Rintaperillisen lakiosa ja laskennalliset lisäykset : lakiosan tarve ja oikeutus nyky-yhteiskunnassamme

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063015
Julkaisun nimi: Rintaperillisen lakiosa ja laskennalliset lisäykset : lakiosan tarve ja oikeutus nyky-yhteiskunnassamme
Tekijä: Lundell, Alexandra
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063015
http://hdl.handle.net/10138/42587
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Family and inheritance law
Perhe- ja jäämistöoikeus
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Tiivistelmä: Suomalaisella lakiosajärjestelmällä suojataan rintaperillisen oikeutta puoleen lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan laskettavasta perintöosan arvosta. Lakiosalla siis rajoitetaan perittävän oikeutta vapaasti määrätä koko omaisuudestaan testamentilla. Perintökaaren mukaisella lakiosalla ei ainoastaan rajoiteta perittävän testamenttausoikeutta, vaan sillä voidaan myös puuttua luovutuksiin, jotka perittävä on tehnyt eläessään rintaperillisen vahingoksi. Tällaiset luovutukset otetaan huomioon laskennallisina lisäyksinä lakiosaa laskettaessa. Kaikissa maissa, jotka ovat romaanis-germaanisen oikeuden vaikutuksen alaisia, on voimassa jonkinlainen lakiosajärjestelmä. Common law -maissa ei sen sijaan välttämättä tunneta mitään rintaperillistä suojaavaa lakiosajärjestelmää. Myös lakiosajärjestelmien sisältö vaihtelee maittain. Vaihtelua esiintyy esimerkiksi suhteellisen lakiosan suuruudessa ja siinä, minkälaiset perittävän tekemät elinaikaiset lahjoitukset voidaan laskennallisesti ottaa huomioon lakiosalaskelmassa. Lisäksi joissakin maissa lakiosaa on rajattu rahamääräisellä ylärajalla. Tässä tutkielmassa selvitetään suomalaiseen lakiosajärjestelmään kohdistuvia mahdollisia muutostarpeita ja lakiosajärjestelmän tarpeellisuutta ja oikeutusta Suomen tämän päivän yhteiskunnassa. Lakiosajärjestelmän poistaminen suomalaisesta perintöoikeusjärjestelmästä ei näyttäisi tällä hetkellä olevan ajankohtaista. Lakiosaoikeuden maltilliselle rajoittamiselle näyttäisi kuitenkin esiintyvän tarvetta, sillä suomalainen yhteiskunta on muuttunut monella tavalla lakiosajärjestelmän säätämisen jälkeen. Pisimmälle menevänä vaihtoehtona lakiosaoikeuden rajoittamiseksi olisi perittävän testamenttausvapauden lisääminen pienentämällä suuruudeltaan suhteellista lakiosaa. Laskennallisiin lisäyksiin kuuluvaa suosiolahjaa koskevaa sääntelyä on pidetty ongelmallisena ja se on antanut aihetta lukuisille oikeudenkäynneille. Maltillisimpana vaihtoehtoehtona lakiosajärjestelmän uudistamiseksi olisi ko. suosiolahjasäännöksen uudistaminen.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot