Yksilö oman elämänsä yrittäjänä? : uusliberalistista hallintaa ja sisäisen yrittäjyyden diskursseja yrittäjyyskasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014030715925
Title: Yksilö oman elämänsä yrittäjänä? : uusliberalistista hallintaa ja sisäisen yrittäjyyden diskursseja yrittäjyyskasvatuksessa
Author: Roine, Nelli
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014030715925
http://hdl.handle.net/10138/43051
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Neoliberal educational policy forms the context of this study and is approached from a governance point of view. The study is based on the interest of the aim of the schooling system to raise individuals in the spirit of entrepreneurship. The starting point for this study was the notice that according to the neoliberal education policy, the school should provide enterprising and entrepreneurial abilities for all. The neoliberal governance is viewed discursively and the aim of the study is to critically explore the ethos of the enterprising self in the current neoliberal educational thought. The study also explores the effects and results of the entrepreneurial and neoliberal governance. The data consists of interviews by nine primary school teachers who have attended the MyCity (Yrityskylä in Finnish) learning environment. The data is analysed in discourse analytical view. The concept of discourse is understood as a political, institutional, and social construct. Therefore essential and interesting in this study's point of view is how the discourses are produced and controlled and what are their social consequences. The study's results showed that the teachers encounter entrepreneurship education as ambiguous, multiform and relatively new phenomenon. The goals of the entrepreneurship education were overlapped with characterizations of student's capabilities and attitudes in the teacher's talk. The entrepreneurial spirit was described through student's individual capabilities and features, such as independent initiative, briskness, invention and energy. The neoliberal governance in the viewpoint of the entrepreneurial spirit was found to contain individualization and moral obligations. The entrepreneurial governance includes the promise of improving the society but also transfers the responsibilities of the social problems to the individual himself.Tutkimuksen lähtökohtana oli kiinnostus koulutukselle asetettuun tavoitteeseen edistää yrittäjyyttä ja kasvattaa kansalaisista yrittäjämäisiä yksilöitä. Tätä tavoitetta tarkastellaan tutkimuksessa uusliberalistisen koulutuspolitiikan näkökulmasta uusliberalistisena rakennelmana suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tutkimuksessa tarkastellaan uusliberalistista koulutuspolitiikkaa hallinnan teorian viitekehyksessä, jossa uusliberalismia ei nähdä niinkään poliittisena ideologiana, vaan jälkimoderneille yhteiskunnille ominaisena vallan harjoittamisen tapana, jossa yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymistä ja toimintaa pyritään ohjailemaan tiettyjen poliittisten intressien suunnassa. Tutkimuksessa selvitetään millaiseksi yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisyyden diskurssit rakentuvat opettajien puheessa sekä mitä yrittäjyyskasvatuksellisella hallinnalla pyritään tuottamaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla yhdeksää Yrityskylä-opintokokonaisuuteen osallistunutta helsinkiläisen alakoulun opettajaa. Haastatteluaineisto analysoitiin diskurssianalyysin sovelluksella. Tutkimuksen näkökulmasta diskursseissa on kyse siitä, miten ne toimivat, miten niitä tuotetaan ja hallitaan, mitkä ovat niiden sosiaaliset seuraukset ja miten sosiaalinen todellisuus rakentuu. Näin ollen diskurssi ei tässä tutkimuksessa tarkoita vain puhetta, kieltä tai tekstiä, vaan sääntöjen, uskomusten, ehtojen ja kategorioiden historiallista, sosiaalista ja institutionaalista rakennetta. Tutkimuksen tuloksissa yrittäjyyskasvatus näyttäytyi opettajille monitulkintaisena, monimuotoisena sekä suhteellisen uutena ilmiönä. Silti opettajien puhetta läpäisivät sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden diskurssit. Opettajapuheen tulkinnassa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet limittyivät luonnehdintoihin oppilaiden kyvyistä ja asenteista. Yrittäjämäisyys määrittyi yksilön ominaisuuksien, kuten aloitteellisuuden, omatoimisuuden, riskinottokyvyn, luovuuden ja reippauden kautta. Yrittäjätyyppinen oppilas kuvattiin aktiivisena, sosiaalisena ja vastuullisena oman elämänsä yrittäjänä . Yrittäjyyskasvatuksellisen hallinnan tulkittiin olevan yksilöivää ja siihen sisältyvän moraalista velvoitetta. Yksilöllisiin ominaisuuksiin ja asenteeseen puuttuvan yleissivistävän kasvatuksen voi nähdä tuovan lupausta yhteiskunnallisiin ongelmiin vastaamisesta yksilöllisen kehittämisen ja kehittymisen kautta. Samalla vastuuta yhteiskunnallisista ongelmista siirretään yksilölle itselleen.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yksiloom.pdf 418.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record