"Missä se raja menee" : Fokusryhmätutkimus opiskelijoiden käsityksistä plagioinnista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201401241274
Title: "Missä se raja menee" : Fokusryhmätutkimus opiskelijoiden käsityksistä plagioinnista
Author: Huttunen, Maija-Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201401241274
http://hdl.handle.net/10138/42618
Thesis level: master's thesis
Abstract: This Master's Thesis investigates the perceptions of students of educational sciences (general and adult education) concerning plagiarism. Previous studies regarding students' perceptions of plagiarism have shown that students' understandings of both plagiarism and the principles of academic writing are insufficient. This study aimed to identify different repertoires of speech the students used when talking about plagiarism, to examine how the repertoires of speech were constructed interactively, and to look into how the themes concerning students' perceptions of plagiarism recognized in a previous study (Confusion, Fear, Perceived sanctions, Perceived seriousness, Academic consequence and Resentment) were reproduced in the students' speech in this study. 19 students of educational sciences from the University of Helsinki took part in this study, from which 6 focus groups were formed. Focus group conversations were executed with the help of a facilitator introducing the topics of conversation, with the focus group members freely interchanging their thoughts and opinions about the topics. The conversations were analyzed discourse analytically while the previously recognised themes acted as a theoretical premise to an otherwise data led analysis. The various repertoires of speech the students used concerning plagiarism were interpreted in the context of an episode they were a part of. Different types of episodes formed four (4) themes: Confusion and its consequences, Understanding of why plagiarism occurs, Stance towards an act of plagiarism, and Disadvantageousness of plagiarism. The previously recognized themes were largely reproduced in this study. It is evident that students' understandings of both plagiarism and the principles of academic writing are insufficient. Numerous previous studies and this study indicate the need of developing both the instructions given concerning plagiarism and the teaching of the principles of academic writing.Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opiskelijoiden käsityksiä plagioinnista. Opiskelijoiden plagiointia koskevia käsityksiä kartoittaneet aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä plagioinnin-käsitteen että tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden ymmärtämiseen liittyy opiskelijoilla huomattavissa määrin epäselvyyksiä. Tutkimustehtävinä oli identifioida puhetapoja, joilla opiskelijat puhuvat plagioinnista, tutkia puhetapojen vuorovaikutteista rakentumista sekä selvittää, miten aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistettuja opiskelijoiden plagiointia koskeviin käsityksiin liittyviä teemoja (epäselvyys, pelko, käsitykset rangaistuksista, käsitykset vakavuudesta, akateemiset seuraukset ja halveksunta) tuotettiin puheessa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 19 kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opiskelijaa Helsingin yliopistosta, joista koostettiin 6 fokusryhmää. Fokusryhmäkeskustelut toteutettiin keskustelunvetäjän esittelemien teemojen kautta fokusryhmän keskustelun perustuessa opiskelijoiden keskinäiseen vapaamuotoiseen ajatusten ja mielipiteiden vaihtoon. Aineistoa analysoitiin diskurssianalyyttisesti aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistettujen teemojen toimiessa teoreettisena lähtökohtana muutoin aineistolähtöiselle analyysille. Opiskelijoiden puhetapoja koskien plagiointia tulkittiin sen kautta, miten puhetavat ilmenivät vuorovaikutteisesti laajemmissa puheenaiheissa (episodit). Erityyppiset episodit muodostivat neljä (4) teemaa, joiden kautta opiskelijoiden plagioinnista käyttämät puhetavat jäsennettiin: Epäselvyys ja sen seuraukset, Plagioinnin ilmenemisen ymmärtäminen, Plagiointiin suhtautuminen tekona ja Plagioinnin kannattamattomuus. Aikaisemmin tunnistettuja teemoja (kts. edellä) tuotettiin merkittävissä määrin tämän tutkimuksen puheaineistossa. Plagioinnin-käsitteen sekä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden ymmärtämiseen liittyy opiskelijoilla huomattavissa määrin epäselvyyksiä. Sekä aikaisemmat tutkimukset että tämä tutkimus osoittavat, että opetusta tieteellisestä kirjoittamisesta sekä ohjeistusta koskien plagiointia tulee kehittää opiskelijoiden kokeman epäselvyyden sekä sen lieveilmiöiden poistamiseksi ja vähentämiseksi.
Subject: focus group
plagiarism
discourse analysis
university students
fokusryhmä
plagiointi
diskurssianalyysi
yliopisto-opiskelijat
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
missaser.pdf 965.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record