteestä
Alternative title: Class teachers' conceptions of elementary school festival traditions
Author: Salo, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201401021012
http://hdl.handle.net/10138/42573
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this research is to study what kind of conceptions class teachers have about elementary school's festival traditions and especially Christian based festival traditions. This is a fairly topical issue at the moment. Over the last decades the Finnish society has come more plural and that has highlight the questions what festivals should school celebrate. In the centre of this discuss are Christian based festivals and festival tradition. The subject hasn't been researched much. So this study strives to answer this need of research. I approach the subject from the perspective of the pedagogics and the cultural heritage education. My research problems are: 1. What kind of conceptions have class teacher about the elementary school's festival traditions? 2. Which overtones is relation with these conceptions? 3. What kind of conceptions have class teachers about the reasons of school festivals? The nature of this study was quantitative and qualitative survey research. All together 245 class teachers of elementary schools from Satakunta (n=118) and Helsinki (n=127) took part in survey which was gathered in the fall of 2012. I chose these two areas because of their difference in population, culture and environment. By gathering large sample from two different areas I tried to conservative extrapolate these responses to all class teachers. The material was analysed by statistical analysis methods as means and factor analysis and by using qualitative research basic ideas: categorising and formulating types. According to the results of this study the teachers perceived Christian based festival tradition as part of the cultural education of the school. Teachers also thought that the school festivals were great opportunity to get to know Finnish culture tradition. The culture tradition of other cultures was also seen very important part of the school festival. Teachers' experience was that pupil's religious diversity didn't make school festival tradition significantly problematic although it has impact to the staging of the school festivals. Teachers saw that most of the meanings of the festivals were engaged to the purpose of the festival and in to the celebration of the festival. Teachers from Satakunta felt school festivals a bit more important than teachers from Helsinki. However altogether teachers' conceptions were positive against the school festival traditions. It seems that based on this study celebration of the school festival isn't that problematic thing that public conversation sometimes implies. The school festival tradition definitely needs more research. One viewpoint for the future study could be which issues teachers estimate to include in the Finnish culture heritage, which transmitting is the one assignment of the school.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella luokanopettajien käsityksiä alakoulun juhlaperinteestä painottaen erityisesti kristillistä juhlaperinnettä. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä viimeisten vuosikymmenten yhteiskunnan moniarvoistuminen on herättänyt paljon keskustelua siitä, mitä juhlia koulussa tulisi viettää. Erityisesti keskustelun keskiössä ovat kristilliset juhlat ja juhlaperinteet. Koulun juhlia on tutkittu yllättävän vähän, joten tämä tutkimus pyrkii vastaamaan omalta osaltaan tähän lisätutkimuksen tarpeeseen. Tutkimukseni tarkastelee aihetta kasvatustieteen ja kulttuuriperintökasvatuksen näkökulmasta. Tarkat tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on alakoulun juhlaperinteestä? 2. Mitä yhteyksiä taustatekijöillä on näihin käsityksiin? 3. Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on koulun juhlien merkityksestä? Tutkimukseni oli luonteeltaan määrällinen ja laadullinen survey-tutkimus. Keräsin aineiston syksyllä 2012 kyselylomakkeella (N=245). Tutkimusjoukko muodostui satakuntalaisista (n=118) ja helsinkiläisistä (n=127) luokanopettajista. Valitsin nämä kaksi aluetta, koska ne ovat erilaisia väestöltään, kulttuuriltaan ja ympäristöltään. Tutkimusjoukon suurella määrällä kahdelta erilaiselta alueelta pyrin saamaan varovasti yleistettävää tietoa siitä, millaisia käsityksiä luokanopettajilla yleisesti koulun juhlaperinteestä on. Analysointiin käytin sekä tilastollisia menetelmiä, kuten keskiarvoja ja faktorianalyysiä sekä laadullisista menetelmistä sisällönanalyysiä. Tulosten perusteella opettajat pitivät kristillistä juhlaperinnettä osana koulun kulttuurikasvatusta, jota koulun tulisi edistää. Koulun juhlat nähtiin myös mahdollisuutena tutustua suomalaiseen kulttuuriperinteeseen. Opettajat pitivät kuitenkin tärkeänä myös muiden kulttuurien juhlien ja perinteiden esillä oloa koulun juhlissa. Oppilaiden uskonnollisella moninaisuudella nähtiin olevan vaikutusta koulun juhlien järjestämiseen, mutta sen ei koettu merkittävästä vaikeuttavan sitä. Juhlien merkitysten nähtiin koskevan pääsääntöisesti juhlien tehtävää sekä niiden viettämistä. Satakuntakuntalaiset opettajat suhtautuivat koulun juhlaperinteeseen hieman myönteisemmin kuin helsinkiläiset. Kaiken kaikkiaan opettajien suhtautuminen oli kuitenkin myönteisesti sävyttynyttä. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että koulun juhlien viettäminen ei ole aivan niin ongelmallista, mitä mielipidekirjoitukset antavat välillä ymmärtää. Koulun juhlaperinne kaipaa ehdottomasti lisätutkimusta. Yksi mahdollinen lähestymistapa olisi tarkastella, mitä opettajat käsittävät koulussa välitettävän suomalaisen juhlaperinteen sisältävän
Subject: school
festival
festival tradition
culture heritage
culture heritage education
koulu
juhla
juhlaperinne
kulttuuriperinne
kulttuuriperintö
kulttuuriperintökasvatus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
luokanop.pdf 2.624Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record