Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43199

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SY_3_2014.pdf 9.672Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot
Författare: Laitinen, Jyrki; Nieminen, Jenni; Saarinen, Risto; Toivikko, Saijariina
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2014-03-20
Språk: fi
Tillhör serie: Suomen ympäristö 3/2014
ISBN: 978-952-11-4286-4
ISSN: 1796-1637
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/43199
Abstrakt: Selvityksen tarkoituksena oli määritellä paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaan ympäristölupahakemuksissa tulee esittää arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta. BAT:n käsite on kuitenkin jätevedenpuhdistuksen osalta ollut epäselvä ja tämä on hankaloittanut ympäristölupahakemuksien laatimista ja käsittelyä. Jätevedenpuhdistamoiden prosessien ja toiminnan kartoittamiseksi tehtiin kysely valituille eri puolilla Suomea sijaitseville puhdistamolle. Kyselyyn osallistui 57 puhdistamoa ja ne jaettiin virtaaman mukaan kolmeen kokoluokkaan seuraavasti: 20 kpl suuria (Q > 10 000 m3/d), 24 kpl keskisuuria (1 000 < Q < 10 000 m3/d) ja 13 kpl pieniä (Q < 1 000 m3/d) puhdistamoja. Puhdistamoiden tehokkuudesta ja kuormituksesta saatuja tietoja käytettiin arvioitaessa parasta käyttökelpoista tekniikkaa asiantuntijatyöryhmässä. Raportti on kansallinen BAT-selvitys, mutta sen sisältö mukailee virallisten BAT-dokumenttien sisältöä. Aluksi luvussa 2 esitellään yleistä tietoa jätevesien ympäristövaikutuksia ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Luvussa 3 tarkastellaan jätevedenpuhdistamoille tulevia kuormitusjakeita. Neljännessä luvussa tarkastellaan nykyisiä kulutus- ja päästötasoja jätevedenpuhdistamoille tehdyn kyselyn pohjalta. Luvussa 5 esitellään BAT:n määrittämisessä huomioon otettavia, nykyisin yleisesti käytössä olevia tekniikoita, joiden avulla saavutettavia kulutus- ja päästötasoja esitellään luvussa 6. Näiden tietojen ja työryhmän kokemuksien pohjalta on muodostettu luvussa 7 esiteltävät BAT-päätelmät. 8. luvussa esitellään lupaavia tekniikoita, joista on vain jonkin verran kokemuksia, mutta joiden arvellaan vakiintuvan käyttöön tulevaisuudessa. BAT-raportin on tarkoitus toimia ympäristöluvan hakijoiden ja lupakäsittelijöiden käsikirjana.
Subject: BAT
Subject (ysa): yhdyskunnat
jätevesi
käsittely
jätevedenpuhdistamot
paras käytettävissä oleva tekniikka


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post