Putkilahti-Ruskeanperän Natura 2000 -alueen hoitosuunnitelma

Show simple item record

dc.contributor.author Leka, Jarkko
dc.contributor.author Ustinov, Arto
dc.contributor.author Puhakainen, Lauri
dc.contributor.author Niiranen, Mervi
dc.date.accessioned 2014-03-03T13:45:04Z
dc.date.available 2014-03-03T13:45:04Z
dc.date.issued 2007-12-01
dc.identifier.isbn 978-952-11-2774-8 fi
dc.identifier.issn 1796-184X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42978
dc.description.abstract Etelä-Savon keskiosassa Rantasalmella sijaitseva Putkilahti-Ruskeanperä on luonnonarvoiltaan merkittävä järvi- ja kosteikkokokonaisuus. Putkilahti-Ruskeanperä on valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa kansainvälisesti arvokkaana kohteena ja järven ympärillä olevat laajat suoalueet kuuluvat soidensuojelun perusohjelmaan. Alueella on myös tunnustettu olevan kansainvälistä merkitystä, koska Rantasalmen lintuvedet kuuluvat Suomen Ramsar-alueisiin. Putkilahti-Ruskeanperä kuuluu Natura 2000 -verkostoon sekä lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena että luontodirektiivin tarkoittamana SCI-alueena. Putkilahti-Ruskeanperä on mataluutensa ja rehevyytensä puolesta tyypillinen lintuvesi. Tietyin osin järveä uhkaa ruovikoitumisen ja umpeenkasvun aiheuttama luonnonsuojeluarvon ja linnustollisen merkityksen heikentyminen. Alueen hoito toteutetaan niitoin ja rakentamalla pohjapato Puikonkoskeen, jolle haetaan vesioikeudellista lupaa vuonna 2007. Niitot toteutetaan vuosina 2007-2009 ja niitot kohdistuvat Putkilahden pohjoisosan järviruovikoihin. Niitettävien alueiden pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Pohjapadon rakentamisella nostetaan Putkilahti-Ruskeanperän alivedenkorkeutta 20-30 cm. Alivedenkorkeuden nostolla tavoitellaan umpeenkasvun hidastumista heikentämällä matalien alueiden ruovikoitumista ja saraluhtien levittäytymistä avovettä kohti. Avoimien rantojen lisääntyminen parantaisi monien vesilintujen ja kahlaajien tilannetta. Toisaalta alivedenkorkeuden nostaminen hidastanee ranta-alueiden ja avosoiden pensoittumista ja puustottumista. Hoitotoimien vaikuttavuutta arvioidaan linnustoseurantojen, kasvillisuusselvityksen ja vedenlaadun seurannan avulla vertaamalla hoidon jälkeistä tilannetta hoitoa edeltäneeseen tilanteeseen. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Etelä-Savon ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries ESAra 3/2007 fi
dc.title Putkilahti-Ruskeanperän Natura 2000 -alueen hoitosuunnitelma fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa Natura 2000 fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ESAra_3_2007.pdf 1.520Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record