Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma– Reisjärven Keskikylä–Kangaskylä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43088

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PPOra_2_2007.pdf 4.609Mb PDF View/Open
Title: Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma– Reisjärven Keskikylä–Kangaskylä
Author: Nikunen, Hanna-Maija
Publisher: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Date: 2007-03-01
Language: fi
Belongs to series: PPOra 2/2007
ISBN: 978-952-11-2575-1
ISSN: 1796-1947
URI: http://hdl.handle.net/10138/43088
Abstract: Maatalousalueilla elää kotieläinten ja viljelykasvien lisäksi lukuisia luonnonvaraisia lajeja, jotka pitävät avoimista ja puoliavoimista elinympäristöistä. Eliöstölle arvokasta ympäristöä ovat muun muassa vanhan niitty- ja laiduntalouden synnyttämät niityt ja hakamaat, joilla saattaa elää harvinaisiakin eliölajeja. Myös tehokkaassa viljelyssä olevat pellot ovat tärkeitä ruokailu-, levähdys- ja pesimäalueita etenkin monille lintulajeille. Niin kasvi- kuin eläinlajistollekin tärkeimmät ympäristöt ovat kuitenkin yleensä pientareita, pieniä metsiköitä ja muita viljelyn lievealueita. Alueelliset ympäristökeskukset ovat laatineet maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmia vuodesta 2003. Näiden yleissuunnitelmien tarkoituksena on tehostaa maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoa ja säilyttämistä sekä suunnata hoitotoimet tärkeimmille kohteille. Tavoitteena on kannustaa viljelijöitä hakemaan erityistukia ja lisätä viranomaisten, neuvojien ja viljelijöiden välistä vuorovaikutusta. Reisjärven suunnittelualue rajattiin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, Keskikylä–Kangaskylälle. Yleissuunnitelmaan otettiin mukaan yhteensä 35 kohdetta kuvauksineen, hoitosuosituksineen sekä mahdollisine haettavine tukimuotoineen. Suunnitelman toivotaan madaltavan maanviljelijöiden ja muiden kuntalaisten kynnystä oman alueensa hoidon aloittamiseen, kun huomataan hoidon tärkeys erilaisilla elinympäristöillä. Lisäksi julkaisussa on yleisesti tietoa maatalousympäristön luonnon monimuotoisuudesta, mistä voi olla hyötyä myös jo hoidossa olevien alueiden hoitajille.
Subject (ysa): luonnon monimuotoisuus
perinnebiotooppi
perinnemaisema
maisemanhoito
luonnonhoito
Reisjärvi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record