Ylä- ja alaharvennuksen vaikutus männiköiden ja kuusikoiden kasvuun sekä tuotokseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212171
Title: Ylä- ja alaharvennuksen vaikutus männiköiden ja kuusikoiden kasvuun sekä tuotokseen
Author: Puikko, Juho
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212171
http://hdl.handle.net/10138/43061
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skoglig ekologi och resurshushållning
Forest Ecology and Management
Metsien ekologia ja käyttö
Abstract: Ylä- ja alaharvennuksen vaikutuksia männiköiden ja kuusikoiden kasvuun sekä tuotokseen on tutkittu Suomessa viimeksi 1990-luvun alkupuolella, jolloin käytössä oli enimmillään 25 vuoden ajalta kerätty aineisto. Tämän työn tavoitteena oli tutkia ala- ja yläharvennuksen vaikutusta männiköiden ja kuusikoiden kasvuun sekä tuotokseen sekä eri asemassa olevien puiden kasvureaktioihin. Tutkimusaineisto koostui seitsemästä männiköstä ja kolmesta kuusikosta Etelä-Suomessa, joita oli harvennettu kokeesta riippuen 1–4 kertaa. Kestokokeiden tarkastelujakson pituus oli keskimäärin 37 vuotta. Tutkimus osoitti, että yläharvennus soveltuu hyvin varttuneiden männiköiden harvennustavaksi, kun harvennusvoimakkuus on ollut keskimäärin 20 %. Yläharvennus paransi männiköiden keskimääräistä pohjapinta-alan kasvua 12 %, valtapituuden kehitystä 4,7 %, läpimitan kehitystä 5 % ja tilavuuskasvua 7,9 % alaharvennukseen verrattuna. Yläharvennus paransi männiköiden ainespuuntuotosta 3,9 % keskimäärin 42 vuoden aikana. Yläharvennuksista ja viimeisen mittauksen mukaan määräytyneestä päätehakkuusta kertyi keskimäärin 3,8 % enemmän ainespuuta kuin alaharvennetuista männiköistä. Yläharvennuksilla tukkipuunkertymä oli kolminkertainen, mutta päätehakkuilta tukkipuuta kertyi vastaavasti 18 % enemmän alaharvennetuilta männiköiltä. Latvuskerroksittain tarkasteltuna yläharvennus lisäsi pää- ja lisävaltapuiden sekä aluspuiden kasvua, kun alaharvennetuissa männiköissä kasvu oli suurimmillaan välipuiden latvuskerroksessa. Kolmen kuusikon keskimääräisten tulosten perusteella yläharvennus paransi pohjapinta-alan kasvua 9,3 %, valtapituuden kehitystä 1,2 %, läpimitan kehitystä 11,8 %, mutta alaharvennetuissa kuusikoissa tilavuuskasvu oli 2,4 % suurempi. Vuotuinen ainespuuntuotos oli keskimäärin 1,6 % suurempi yläharvennetuissa kuusikoissa. Alaharvennuksista ja päätehakkuista kertyi yhteensä 6,7 % enemmän ainespuuta. Yläharvennuksilta kertyi männiköiden tavoin enemmän tukkia, mutta päätehakkuuvaiheessa tilanne oli päinvastainen. Eri asemassa olevien puiden kasvureaktioista kuusikoissa ei löytynyt selvää linjaa kokeiden vaihtelun vuoksi. Keskimäärin yläharvennuksesta hyötyivät kuitenkin vallitsevaan jaksoon kuuluvat kuuset lyhyellä tarkastelujaksolla, mutta yli 50 vuoden tarkastelujaksolla tilanne oli päinvastainen. Männiköihin verrattuna kuusikoiden tuloksia ei voida pitää yhtä luotettavina ja yleistettävinä aineiston vaihteluvuuden ja vähäisyyden vuoksi. Tulokset antoivat luotettavan kuvan kasvu- ja tuotostulosten perusteella yläharvennukseen soveltuvuudesta varttuneiden männiköiden harvennustavaksi, kun harvennusvoimakkuus on lievä. Yläharvennuksen soveltuvuudesta kuusikoihin tarvittaisiin jatkotutkimusta varmempien johtopäätösten tekemiseksi.The effects of below and above thinning of the growth and yield of pine and spruce stands was last researched at the beginning of the 1990s. In the previous studies, the research periods have been at most 25 years. The main objective of this research was to investigate how above and below thinning affect the growth and yield of pine and spruce stands in a long-term period. The second objective was to determine the growth reaction of different tree crown layers. Research material consisted of seven pine stands and tree spruce stands which were located in Southern Finland. The average study period of research plots was 37 years. The research demonstrated that above thinning applies well to the thinning for old pine stands when thinning intensity is about 20%. Above-thinning improved the average basal area growth of pine stands by 12%, dominant height growth by 4.7%, diameter growth by 5% and volume growth by 7.9. Above thinning also improved roundwood yield by 3.9% on average in 42 years, compared to below thinning. On average, 3.8% more roundwood accumulated from above thinnings and final cuttings than from below thinnings. The growing stock in the final measurements represented accumulation in the final cuttings. Log accumulation was three times larger in above thinnings than below thinnings, but in final cuttings log accumulation was 18% bigger in below-thinned pine stands. Above thinning positively affected the growth of crown layers 1, 2 and 4. In below-thinned pine stands, growth was biggest on average in crown layer 3. Based on the average results of three spruce stands, the above thinning improved basal area growth on average by 9.3%, dominant height growth by 1.2%, and diameter growth by 11.8%, but in the below-thinned pine stands volume growth was 2.4% greater. Roundwood yield per year was on average 1.6% bigger in above-thinned spruce stands. In total, 6.7% more roundwood accumulated from final cuttings and below thinnings. More logwood accumulated from the above thinnings, but in the final fellings the situation for the thinning methods was the opposite. There was not an obvious line between the growth and yield of the different crown layers and the main reason was the variation between experiments. On average, the first and second crown layers mostly benefited in above-thinned spruce stands when the research period was short, but for a research period of over 50 years, the situation for the thinning methods was the opposite. The results from the spruce stands are not as reliable or generalized as those from pine stands, because in spruce stands, the extent of the research data was slightly limited and it also varied considerably. The growth and yield results provide a reliable picture that above harvesting is a suitable thinning method in pine stands if the thinning intensity is low. There is a need for further research on spruce stands so that it will be possible to draw more reliable conclusions.
Subject: growth research
yield research
thinning method
below thinning
above thinning
crown layer
kasvututkimus
tuotostutkimus
harvennustapa
alaharvennus
yläharvennus
latvuskerros


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu_Juho Puikko.pdf 1.341Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record