Internetsivujen palvelun laatu käyttäjien arvioimana : tapaustutkimus Valio Oy:n teollisuusmyynnin internetsivut

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212164
Title: Internetsivujen palvelun laatu käyttäjien arvioimana : tapaustutkimus Valio Oy:n teollisuusmyynnin internetsivut
Author: Kosunen, Anna-Kaija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212164
http://hdl.handle.net/10138/42888
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tämän tutkimuksen aiheena on tutkia internetsivujen palvelun laatua käyttäjien arvioimana. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena business-to-business-asiakkaat kokevat raaka-ainetoimittajan internetsivuston palvelun laadun.Tutkimuksessa kartoitaan käyttäjien kokemuksia, odotuksia sekä tarpeita sivustoon liittyen. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Case-yritys ja työn toimeksiantaja on Valio Oy:n teollisuusmyynti. Aineiston keruumenetelmänä käytettiin yksilöhaastatteluina toteutettuja teemahaastatteluja. Haastattelun teemojen lähtökohtana olivat aiemmat sähköisen palvelun laatua koskevat tutkimukset ja niissä käytetyt laatu-ulottuvuudet. Haastattelun teemat olivat sivuston tietosisältö, sivuston toiminnalliset ominaisuudet, sivuston vuorovaikutteisuus, sivuston käytettävyys sekä sivuston ulkoasu. Lisäksi selvitettiin haastateltujen henkilöiden internetin ja Valio Oy:n teollisuusmyynnin internetsivuston käyttötottumuksia ja raaka-ainetoimittajien sivuja koskevia odotuksia. Aineiston keräämiseksi haastateltiin kaiken kaikkiaan yhdeksän Valio Oy:n teollisuusmyynnin internetsivuille rekisteröitynyttä käyttäjää. Sivuston käyttäjät ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä sivuston palvelun laatuun. Tutkimuksessa haastatelluille henkilöille on tärkeää etenkin sivuston käytön tehokkuus sekä sivuston informatiivisuus. Sivuston tietosisältöä pidetään kattavana, mutta osa harvemmin käytetystä tiedosta koetaan hieman vaikeana löytää. Muutoin sivuston käytettävyys koetaan hyväksi. Sivuston vuorovaikutteisia ominaisuuksia ei juurikaa käytetä ja toiminnallisista ominaisuuksista käytetään etupäässä hakutoimintoja. Hakutoimintoja pidetään tärkeinä ja niiden toimintaan ollaan tyytyväisiä. Myös sivuston ulkoasu miellyttää haastateltuja henkilöitä. Tutkimuksella saatiin vastaukset asetettuihin tutkimusongelmiin. Tutkimuksella pystyttiin lisäämään sivuston käyttäjien ja heidän tarpeidensa tuntemusta, joka on edellytys sivuston palvelun laadun parantamiselle. Koska sivuston käyttämisen tehokkuus on tärkeää, on suositeltavaa panostaa etenkin sivuston tietosisällön selkeään järjestämiseen sekä hakutoimintojen toimivuuteen. Myös sivuston tietosisällön persoinointi voi lisätä sivuston käyttämisen tehokkuutta. Tulosten tarkastelussa on syytä huomioida haastateltujen henkilöiden rajallinen määrä. Jatkotutkimuksena hyödyllistä voisikin olla tutkia Valio Oy:n teollisuusmyynnin sivuston käyttäjien kokemaa palvelun laatua kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä.
Subject: business-to-business
palvelun laatu
sähköisen palvelun laatu
sähköinen palvelu
internetsivut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record