Urban Green Space and Physical Activity : Can urban green space advance health by encouraging physical activity?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272612
Title: Urban Green Space and Physical Activity : Can urban green space advance health by encouraging physical activity?
Author: Pasanen, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272612
http://hdl.handle.net/10138/42647
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Public Policy
Yhteiskuntapolitiikka
Samhällspolitik
Abstract: Nowadays there is a growing amount of empirical evidence stating that urban green areas provide health and wellbeing for people. However, there remain uncertainties concerning the processes through which people gain health from green space. Several processes might explain the health effect of urban green space, one possibility being the encouragement of physical activity. Various studies support the statement that urban green space increases physical activity, but there are also studies which question these results. Using a representative dataset from 2079 Finnish respondents aged 15 or over, this study aims to research further the controversial relation between urban green space and physical activity of people. With binary logistic regression analyses, this study explores whether urban green space has an effect on total physical activity or on non-recreational physical activity, meaning walking and cycling for transportation purposes. Analyses are controlled with variables measuring population density of a neighborhood, condition of walking and cycling lanes and respondents’ age, gender and level of education. The main result emerging from the analyses of this study is that, contrary to expectations, urban green space seems to increase the likelihood of insufficient physical activity. This trend was particularly visible when non-recreational physical activity was measured. But when controlled with population density, the effect of urban green space on physical activity is reversed, and it seems that urban green space increases the likelihood of particularly sufficient non-recreational physical activity. The findings of this study provide support for the argument that urban green space can encourage especially non-recreational physical activity in the neighborhoods with sufficient population density.Laajeneva joukko tutkimuksia osoittaa että kaupunkiviheralueet voivat vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kuitenkin ne prosessit joiden kautta kaupunkiviheralueet tuottavat parempaa terveyttä ovat edelleen epäselviä. Useat tekijät voivat vaikuttaa kaupunkiviheralueiden ja paremman terveyden välisen yhteyden taustalla, joista yksi aiemmin tutkittu on kaupunkiviheralueiden taipumus lisätä ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Useat tutkimukset tukevat väitettä että kaupunkiviheralueet lisäävät ihmisten fyysistä aktiivisuutta ja siten parantavat terveyttä, mutta tutkimukset ovat osoittaneet myös vastakkaisia tuloksia. Tämän tutkielman tavoitteena on suomalaisen kvantitatiivisen aineiston avulla tuottaa lisää tutkimustietoa kaupunkiviheralueiden yhteydestä ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen. Käyttämällä logistista regressioanalyysia, tutkielma analysoi kaupunkiviheralueiden vaikutusta ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen mitaten sitä kahdella indikaattorilla, liikunnan kokonaismäärällä sekä pelkän hyötyliikunnan määrällä. Hyötyliikunnalla tutkielmassa tarkoitetaan kävelyä tai pyöräilyä työ- tai asiointimatkoilla. Tämän tutkielman käyttämä edustava kyselyaineisto koostuu 2079 suomalaisesta vastaajasta, iältään 15 tai yli. Tutkielman analyyseissa vakioidaan asuinalueen väestöntiheyden, kävely- ja pyöräteiden laadun sekä vastaajan iän, sukupuolen ja koulutusaseman vaikutus. Tutkielman päätulos on, odotusten vastaisesti, että yleisesti ottaen kaupunkiviheralueet näyttävät lisäävän todennäköisyyttä riittämättömään fyysiseen aktiivisuuteen. Tämä havainto on erityisen näkyvä käytettäessä indikaattorina pelkkää hyötyliikunnan määrää. Kuitenkin, kun analyyseissa vakioidaan väestöntiheyden vaikutus, kaupunkiviheralueiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen näyttää kääntyvän jopa päinvastaiseksi ja kaupunkiviheralueet näyttävät lisäävän ihmisten fyysistä aktiivisuutta, erityisesti hyötyliikunnan määrää. Tutkielman tulokset tarjoavat tukea väitteelle että kaupunkiviheralueet voivat kannustaa etenkin hyötyliikuntaan riittävän tiheästi asutuilla asuinalueilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thesis_urbangreen.pdf 693.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record