Assosiaatiot alkutuotannon ympäristövaikutuksista ja niiden aiheuttajista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212157
Title: Assosiaatiot alkutuotannon ympäristövaikutuksista ja niiden aiheuttajista
Alternative title: Associations with the different environmental impacts of primary production and their causes
Author: Nikkonen, Henri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212157
http://hdl.handle.net/10138/42633
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (agroekologi)
Plant Production Science (Agroecology)
Kasvintuotantotieteet (agroekologia)
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia ympäristövaikutuksia muodostuu alkutuotannosta ja mitkä tekijät aiheuttavat niitä. Työ on osa ENREFOOD-projektia, jossa tarkastellaan elintarvikeketjun ympäristövastuuta. Aineistoa kerättiin tieteellisestä kirjallisuudesta sekä järjestämällä ryhmähaastattelu, jossa osallistujat koostuivat alkutuotannon asiantuntijoista. Asiantuntijoille esitettiin elinkaariarviossa käytettäviin ympäristövaikutusluokkiin perustuva luonnos alkutuotannon keskeisistä ympäristövaikutuksista ja niiden aiheuttajista. Valitut alkutuotannon keskeiset ympäristövaikutukset kohdistuivat ilmastonmuutokseen, happamoitumiseen, rehevöitymiseen, biodiversiteettiin, toksisuuteen ja ekotoksisuuteen sekä luonnonvaroihin. Asiantuntijoiden tuli muokata tätä luonnosta oman näkemyksensä mukaiseksi. Tulokset esitettiin vertailemalla tieteelliseen kirjallisuuteen perustunutta luonnosta ja asiantuntijoiden näkemystä. Lisäksi ympäristönvaikutusten aiheuttajina ilmenneitä käsitteitä pyrittiin hahmottamaan paremmin soveltamalla ympäristönsuojelu kehikkoa (YSK), jonka avulla voidaan tarkastella ympäristövaikutusten muodostumista kuvaavaa kausaaliketjua. Asiantuntijoiden muokkaama luonnos ei poikennut suuresti heille esitetystä. Pääympäristövaikutusluokkien nimiä muokattiin hieman, ja kokonaan uutena ympäristövaikutuksena muodostettiin maisemanmuutosta ja viihtyvyystekijöitä käsittelevä luokka. Ympäristövaikutusten aiheuttajat täydentyivät ja havaittiin, että käsitteet sijoittuivat tasoiltaan hyvin eri kohtiin ympäristövaikutuksen muodostumista kuvaavaa kausaaliketjua. Osa termeistä oli laajoja taustatekijöinä toimivia käsitteitä toisien liittyessä suoremmin maatilatason toimintaan ja siellä syntyviin päästöihin. Alkutuotannon ympäristövaikutusten määrä on valtava. Ympäristövaikutusten tarkastelusta saadaan hallitumpi rajaamalla käsiteltävät ympäristöteemat tarkemmin. Rajauksen lähtökohtana voidaan käyttää esimerkiksi elinkaariarvioiden päätepistemallinnuksissa käytettäviä ympäristönsuojelunkohteita. Nämä suojelunalueet voivat olla esimerkiksi ihmisten terveys, biodiversiteetti, käytettävissä olevat luonnonvarat tai luonnonympäristöt. Keskittymällä erikseen näihin suojelunalueisiin voidaan vähentää ympäristövaikutusten tarkastelun haasteelliseksi tekevää kausaliteettiongelmaa.The aim of this study is to observe what kind of environmental impacts are caused by agriculture and what kind of factors causes them. The study is part of ENREFOOD – project, which views the environmental responsibility of food chain. The data was collected from scientific literature and a group interview, where participants were representing experts from different areas of primary production. The experts were shown a draft of the main environmental impacts and their causes basing on life cycle assessment (LCA) impact classes. The chosen main environmental impacts were focusing on climate change, acidification, eutrophication, biodiversity, toxicity and eco-toxicity and natural resources. The experts were supposed to modify this draft in order to achieve their collective perspective. The results were presented as comparing the draft based on scientific literature and perspectives obtained from the experts. Moreover, the terms used when discussing about the causes of the environmental impacts were analysed applying environmental protection process (EPP) framework, which can be used to illustrate how an environmental change is formed. The perspective of experts did not differ much from the scientific literature based on the draft. The names of the main environmental impact classes were slightly modified and one new class was formed. The new class was called landscape change and recreational factors. The terms relating to the causes used by experts were representing different components in the EPP framework. A Part of the terms were more abstract background factors whereas some related direct on farm level action and its emissions. The amount of the environmental impacts of primary production is huge. By more precisely scoping of the chosen environmental themes can result more manageable overall view. For example, as a good starting point the protection areas applied in the end point modelling of the LCA can be recommended. These areas of protection can be, e.g., human health, biodiversity, natural resources and natural environments. Focusing on these areas of protection separately can reduce the causality problem, which makes environmental impact observation challenging.
Subject: LCA
environmental impact
environmental protection process
EPP
primary production
alkutuotanto
elinkaariarvio
ympäristönsuojelu kehikko
YSK
ympäristövaikutukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record