Esiintyminen puheviestinnän ilmiönä ja käsitteenä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014030718661
Title: Esiintyminen puheviestinnän ilmiönä ja käsitteenä
Author: Smeds, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014030718661
http://hdl.handle.net/10138/43047
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this research is to study the Finnish concept of esiintyminen (appearance, presenting, performance; in Speech Communication: public speaking) in the field of Speech Communication in Finland.The subjects of experiment are the concept of esiintyminen in the literature of Speech Communication and Performance Studies (the concept of performance), and the conceptions of Finnish presentation skills educators. The purpose of this study is to expose the perspectives form which esiintyminen is presented and understood in the discipline and the field of Speech Communication, and to bring forward new aspects for the theoretical examination of esiintyminen. In the Finnish research of Speech Communication esiintyminen has not been studied from a conceptual point of view before. Methodologically the study consists of a literature review and phenomenographic interviews. In the literature review the Finnish research literature on esiintyminen in the discipline of Speech Communication and the literature of Performance Studies were examined. For the empirical data, seven Finnish presentation skills educations from the field of communication were interviewed in 2012. The empirical data was analysed phenomenographically. Based on the literature review esiintyminen is defined and explored as public speaking in the Finnish literature of Speech Communication. The concept can still be explored from a broader perspective from the standpoint of Performance Studies literature. In Performance Studies esiintyminen (performance, performing) is defined for instance as a way to explore all human behavior. The phenomenographic out come space consists of three main categories: the actualization of esiintyminen, the normative nature of esiintyminen and the indefinable nature of esiintyminen. Among the interviewees Esiintyminen was seen as a part of everyday life instead of actualising only in public speaking situations. Some normative characters were related to esiintyminen, such as the quality of esiintyminen and evaluation. Esiintyminen was considered hard to define, and the interviewees emphasized their subjective points of view while defining esiintyminen. As a conclusion this study presents that a broader and a narrower view of esiintyminen can be distinguished in the field of Speech Communication in Finland. This study suggests the normative nature of communication as one possible way to define the actualization of esiintyminen from a broader perspective.Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella esiintymistä käsitteenä ja ilmiönä puheviestinnän tieteenalalla. Tutkimuksen kohteena ovat esiintymisen käsitteen ilmeneminen puheviestinnän tieteellisessä kirjallisuudessa ja esitystutkimuksen (Performance Studies) kirjallisuudessa sekä viestinnän alan esiintymiskouluttajien käsitykset esiintymisestä. Tavoitteena on luoda kirjallisuuteen sekä kouluttajien käsityksiin pohjaten tulkinta esiintymisen tarkastelusta käsitteenä ja ilmiönä puheviestinnän alalla sekä nostaa esiin lähtökohtia esiintymisen teoreettiseen tarkasteluun. Esiintymistä ei ole aiemmin tutkittu käsitteellisistä lähtökohdista suomalaisessa puheviestinnässä, vaan esiintymisen tutkimuksessa painottuu vahvasti empiirinen viitekehys. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena sekä fenomenografisena syvähaastattelututkimuksena. Kirjallisuuskatsauksen materiaalina käytettiin puheviestinnän tieteenalan sekä esitystutkimuksen kirjallisuutta. Haastattelututkimuksen aineisto koostuu seitsemän suomalaisen viestinnän alan esiintymiskouluttajan fenomenografisista syvähaastatteluista, jotka toteutettiin vuoden 2012 aikana. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti fenomenografista analyysimenetelmää soveltaen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella esiintyminen määritellään suomalaisessa puheviestinnän tieteenalan kirjallisuudessa yleisölle puhumisena joko kasvokkain tai teknologiavälitteisesti. Esiintymisen piirteet, esiintymistilanteet sekä esiintymistaidot on määritelty yleisöpuheesta käsin. Esitystutkimuksen kirjallisuus tarjoaa pohdintaa esiintymisestä yleisöpuhetta laajempana käsitteenä. Esitystutkimuksessa esiintyminen (performance) on määritelty muun muassa kaikkena ihmisten välisenä viestintänä sekä kaiken inhimillisen käyttäytymisen tarkastelutapana. Esiintymiskouluttajien käsitysten fenomenografisen analyysin tuloksena syntyivät kuvauskategoriat esiintymisen toteutuminen, esiintymisen normatiivinen luonne sekä esiintymisen määrittelemätön luonne. Esiintyminen nähtiin jokapäiväisenä ilmiönä, jonka toteutumisen rajaaminen vain tiettyihin esiintymistilanteisiin nähtiin vaikeana. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että esiintymisen hahmottamisessa puheviestinnän alalla on erotettavissa laaja ja suppea näkökulma. Suppea näkökulma on ominainen puheviestinnän tieteenalalle, ja laaja näkökulma kuvastaa kouluttajien käsityksiä esiintymisestä ilmiönä ja käsitteenä. Laajan näkökulman mukaisen esiintymisen hahmottamisen yhdeksi määrittäväksi piirteeksi johtopäätöksissä ehdotetaan viestinnän normatiivisuutta.
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
esiintym.pdf 1.302Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record