Putkilahti-Ruskeanperän Natura 2000 -alueen hoitosuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42978

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ESAra_3_2007.pdf 1.520Mb PDF View/Open
Title: Putkilahti-Ruskeanperän Natura 2000 -alueen hoitosuunnitelma
Author: Leka, Jarkko; Ustinov, Arto; Puhakainen, Lauri; Niiranen, Mervi
Publisher: Etelä-Savon ympäristökeskus
Date: 2007-12-01
Language: fi
Belongs to series: ESAra 3/2007
ISBN: 978-952-11-2774-8
ISSN: 1796-184X
URI: http://hdl.handle.net/10138/42978
Abstract: Etelä-Savon keskiosassa Rantasalmella sijaitseva Putkilahti-Ruskeanperä on luonnonarvoiltaan merkittävä järvi- ja kosteikkokokonaisuus. Putkilahti-Ruskeanperä on valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa kansainvälisesti arvokkaana kohteena ja järven ympärillä olevat laajat suoalueet kuuluvat soidensuojelun perusohjelmaan. Alueella on myös tunnustettu olevan kansainvälistä merkitystä, koska Rantasalmen lintuvedet kuuluvat Suomen Ramsar-alueisiin. Putkilahti-Ruskeanperä kuuluu Natura 2000 -verkostoon sekä lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena että luontodirektiivin tarkoittamana SCI-alueena. Putkilahti-Ruskeanperä on mataluutensa ja rehevyytensä puolesta tyypillinen lintuvesi. Tietyin osin järveä uhkaa ruovikoitumisen ja umpeenkasvun aiheuttama luonnonsuojeluarvon ja linnustollisen merkityksen heikentyminen. Alueen hoito toteutetaan niitoin ja rakentamalla pohjapato Puikonkoskeen, jolle haetaan vesioikeudellista lupaa vuonna 2007. Niitot toteutetaan vuosina 2007-2009 ja niitot kohdistuvat Putkilahden pohjoisosan järviruovikoihin. Niitettävien alueiden pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Pohjapadon rakentamisella nostetaan Putkilahti-Ruskeanperän alivedenkorkeutta 20-30 cm. Alivedenkorkeuden nostolla tavoitellaan umpeenkasvun hidastumista heikentämällä matalien alueiden ruovikoitumista ja saraluhtien levittäytymistä avovettä kohti. Avoimien rantojen lisääntyminen parantaisi monien vesilintujen ja kahlaajien tilannetta. Toisaalta alivedenkorkeuden nostaminen hidastanee ranta-alueiden ja avosoiden pensoittumista ja puustottumista. Hoitotoimien vaikuttavuutta arvioidaan linnustoseurantojen, kasvillisuusselvityksen ja vedenlaadun seurannan avulla vertaamalla hoidon jälkeistä tilannetta hoitoa edeltäneeseen tilanteeseen.
Subject (ysa): Natura 2000


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record