"Tää on ollu kuitenki tosi avartava kokemus" : Fenomenologinen tutkimus Suomen Merimieskirkon ulkomailla työskentelevien vuosivapaaehtoisten kokemuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014031721609
Title: "Tää on ollu kuitenki tosi avartava kokemus" : Fenomenologinen tutkimus Suomen Merimieskirkon ulkomailla työskentelevien vuosivapaaehtoisten kokemuksista
Author: Kärkkäinen, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014031721609
http://hdl.handle.net/10138/43178
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: The aim of the study. Voluntary work can be defined in many different ways, but mainly it is seen as unpaid voluntary based work. The voluntary work mutually offers different kind of experimental moments to volunteers. The starting point of this qualitative study was an interest to these experiences of the voluntary workers. The aim of the study was to understand and describe the experiences of the voluntary workers of the Finnish Seamen's Mission working abroad. The study sought answers to the following questions: What kind of experiences do the volunteers have working for one year at the Finnish Seamen's Mission churches abroad? What is the significance of the volunteer-year for Finnish Seamen's Mission's one year-volunteers? Methods. The approach of the study was phenomenological. The research data was gathered by interviewing seven volunteers who worked in the Finnish Seamen's Mission's foreign churches. The interviews were individual open interviews. The research data was analyzed applying the method developed by Amedeo Giorgi and also Juha Perttula's variation of it. The method of the analysis was applied for this study. Individual meaning networks and general meaning network describing the phenomenon were formed based on the analysis and included in the results of the study. Results and conclusions. As a result of the study, four volunteer experience content areas were created: the ethos of the voluntary work, the social dimension, the year of the opportunities, and the personal growth. The results of the study show, that the voluntary work was multifaceted and educational. Working as a volunteer was not seen only as altruistic, but volunteering was also associated with having something for yourself in return. Volunteering shows as a dialogue between giving and having, where you also try to reach something meaningful for yourself. The social relationships, cohesion, and community of the workers of the Finnish Seamen's Mission were emphasized. Peer support and feedback of the workplace were considered important. Good relationships with the members of the workplace, enough support and the experience of own significance influence to the managing, motivation and satisfaction of the volunteer. The volunteer year was a year of opportunities for the volunteers. It offered for example possibilities for self-realization, travelling, to reflect one's own plans for the future and self-examination. As an experience the year as a volunteer promotes personal growth.Tavoitteet. Vapaaehtoistoimintaa voidaan määritellä monin eri tavoin, mutta pääsääntöisesti se nähdään palkattomana ja vapaaehtoisuuteen perustuvana toimintana. Vapaaehtoistoiminta puolestaan tarjoaa vapaaehtoiselle itselleen erilaisia kokemuksellisia hetkiä. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana oli kiinnostus näitä vapaaehtoisten omia kokemuksia kohtaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää ja kuvailla Suomen Merimieskirkon ulkomailla työskentelevien vuosivapaaehtoisten kokemuksia. Tutkimuksessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaisia kokemuksia Suomen Merimieskirkon ulkomaiden kirkoilla työskentelevillä vuosivapaaehtoisilla on vapaaehtoisvuoden aikana sekä millainen merkitys vapaaehtoisvuodella on Suomen Merimieskirkon ulkomailla työskenteleville vuosivapaaehtoisille. Menetelmät. Tutkimuksen lähestymistapa oli fenomenologinen. Tutkimusaineisto koottiin haastattelemalla seitsemää Suomen Merimieskirkon ulkomaiden kirkoilla toimivaa vapaaehtoista. Haastattelut olivat avoimia yksilöhaastatteluja. Tutkimusaineiston analyysissä sovellettiin Amedeo Giorgin kehittämää analyysimenetelmää sekä soveltuvin osin Juha Perttulan siihen liittämää muunnelmaa. Analyysimenetelmä muokattiin tähän tutkimukseen soveltuvaksi. Tutkimuksen tuloksiin liitettiin myös analyysin pohjalta muodostuneet ilmiötä kuvaavat yksilökohtaiset merkitysverkostot sekä yleinen merkitysverkosto. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksena vapaaehtoisten kokemuksista muodostettiin neljä sisältöaluetta, jotka nimettiin seuraavasti: vapaaehtoistyön eetos, sosiaalinen ulottuvuus, mahdollisuuksien vuosi sekä kasvun paikka. Tutkimustulokset osoittivat, että vapaaehtoistyö oli monipuolista ja opettavaista. Omaa vapaaehtoisuutta ei nähty pelkästään altruistisena, vaan siihen liitettiin myös itselle saamisen ulottuvuus. Vapaaehtoisuus näyttäytyy antamisen ja saamisen dialogina, jossa tavoitellaan myös itselle jotain merkityksellistä. Sosiaaliset suhteet sekä yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys merimieskirkon henkilökunnan kanssa korostuivat. Vertaistukea ja työyhteisöstä saatavaa tukea ja palautetta pidettiin tärkeänä. Hyvät välit työyhteisön jäseniin, riittävä tuki sekä kokemus omasta tarpeellisuudesta vaikuttavat vapaaehtoisen jaksamiseen, motivaatioon sekä työssä viihtymiseen. Vapaaehtoisvuosi näyttäytyi vapaaehtoisille mahdollisuuksien vuotena. Se tarjosi esimerkiksi mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, matkusteluun, tulevaisuudensuunnitelmien pohtimiseen sekä itsetutkiskeluun. Vapaaehtoisvuosi on kokemuksena kasvattava.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
taaonoll.pdf 975.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record