Sodan moraali : Michael Walzerin moraalifilosofia oikeutetusta sodasta ja Naton ilmaoperaatio Kosovossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272674
Title: Sodan moraali : Michael Walzerin moraalifilosofia oikeutetusta sodasta ja Naton ilmaoperaatio Kosovossa
Author: Juslén, Saija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272674
http://hdl.handle.net/10138/43131
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, World Politics
Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus
Allmän statslära, forskning i världspolitik
Abstract: Sodan moraalin ja oikeutuksen kysymykset ovat keskeisiä kansainvälisissä suhteissa. Ulkopuolisen tahon suorittaman humanitaarisen intervention eli väliintulon oikeutus nousi keskeiseksi kysymykseksi myös Naton aloittaessa ilmakampanjansa Kosovossa keväällä 1999 päättääkseen alueen väkivaltaisuudet. Pro gradu -työssäni tutkin voidaanko Naton operaatio Kosovossa nähdä oikeutettuna Michael Walzerin oikeutetun sodan teorian valossa. Tutkin Kosovo-operaatiota koskevaa raporteista, puheista ja kriittisestä historiakatsauksesta koostuvaa aineistoani historiallisen tutkimuksen keinoin. Tutkielmani teoreettisen viitekehyksen muodostava Walzerin oikeutetun sodan teoria sijoittuu normatiivisten teorioiden kenttään. Walzerin mukaan sotaa voidaan nähdä määrittävän kansainvälisten sääntöjen lisäksi myös moraalisfilosofiset opit ja doktriinit. Täten realpolitik ei välttämättä aina ole riittävä keino selittämään kansainvälisiä suhteita vaan tarvitaan normatiivisempaa lähestymistapaa. Oikeutetun sodan teoria pyrkiikin lähestymään aihettaan poliittisen filosofian, etiikan ja lain yhdistelmän muodostamasta näkökulmasta. Päivittämällä legalistista paradigmaa voidaan luoda neljä kriteeriä, joiden avulla voidaan arvioida humanitaarisen väliintulon oikeutusta. Kosovon operaatiota tarkastellessa voidaan löytää puoltavia sekä heikentäviä argumentteja humanitaarisen väliintulon oikeutukselle. Voidaan nähdä että Kosovossa tapahtui järjestelmällistä väkivaltaista, albaanisiviileihin kohdistuvaa toimintaa, joka järkytti kollektiivista moraalista omaatuntoa. Länsiliittouman moraalinen vastuu toistuu Naton retoriikassa operaation oikeutuksessa. Toisaalta myös heikentävinä argumentteina voidaan todeta molempien osapuolten harjoittama väkivalta ja tähän liittyvä länsiliittouman puolen valinnan moraalinen ongelmallisuus. Rauhan palattua historiallinen muisti oli yhä vahva ja väkivalta leimahti uudelleen osapuolten välillä. Lisäksi Naton strategiavalinnat antavat aihetta epäillä operaation oikeutusta. Tuplavaikutuksen käsitteellä voidaan pyrkiä selittämään humanitaarisesta väliintulosta koituvat epäsuotuisat lopputulemat, mutta sen ei voida nähdä vapauttavan väliintulon suorittajaa tämän moraalisesta velvollisuudesta pyrkiä välttämään kärsimyksen aiheuttamista siviileille.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record