Rintaperillisen lakiosa ja laskennalliset lisäykset : lakiosan tarve ja oikeutus nyky-yhteiskunnassamme

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063015
Titel: Rintaperillisen lakiosa ja laskennalliset lisäykset : lakiosan tarve ja oikeutus nyky-yhteiskunnassamme
Författare: Lundell, Alexandra
Medarbetare: Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2014
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063015
http://hdl.handle.net/10138/42587
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Family and inheritance law
Perhe- ja jäämistöoikeus
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstrakt: Suomalaisella lakiosajärjestelmällä suojataan rintaperillisen oikeutta puoleen lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan laskettavasta perintöosan arvosta. Lakiosalla siis rajoitetaan perittävän oikeutta vapaasti määrätä koko omaisuudestaan testamentilla. Perintökaaren mukaisella lakiosalla ei ainoastaan rajoiteta perittävän testamenttausoikeutta, vaan sillä voidaan myös puuttua luovutuksiin, jotka perittävä on tehnyt eläessään rintaperillisen vahingoksi. Tällaiset luovutukset otetaan huomioon laskennallisina lisäyksinä lakiosaa laskettaessa. Kaikissa maissa, jotka ovat romaanis-germaanisen oikeuden vaikutuksen alaisia, on voimassa jonkinlainen lakiosajärjestelmä. Common law -maissa ei sen sijaan välttämättä tunneta mitään rintaperillistä suojaavaa lakiosajärjestelmää. Myös lakiosajärjestelmien sisältö vaihtelee maittain. Vaihtelua esiintyy esimerkiksi suhteellisen lakiosan suuruudessa ja siinä, minkälaiset perittävän tekemät elinaikaiset lahjoitukset voidaan laskennallisesti ottaa huomioon lakiosalaskelmassa. Lisäksi joissakin maissa lakiosaa on rajattu rahamääräisellä ylärajalla. Tässä tutkielmassa selvitetään suomalaiseen lakiosajärjestelmään kohdistuvia mahdollisia muutostarpeita ja lakiosajärjestelmän tarpeellisuutta ja oikeutusta Suomen tämän päivän yhteiskunnassa. Lakiosajärjestelmän poistaminen suomalaisesta perintöoikeusjärjestelmästä ei näyttäisi tällä hetkellä olevan ajankohtaista. Lakiosaoikeuden maltilliselle rajoittamiselle näyttäisi kuitenkin esiintyvän tarvetta, sillä suomalainen yhteiskunta on muuttunut monella tavalla lakiosajärjestelmän säätämisen jälkeen. Pisimmälle menevänä vaihtoehtona lakiosaoikeuden rajoittamiseksi olisi perittävän testamenttausvapauden lisääminen pienentämällä suuruudeltaan suhteellista lakiosaa. Laskennallisiin lisäyksiin kuuluvaa suosiolahjaa koskevaa sääntelyä on pidetty ongelmallisena ja se on antanut aihetta lukuisille oikeudenkäynneille. Maltillisimpana vaihtoehtoehtona lakiosajärjestelmän uudistamiseksi olisi ko. suosiolahjasäännöksen uudistaminen.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post