Oppimiskäsitykset osana opetus-opiskelu-oppimisprosessia : Tapaustutkimus oppimiskäsityksistä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisten linjausten luonnoksen oppimiskäsitysluvussa ja opetuksen järjestäjien palautteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201402101414
Title: Oppimiskäsitykset osana opetus-opiskelu-oppimisprosessia : Tapaustutkimus oppimiskäsityksistä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisten linjausten luonnoksen oppimiskäsitysluvussa ja opetuksen järjestäjien palautteissa
Author: Pruuki, Iris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201402101414
http://hdl.handle.net/10138/42774
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. This thesis was made in cooperation with the Finnish National Board of Education (FNBE). The thesis aims to reply to the need for indepth information on the chapter of the concepts of learning in the outline of the general guidelines of the Finnish national core curriculum 2014 (POPS). Different concepts of learning have a significant effect on the everyday work of teachers. Therefore it is essential how the concepts of learning are presented in the core curriculum, which guides the teachers work. This study examined on which concepts of learning the POPS 2014 outline chapter of the concepts of learning is actually based on. In addition, this study discovered where education providers thought the above mentioned chapter had succeeded and where they considered it to be in need of improvement. The study is based on the literature of both didaktik and different concepts of learning. This way it is possible to stimulate discussion on the meaning of the concepts of learning in the everyday teaching-studying-learning process. Methods. The research data of this qualitative case study consists of the chapter of the concepts of learning in the outline of the general guidelines of the POPS 2014. The other part of the data consists of the feedback, given by 65 providers of education, on the above mentioned chapter. The feedback was gathered at the end of the year 2012 by the FNBE. The concepts of behavioristic, social, humanistic and constructivist learning were sought through theory-based content analysis from the chapter, which was subsequently grouped into themes. These themes were used in the analysis of the open-ended answers, which were given by the providers of education. Results and conclusions. The POPS 2014 outline chapter of the concepts of learning was found to be in part both constructivist (individual and social) and humanistic. The outline represents a learner-centered view, where the student's metacognitive skills, different learning strategies and the meaning of interaction play an important role in learning. The education providers saw success in the chapter's views of the active student and the meaning of interaction as well as social learning in the learning process. Need for improvement was seen in clarifying concepts (e.g. interaction, learning to learn, learning strategies) as well as the roles of the teacher, student and teaching. When developing the curriculum it is recommended to note the unclear concepts, the social learning theory and the theory of didaktik - what are the teacher's and student's roles in the teaching-studying-learning process?Tavoitteet. Tutkimuksen avulla pyritään vastaamaan Opetushallituksen tarpeeseen saada syvällisempää informaatiota vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS) yleisten linjausten luonnoksen oppimiskäsitysluvusta. Oppimiskäsitykset vaikuttavat opettajien käytännön toimintaan, minkä vuoksi ei ole samantekevää, miten opettajien työtä ohjaavassa opetussuunnitelmassa tuodaan oppimiskäsitys ilmi. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin oppimiskäsityksiin POPS 2014 oppimiskäsitysluku perustuu. Lisäksi selvitettiin, miten opetuksen järjestäjät näkivät oppimiskäsitysluvun onnistuneen, ja missä kohdin siinä oli heidän mielestään vielä kehitettävää. Tutkimuksessa paneudutaan niin oppimiskäsityksiin kuin didaktiikkaan liittyvään teoriakirjallisuuteen, jotta on mahdollista tuoda keskusteluun, mitä oppimiskäsitykset voivat tarkoittaa käytännön opetus-opiskelu-oppimisprosessissa. Menetelmät. Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tutkimusaineisto koostui POPS 2014 yleisten linjausten luonnoksen oppimiskäsitysluvusta sekä kyseisestä luvusta annetuista opetuksen järjestäjien avoimista palautevastauksista, jotka Opetushallitus keräsi vuoden 2012 loppupuolella. Teorialähtöisellä sisällönanalyysilla etsittiin oppimiskäsitysluvusta behavioristisia, sosiaalisia, humanistisia sekä konstruktivistisia oppimiskäsityksiä, minkä jälkeen sisältö ryhmiteltiin lukua kuvaaviksi teemoiksi. Palautteiden analyysissa käytiin kokonaisuutena läpi 65 opetuksen järjestäjän palautteet kyseisiä teemoja hyväksi käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. POPS 2014 oppimiskäsitysluku oli oppimiskäsityksiltään enimmäkseen konstruktivistinen (yksilö- ja sosiaalinen) sekä humanistinen. Luku edustaa oppilaspainotteista opetussuunnitelma-ajattelua, missä metakognitiiviset taidot, oppimisen strategiat sekä vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa korostuvat. Opetuksen järjestäjät pitivät ansiokkaina luvun näkemyksiä aktiivisesta oppilaasta sekä vuorovaikutuksen ja sosiaalisen ympäristön merkityksistä oppimiselle. Kehittämistä nähtiin käsitteiden (mm. vuorovaikutus, oppimaan oppiminen ja oppimisstrategiat) sekä opettajan, oppilaan ja opetuksen roolien selventämisessä. Kehittämistyössä voidaan kiinnittää huomiota vielä keskeisiin käsitteisiin sekä sosiaalisen, kenties myös mallioppimisen, ja didaktisen teorian tarjoamiin näkökulmiin. Mikä on opettajan ja oppilaan työnkuva opetus-opiskelu-oppimisprosessissa?
Subject: Finnish basic education
curriculum reform
concepts of learning
teaching-studying-learning process
suomalainen perusopetus
opetussuunnitelmauudistus
oppimiskäsitys
opetus-opiskelu-oppimisprosessi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
oppimisk.pdf 2.038Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record