Economic valuation of ecosystem services of the Gulf of Finland : a pilot study with the choice experiment method

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212167
Title: Economic valuation of ecosystem services of the Gulf of Finland : a pilot study with the choice experiment method
Author: Salojärvi, Joona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212167
http://hdl.handle.net/10138/42948
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
Ympäristöekonomia
Abstract: The objective of this study is to assess the willingness to pay of the Finnish public for improvements in the ecological status of the Gulf of Finland using the choice experiment method (CE). The change in the status of the environment is described with four attributes that contribute to the provision of ecosystem services in the Baltic Sea: (1) the populations of key species (including species of mammals, birds, fish, invertebrates and plants), (2) the visibility of the key species, (3) the intensity and duration of algal blooms, and (4) possibilities for recreational fishing. The study considers moderate and substantial improvement scenarios resulting from a range of management measures proposed under the marine strategy framework directive (MSFD), and estimates the accruing benefits with multinomial logit and random parameters logit models. The results of the study show that significant benefits could occur for the Finns if improvements in the environmental status of the Gulf of Finland are achieved. Reduction in algal blooms was found to be most important to the respondents followed closely by improvements in the populations of key species. The third most important attribute was the recreational fishing possibilities, while significantly smaller willingness to pay values was estimated on the visibility of key species. This thesis is conducted within the European Union funded ODEMM project. The overall aim of the project is to develop management options and operational procedures to help in achieving the objectives of the MSFD and implementing ecosystem based marine management.Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida suomalaisten maksuhalukkuutta Suomenlahden ekologisen tilan parantamiseksi valintakoemenetelmän (choice experiment, CE) avulla. Ympäristön tilan muutoksen kuvaamiseen käytetään neljää attribuuttia, jotka osaltaan vaikuttavat ekosysteemipalveluiden tarjontaan Itämerellä: (1) eläin- ja kasvilajien kantojen koko (sisältäen nisäkkäitä, lintuja, kaloja, selkärangattomia sekä kasveja), (2) eläin- ja kasvilajien näkyvyys, (3) leväkukintojen voimakkuus ja kesto (4) sekä vapaa-ajan kalastusmahdollisuudet. Tutkimuksessa tarkastellaan kohtalaiseen ja suureen ympäristön tilan parannukseen johtavia skenaarioita, jotka ovat seurausta meristrategiadirektiivin (MSD) nojalla ehdotetuista toimenpiteistä, ja arvioidaan saavutettuja hyötyjä multinomial logit ja random parameters logit -mallien avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaiset voisivat kokea merkittäviä hyötyjä, mikäli parannuksia Suomenlahden ympäristön tilassa saavutetaan. Vähennykset leväkukintojen määrässä osoittautuivat vastaajille tärkeimmiksi, ja lähes yhtä tärkeinä koettiin parannukset eläin- ja kasvilajien kantojen koossa. Kolmanneksi tärkein attribuutti oli vapaa-ajan kalastusmahdollisuudet, kun taas huomattavasti pienempiä maksuhalukkuus-arvoja estimoitiin eläin- ja kasvilajien näkyvyydelle. Pro-gradu työ on toteutettu osana Euroopan unionin rahoittamaa ODEMM-hanketta. Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää toimenpidevaihtoehtoja ja toimivia menettelytapoja MSD:n tavoitteiden saavuttamisen sekä ekosysteemilähtöisen merenhoidon toimeenpanemisen avustamiseksi.
Subject: choice experiment
ecosystem services
Gulf of Finland
valintakoemenetelmä
ekosysteemipalvelut
Suomenlahti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Master's thesis_Joona Salojarvi_Final.pdf 3.118Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record