Muusiikin alan tekijänoikeussopimusten kohtuullisuus : erityisesimerkkinä levytyssopimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063041
Title: Muusiikin alan tekijänoikeussopimusten kohtuullisuus : erityisesimerkkinä levytyssopimus
Author: Löfström, Saila
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063041
http://hdl.handle.net/10138/42703
Thesis level: master's thesis
Discipline: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan musiikin alan tekijänoikeussopimusten kohtuullisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on tutkielman kirjoitushetkellä valmisteilla tekijänoikeuslain muutospaketti, johon kuuluu muun muassa kohtuullista korvausta koskevien säännösten säätäminen. Valmistelu perustuu 22.6.2011 annetuun hallitusohjelmakirjaukseen, jonka mukaan tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta. Tutkielmassa pyritään hahmottamaan, mikä tekijänoikeussopimusten kohtuullisuuteen vaikuttaa, miten kohtuullisuuden taso voidaan pyrkiä määrittelemään, miten mahdolliseen kohtuuttomuuteen voidaan puuttua ja miten hallitusohjelmaan merkitty kirjaus voitaisiin toteuttaa. Tutkielman erityisenä tarkastelukohteena on esittävän taiteilijan ja äänitallenteen tuottajana toimivan levy-yhtiön välinen perinteinen levytyssopimus. Tutkielman näkökulma on objektiivinen ja molempien sopijapuolten näkökantoja huomioiva. Tutkielma on jaettu seuraaviin asiakokonaisuuksiin, joiden on erityisesti havaittu vaikuttavan levytyssopimusten kohtuullisuuteen: 1. Oikeuksien siirtäminen. Mitä oikeuksia äänitteen levytysprosessissa syntyy ja kuinka tekijänoikeuslaki sääntelee levytyssopimuksella tehtävää oikeuksien luovutusta? 2. Kohtuusperiaate ja sopimustasapaino. Miten yleiset sopimusoikeudelliset oikeusperiaatteet vaikuttavat sopimusosapuolten neuvotteluasemiin, sopimuksen sisältämien oikeuksien ja velvollisuuksien jakautumiseen ja siten sopimustasapainoon? Miten heikompaa sopimusosapuolta on lainsäädännössä suojattu? 3. Kohtuuttomuus ja sovittelu. Miten mahdolliset kohtuuttomat sopimusehdot voidaan tunnistaa ja miten niihin voidaan puuttua? Onko kohtuullisuuden tasoa mahdollista määritellä aikaisempien oikeustapausten perusteella? 4. Kohtuullisuussäännökset ja sopimuskäytännöt. Miten luovan alan sopimuskäytäntöihin on pyritty puuttumaan kotimaisin ja ulkomaisin lainsäädäntöhankkein. Miten musiikin alan sopimusten niputtaminen yhteen voi vaikuttaa levytyssopimuksen kohtuullisuuteen? Tutkielman metodi on lainopillinen. Tutkielman keskiössä on tekijänoikeuslaki, sitä koskeva lainvalmisteluaineisto sekä oikeuskirjallisuus, erityisesti tekijänoikeuksien siirtymistä koskevien TekijäL 3 luvun sekä esittävän taiteilijan ja äänitallenteen tuottajan suojaa koskevan TekijäL 5 luvun säännösten osalta. Tutkielmassa tarkastellaan kohtuullisia korvauksia koskevia suomalaisten sekä muiden eurooppalaisten tekijänoikeuslakien säännöksiä ja muutoshankkeita erityisesti Ruotsin ja Saksan osalta. Tutkielmassa tarkastellaan myös, miten heikompaa sopijapuolta on suojattu kohtuullisuussääntelyllä työsopimuslaissa, kuluttajansuojalaissa ja elinkeinonharjoittajien välisen sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa. Tutkielmassa käydään läpi tekijänoikeussopimusten kohtuullisuutta koskevaa oikeuskäytäntöä ja tarkastellaan musiikkisopimusten sopimusehtoja havainnollistavana esimerkkinä The Voice Kids -laulukilpailun sopimuskokonaisuutta. Tarkastelun tuloksena tutkielmassa todetaan, että sopimuksen ulkoiset seikat, kuten musiikkialalle tyypilliset sopijapuolten epätasavertaiset neuvotteluasemat, vaikuttavat levytyssopimuksen sisältöön ja saattavat johtaa sopimusehtoihin, joissa sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa. Tutkielmassa tekijänoikeuslakiin ehdotetaan säädettäväksi dispositiivinen kohtuullisuussäännös sekä nimenomainen tekijänoikeussopimuksia koskeva sovittelusäännös, jolla heikomman sopijapuolen kynnystä sovitteluun vetoamiseksi voitaisiin alentaa. Tämän lisäksi esittäviä taiteilijoita ja äänitallenteen tuottajia edustavia järjestöjä kehotetaan sopimaan mallilevytyssopimuksista, joiden avulla kohtuullisuuden tasoa voidaan myös tarkentaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record